Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ 10/12-14/12

Ngày đăng: 17-12-2018, 01:00 - Lượt truy cập: 513

Đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức lãnh đạo, quản lý; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho các hoạt động cổ vũ đội tuyển bóng đá quốc gia; quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư,… là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần từ ngày 10/12-14/12/2018.

1.     Đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức lãnh đạo, quản lý

Ngày 11/12/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2780/KH-UBND về triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức (CB-CCVC). Mục đích của Kế hoạch nhằm đảm bảo đến năm 2020, 100% CB-CCVC lãnh đạo, quản lý (dưới 55 tuổi đối với nam, dưới 50 tuổi đối với nữ) còn thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý phải được bồi dưỡng theo quy định; bảo đảm đến hết năm 2021, 100% CB-CCVC phải bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, và từng CB-CCVC nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, vai trò của công tác bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm nhằm góp phần nâng cao năng lực, trình độ và phẩm chất của CB-CCVC lãnh đạo, quản lý. Bên cạnh đó, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, địa phương các cấp trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CB-CCVC. Tập trung bồi dưỡng, trang bị kiến thức, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ, thực thi công vụ; từng bước gắn bồi dưỡng với chức danh, quy hoạch và sử dụng CB-CCVC; đảm bảo CB-CCVC được bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Nâng cao năng lực của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và đội ngũ giảng viên từ đó góp phần xây dựng đội ngũ CB-CCVC chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, sự phát triển của đất nước.

2.     Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế trong việc quản lý ngân sách, tăng cường kỷ cương, kỷ luật ngân sách. Ngày 10/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2765/UBND-KTTH chỉ đạo các đơn vị dự toán cấp tỉnh, UBND các địa phương triển khai Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu tổ chức, thực hiện có hiệu quả các giải pháp tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước theo Chỉ thị 31/CT-TTg của Chính phủ, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất dự toán thu ngân sách nhà nước đã được HĐND tỉnh giao, giảm nợ đọng thuế, kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế, đảm bảo đúng quy định của nhà nước. Khẩn trương xử lý theo chế độ quy định của nhà nước các khoản tạm thu, tạm giữ. Nghiêm cấm thu sai quy định của Luật thuế và các quy định pháp luật liên quan; phân chia sai quy định nguồn thu giữa ngân sách các cấp; giữ lại nguồn thu của ngân sách sai chế độ; tự đặt ra các khoản thu trái với quy định của pháp luật; để các khoản thu ngoài ngân sách nhà nước trái với quy định. Bên cạnh đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị của tỉnh và các địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, hải quan tăng cường quản lý thu, chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, xử lý nợ đọng thuế, các khoản phải thu theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán, kết luận của cơ quan thanh tra và cơ quan bảo vệ pháp luật; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh theo quy định của pháp luật. Về quản lý cho ngân sách nhà nước, UBND tỉnh yêu cầu cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ cho theo dự toán được giao, kể cả các khoản cho cho các chế độ, chính sách, nhiệm vụ, đề án theo các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia. Song song với đó, thực hiện đúng quy định Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn về việc điều chỉnh dự toán chi đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách trong trường hợp cần thiết. Các địa phương tổ chức chi ngân sách theo dự toán, khả năng thu ngân sách địa phương; trường hợp thu ngân sách địa phương dự kiến giảm so với dự toán được cấp có thẩm quyền giao, phải chủ động xây dựng phương án điều chỉnh để đảm bảo cân đối ngân sách đhịa phương, ưu tiên thực hiện các chính sách, chế độ liên quan đến con người, an sinh xã hội, xóa đói giản nghèo,… Hết năm 2018, chỉ những khoản dự toán chi chưa thực hiện hoặc chưa chi hết theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước và Nghị định số 163/NĐ-CP ngày 21/812/2016 của Chính phủ mới được chuyển nguồn sang năm sau thực hiện; số còn lại sẽ bị hủy dự toán theo quy định. Ngân sách nhà nước không xem xét chuyển nguồn hay bổ sung dự toán ngân sách năm sau để đảm bảo các khoản chi này.

3.     Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật

Ngày 13/12/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2794/KH-UBND về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019. Theo đó, mục đích, yêu cầu của Kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật PBGDPL năm 2012; Luật hòa giải cơ sở năm 2013 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật; hướng dẫn của Bộ Tư pháp về triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; phát hiện, nhân rộng các mô hình, cách làm mới có hiệu quả; đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL đáp ứng nhu cầu thực tiễn gắn với thực thi, bảo vệ pháp luật và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, tổ chức, địa phương, nhất là những vấn đề dư luật, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luật xã hội nhằm tạo chuyển biến căn bản ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong CB-CCVC và nhân dân, góp phần hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, tăng cường tính chủ động, phối hợp và triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao và phạm vi quản lý; phát huy vai trò tư vấn, tham mưu của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp, các cơ quan thường trực Hội đồng, tổ chức pháp chế, đơn vị được giao nhiệm vụ tham mưu trong công tác PBGDPL. Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chất lượng, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở.

4.     Quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư

Ngày 13/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2802/UBND-CNXD chỉ đạo về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3527/VP-CNXD, ngày 26/11/2018 của Văn phòng UBND tỉnh; phối hợp với UBND các địa phương tổ chức phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng để kịp thời tháo gỡ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý. Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành UBND các địa phương, UBND cấp xã tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư theo quy định. Công an tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy đảm bảo theo đúng quy định; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn UBND cấp huyện, chủ đầu tư, ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư các chủ sở hữu người sử dụng nhà chung cư thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về chữa cháy, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật phòng cháy chữa cháy các nhà chung cư trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, hướng dẫn tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho ban quản lý, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư và đội phòng cháy chữa cháy cơ sở; yêu cầu các chủ đầu tư và các chủ sở hữu bảo hiểm cháy nổ theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và pháp luật kinh doanh bảo hiểm. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, an toàn xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện đăng ký thường trú, tạm trú, thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng tại các nhà chung cư theo địa bàn quản lý. UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các địa phương thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa phương kiểm tra việc bàn giao hồ sơ nhà chung cư của chủ đầu tư cho ban quản trị và bàn giao kinh phí bảo trì giữa chủ đầu tư và ban quản trị. Bên cạnh đó, tăng cường phổ biến, tuyên truyền pháp luật quản lý nhà nước về nhà chung cư; kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư, ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư tổ chức hội nghị nhà chung cư để thành lập Ban quản trị theo quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD; theo dõi, kiểm tra, xử lý giải quyết kịp thời những tồn tại, hạn chế trong quá trình quản lý. Chủ đầu tư nhà chung cư có trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý, vận hành nhà chung cư ngay sau khi công trình được đưa vào sử dụng nhưng chưa tổ chức được hội nghị nhà chung cư theo quy định. Khi đủ điều kiện phải sớm tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu, bầu ban quản trị nhà chung cư để thực hiện việc quản lý, sử dụng nhà chung cư; thực hiện đúng các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quy định tại quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

5.     Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho các hoạt động cổ vũ đội tuyển bóng đá quốc gia

Để đảm bảo an toàn cho mọi hoạt động cổ vũ, ủng hộ của người dân trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau trận chung kết lượt vrrg giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra vào ngày 15/12/2018. Ngày 14/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công điện số 15/CĐ-UBND yêu cầu Công an tỉnh thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, triển khai các phương án, giải pháp đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông (ATGT), tổ chức điều tiết, hướng dẫn, phân luồng các hoạt động cổ vũ diễn ra trên các tuyến đường giao thông và các khu vực công cộng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi tổ chức và  cá nhân lợi dụng tình hình gây mất trật tự và ATGT, đặc biệt là các hành vi đua xe và tổ chức đua xe trái phép, các hành vi cổ vũ quá khích,… có phương án sẵn sàng giải tỏa, cứu nạn kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn trước, trong và sau khi diễn ra trận đấu. UBND tỉnh cũng yêu cầu Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên, tham gia cổ vũ, ủng hộ đội tuyển bóng đá quốc gia với khí thế vui tươi, phấn khởi và có văn hóa; nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về trật tự ATGT, hướng dẫn giao thông của lực lượng chức năng; lên án, tẩy chay những hành vi vi phạm quy định về an ninh trật tự và ATGT; ủng hộ, phối hợp để lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan tại địa phương thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn cho nhân dân trước, trong và sau trận chung kết lượt về. UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo tăng cường lực lượng, phương tiện, trang thiết bị y tế…để đảm bảo khả năng cao nhất trong việc cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông, giảm thiểu thiệt hại về người trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông./.​

Ngọc Chính

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh