Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Treo khẩu hiệu phục vụ tuyên truyền Festival văn hóa cồng chiêng tại tỉnh Gia Lai

Ngày đăng: 30-11-2018, 01:40 - Người đăng: Mai Thi Dao

​Đính kèm nội dung văn bản tại đây:

2695 UBND KGVX.signed.pdf