Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ 01/4-05/4

Ngày đăng: 08-04-2019, 11:00 - Lượt truy cập: 164

​Tăng cường công khai thông tin lên Cổng/Trang thông tin điện tử; chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của tỉnh; chủ động, phòng chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn tỉnh; triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi,… là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần từ ngày 01/4-05/4/2019.


1.     Triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen

Ngày 02/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 664/UBND-KTTH về việc triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các địa phương phối hợp với ngành ngân hàng quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong quá trình thực hiện cho vay các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cho vay phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Bên cạnh đó, tiếp tục dành một phần nguồn vốn của địa phương ủy thác cho Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho các đối tượng chính sách xã hội vay theo chỉ đạo tại Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với ngân hàng đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chương trình kết nối ngân hàng- doanh nghiệp. UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã phối hợp với ngành ngân hàng hỗ trợ người dân tiếp cận các chương trình tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng; hỗ trợ ngành ngân hàng trong quá trình xác minh nhu cầu vốn tiêu dùng chính đáng, cấp bách của người dân nhằm hạn chế người dân tìm đến các nguồn vốn không chính thức. Các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội cơ sở có trách nhiệm tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về nguy cơ, tác hại của tín dụng đen, giới thiệu các kênh cung ứng vốn tín dụng chính thức để người dân tiếp cận với các dịch vụ tài chính lành mạnh.

2.     Tăng cường công khai thông tin lên Cổng/Trang thông tin điện tử

Để tăng cường tính minh bạch trong tiếp cận thông tin, tạo thuận lợi cho công dân, tổ chức tiếp cận thông tin cần thiết liên quan tới các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao chỉ số PCI của tỉnh trong thời gian tới. Ngày 02/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 659/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục duy trì có hiệu quả hoạt động các Cổng/Trang thông tin điện tử (TTĐT), rà soát, cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin bắt buộc phải công khai lên Cổng/Trang TTĐT theo các quy định. Bên cạnh đó, khắc phục ngay các nội dung tồn tại trong việc cung cấp thông tin lên Cổng/Trang TTĐT của các đơn vị, địa phương mình; quyết liệt chỉ đạo, chịu trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin lên Cổng/Trang TTĐT của đơn vị, địa phương mình đảm bảo đầy đủ, kịp thời theo quy định; khi được công dân, doanh nghiệp yêu cầu cung cấp thông tin, thì phải nhanh chóng xử lý và cung cấp chập nhất trong thời hạn 02 ngày. Thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 416/UBND-KGVX ngày 27/02/2019 về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm tiếp tục tăng cường việc cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT của tỉnh; các nội dung thông tin phải được cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác theo quy định, nhất là các thông tin như: Công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; quyết định xử phạt vi phạm hành chính; các chính sách ưu đãi, các dự án mời gọi đầu tư; thông tin về danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công; thông tin về đấu thầu, thông tin về thu hồi đất; thông tin hỗ trợ về pháp lý cho doanh nghiệp, thông tin về giá, phí, lệ phí,… Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để quả trị thông tin của tỉnh trên mạng xã hội Zalo, yêu cầu các đơn vị, địa phương trả lời kiến nghị hoặc cung cấp thông tin theo yêu cầu của người dân và doanh nghiệp qua kênh thông tin Chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai trên Zalo. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện cung cấp thông tin của các đơn vị, địa phương lên trang TTĐT của các đơn vị, địa phương lên các trang TTĐT; kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin hằng năm để báo cáo UBND tỉnh; tiếp tục kết nối với mạng xã hội Zalo để phục vụ công dân, doanh nghiệp tra cứu các thông tin cần thiết. UBND tỉnh cũng yêu cầu Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh hướng dẫn các doanh nghiệp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các hệ thống phục vụ doanh nghiệp mà tỉnh đã xây dựng; ngoài ra, kịp thời phản ánh các nội dung còn chưa đạt về thực hiện tính minh bạch và hiện đại hóa nền hành chính của các đơn vị, địa phương về Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp xử lý hoặc báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.

3.     Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Ngày 01/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 156/QĐ-UBND ban hành chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK-CLP) năm 2019 của tỉnh Gia Lai. Mục tiêu của THTK-CLP phí năm 2019 là tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về THTK-CLP, đưa công tác này đi vào thực chất với những kết quả cụ thể; bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác THTK-CLP trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế- xã hội, góp phần tăng cường nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Theo đó, THTK-CLP sẽ được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK-CLP, trong đó, tập trung vào các lĩnh vực như: Quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước; quản lý, sủ dụng vốn đầu tư công; quản lý chương trình mục tiêu quốc gia và các các chương trình mục tiêu; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; trong thành lập các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp và trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động. Về giải pháp thực hiện mục tiêu tiết kiệm gồm: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về THTK-CLP tại các sở, ngành và UBND các địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong THTK-CLP; tăng cường công tác tổ chức THTK-CLP trên các lĩnh vực; đẩy mạnh thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát THTK-CLP; kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK-CLP và đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; gắn kết THTK-CLP với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan THTK-CLP.

4.     Chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn tỉnh

Ngày 03/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 674/UBND-NL chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tăng cường triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống hạn trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2019 của UBND tỉnh. Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương tiếp tục theo dõi, kiểm tra việc vận hành trong mùa cạn các hồ An Khê, Ka Nak theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Tây Nguyên tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tăng cường dự báo, nhận định về tình hình mưa, dòng chảy, cảnh báo khô hạn, cung cấp thông tin cho các cơ quan, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương để chỉ đạo sản xuất phù hợp với điều kiện nguồn nước và chủ động phòng, chống hạn. UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT chủ động thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá tình hình thiệt hại khi có hạn hán xảy ra trên địa bàn tỉnh. UBND các địa phương có nguy cơ bị hạn hán, thiếu nước chủ động sử dụng ngân sách địa phương để triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn, kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, hạn hán theo quy định, bảo đảm đúng đối tượng. Về lâu dài, UBND tỉnh yêu cầu, UBND các sở, ngành, địa phương có liên quan tiếp tục rà soát, thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 58/TB-VPCP ngày 29/3/2016, trong đó cần tập trung rà soát, tổ chức sản xuất phù hợp với tình hình biến đổi khí hậu, diễn biến hạn hán, tiếp tục củng cố, hoàn thiện hệ thống thủy lợi, tăng cường áp dụng các biện pháp tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm.

5. Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi

Theo thông tin từ Cục Thú y, hiện nay, tại tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia đã xuất hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP). Trước tình hình đó, ngày 05/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công điện hỏa tốc số 04/CĐ-UBND yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND các địa phương không được chủ quan, lơ là mà phải triển khai cấp bách các giải pháp phòng, chống DTLCP. Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo thú y cơ sở tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ đàn heo đến tận hộ gia đình. Khi phát hiện đàn heo nghi mắc bệnh DTLCP, lợn chết không rõ nguyên nhân hoặc lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc thì cần lấy mẫu để chẩn đoán, xét nghiệm bệnh và xử lý tiêu hủy theo quy định. Tiếp tục tổ chức công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng thường xuyên, định kỳ nhằm tiêu diệt mầm bệnh. Đối với các huyện có đường biên giới giáp với tỉnh Ratanakiri-Campuchia (Đức Cơ, Chư Prông, Ia Grai), vận động người chăn nuôi nhốt động vật nhằm hạn chế lây lan mầm bệnh từ động vật hoang dã, vật nuôi thả rông của cư dân tỉnh Ratanakiri đang sinh sống gần biên giới. Thành lập đoàn liên ngành kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình trạng xuất, nhập động vật, sản phẩm động vật qua đường biên giới. Nghiêm cấm việc mua bán, trao đổi, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn từ tỉnh Ratanakiri vào Việt Nam, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh DTLCP chỉ đạo các thành viên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh DTLCP tại các địa phương. Sở Nông nghiệp và PTNT thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình, diễn biến bệnh DTLCP ở các nước đang có dịch, trong nước và trên địa bàn tỉnh để có thông tin kịp thời cho các cơ quan truyền thông tuyên truyền, đưa tin; đồng thời thường xuyên báo cáo, tham mưu UBND tỉnh các giải pháp chỉ đạo phòng, chống dịch kịp thời, đúng quy định. Bên cạnh đó, chỉ đạo Chi cục Thú y và Chăn nuôi tỉnh tiếp tục hướng dẫn người chăn nuôi, thú y cơ sở tăng cường theo dõi đàn lợn, cách nhận biết lợn nhiễm bệnh và các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP hiệu quả. Phối hợp với Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xử lý các trường hợp vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn theo quy định. UBND tỉnh cũng cũng yêu cầu Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm soát chặt chẽ mọi phương tiện từ Campuchia vào Việt nam; tạm thời không cho lợn và sản phẩm của lợn từ tỉnh Ratanakiri-Campuchia nhập vào Việt Nam./.​

Mai Đào

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh