Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ 04/3-08/3

Ngày đăng: 11-03-2019, 09:00 - Lượt truy cập: 242

Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh; công bố danh mục TTHC; phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi, kỳ thi tuyển công chức năm 2018 của tỉnh,… là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần từ ngày 04/3-08/3/2019.


1.     Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh

Ngày 05/3/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 109/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai. Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh về: Chương trình, kế hoạch công tác; tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; đầu mối Cổng thông tin điện tử, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; quản lý công báo và phục vụ các hoạt động chung của UBND tỉnh; giúp Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền; quản lý văn thư - lưu trữ và công tác quản trị nội bộ của Văn phòng. Văn phòng UBND tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về biên chế và công tác của UBND tỉnh; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng Chính phủ. Văn phòng UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều 2, Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23/10/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Bên cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ phận một cửa theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn về công tác thi đua- khen thưởng theo quy định tại Khoản 15 Điều 2 Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh gồm có Chánh Văn phòng và không quá 03 Phó Chánh Văn phòng. Về cơ cấu tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh có 09 đơn vị hành chính và 02 đơn vị sự nghiệp công lập. Chánh Văn phòng UBND quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh và Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh.

2.     Công bố danh mục TTHC mới và TTHC bãi bỏ

Ngày 05/3/2019, UBND tỉnh ban hành các Quyết định số 381, 383, 384/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục gồm 6 thủ tục hành chính (TTHC) mới, 04 TTHC sửa đổi, bổ sung và 10 TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; công bố danh mục gồm 01 TTHC mới trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của các huyện, thị xã, thành phố; công bố danh mục gồm 01 TTHC mới trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn.

Tiếp đó ngày 08/3/2019, UBND tỉnh tiếp tục ban hành các Quyết định số 305, 306, 307/QĐ-UBND về việc công bố danh mục gồm 01 TTHC sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 1 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố; công bố danh mục gồm 01 TTHC sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 01 TTHC trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và công bố danh mục gồm 03 TTHC mới và bãi bỏ 05 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi, kỳ thi tuyển công chức

Ngày 07/3/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 115/QĐ-UBND phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi, kỳ thi tuyển công chức năm 2018 của tỉnh. Theo đó, có 963 thí sinh dự thi tuyển công chức có đủ điều kiện dự thi và 23 thí sinh không đủ điều kiện dự thi, kỳ thi tuyển công chức năm 2018 của tỉnh. UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ đăng tải danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi và đăng tải trên Website để thí sinh được biết.

4. Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

Ngày 07/3/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND về bãi bỏ 07 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Gia Lai ban hành. Theo đó, 07 văn bản bãi bỏ gồm: Chỉ thị số 05/2001/CT-UB ngày 20/4/2001 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 75/2000/NĐ-CP của Chính phủ về công chứng, chứng thực; Chỉ thị số 06/2001/CT-UBND ngày 27/4/2001 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 34/2000/NĐ-CP ngày 18/8/2000 của Chính phủ về Quy chế biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quyết định số 06/2002/QĐ-UB ngày 07/01/2002 về việc chỉ định cơ sở nuôi dưỡng trẻ em để thực hiện Hiệp định về vấn đề con nuôi Việt – Pháp; Chỉ thị số 14/2005/CT-UB ngày 30/12/2005 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 29/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thi hành Bộ luật Dân sự; Chỉ thị số 03/2006/CT-UB ngày 10/4/2006 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; Chỉ thị số 12/2007/CT-UB ngày 11/7/2007 về việc triển khai Luật Công chứng và Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và Chỉ thị số 09/2010/CT-UBND ngày 29/7/2010 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày  17/3/2019.

5. Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi​

Ngày 04/3/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 102/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) trên địa bàn tỉnh Gia Lai do đồng chí Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. Theo đó, Ban chỉ đạo phòng, chống DTLCP có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh trong việc chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành có liên quan trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP khẩn cấp trên địa bàn tỉnh; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống bệnh DTLCP; kiểm tra đôn đốc, giám sát việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh khẩn cấp trên địa bàn tỉnh; đồng thời, giúp Chủ tịch UBND tỉnh phối hợp giữa các sở, ban, ngành với các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân nhằm huy động nguồn lực tham gia và hỗ trợ thực hiện kế hoạch phòng, chống bệnh DTLCP khẩn cấp và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao. Quyết định này có  hiệu lực kể từ ngày ký và Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

6. Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh năm 2019

Ngày 08/3/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định 495/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch hoạt động công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh năm 2019. Theo đó, các nội dung hoạt động thông tin đối ngoại năm 2019 gồm: Xây dựng hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại năm 2019; hướng dẫn công tác tuyên truyền biển đảo, đảo năm 2019; hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đồng thời, quan tâm phân công, bố trí cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại. Tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện, xã làm công tác thông tin đối ngoại; cán bộ biên phòng; người có uy tín, già làng, trưởng thôn tại thôn, làng trên địa bàn các xã biên giới. Tăng cường công tác dự báo, chủ động tổ chức theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí trong và ngoài nước phản ánh về Gia Lai; xây dựng tài liệu lập luận, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí trên địa bàn đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh. Bên cạnh đó, xây dựng đề án, dự án, kế hoạch truyền thông quảng bá du lịch, quảng bá xúc tiến đầu tư, thương mại, văn hóa…; xây dựng cơ sở dữ liệu quảng bá hình ảnh của tỉnh bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Triển khai có hiệu quả Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh phục vụ nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Triển khai kế hoạch phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ Chỉ huy Bộ độ Biên phòng tỉnh về công tác thông tin, tuyên truyền và thông tin đối ngoại khu vực biên giới. Ngoài ra, tăng cường xuất bản các chương trình, chuyên mục, ấn phẩm bằng tiếng dân tộc phục vụ đồng bào các dân tộc thiểu số, nội dung gồm: Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của địa phương; tuyên truyền những thành tựu đổi mới, hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đẩy mạnh hợp tác kinh tế…; phản bác kịp thời các quan điểm, thông tin phá hoại mối quan hệ hữu nghị truyền thông tốt đẹp giữa Việt Nam với các nước láng giềng,…

Ngọc Chính

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh