Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ 24/9-28/9

Ngày đăng: 01-10-2018, 04:00 - Lượt truy cập: 236

Nâng cao năng lực về phòng chống phần mềm độc hại; Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống lao giai đoạn 2018-2020 và tầm nhìn đến 2030; 10.563 học sinh trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ gạo Học kỳ I; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy", … là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần từ ngày 24/9-28/9/2018.


1.    Nâng cao năng lực về phòng, chống phần mềm độc hại

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng lực phòng, chống phần mền độc hại. Ngày 24/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2115/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý các mối nguy hại của virus, mã độc đối với hệ thống máy vi tính cho công chức, viên chức tại đơn vị. Có giải pháp phòng, chống virus, mã độc, bảo vệ cho 100% máy chủ, máy trạm, thiết bị đầu cuối. Các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin phải có phần phù hợp cho giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, giải pháp phòng, chống mã độc. Đồng thời, phối hợp với Sở thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai rà soát, kiểm tra, đánh giá về an toàn thông tin đối với các thiết bị có kết nối internet trước khi đưa vào sử dụng; thiết lập cấu hình an toàn thông tin phù hợp với quy định, tuyệt đối không sử dụng cấu hình mặc định của các thiết bị. Tăng cường sử dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử với các cơ quan trên địa bàn tỉnh và các cơ quan bộ, ngành, trung ương; thực hiện ký số tất cả các văn bản trao đổi trên môi trường mạng. Ngoài ra, tổ chức triển khai các hoạt động nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của đơn vị theo Thông tư số 31/2017/TT-TTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tổng thể về an toàn thông tin, tổ chức phân loại, xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin của đơn vị mình theo quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Tổ chức theo dõi, thống kê báo cáo định kỳ chỉ số lây nhiễm mã độc trên các thiết bị đầu cuối, các hệ thống thông tin trong cơ quan, đơn vị. UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh triển khai các giải pháp phòng, chống phần mềm độc hại, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Thường xuyên thông báo tình hình về an toàn, an ninh thông tin mạng cho các cơ quan, đơn vị, địa phương qua Trang thông tin điện tử của Sở để các đơn vị, địa phương tham khảo, chủ động phòng, chống mã độc và bảo vệ an toàn, an ninh mạng.

2.    Có 10.563 học sinh trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ gạo trong Học kỳ I

Ngày 24/9/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 447/QĐ-UBND phê duyệt số lượng học sinh được hỗ trợ gạo học Kỳ I, năm học 2018-2019 theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ. Theo đó, có 10.563 học sinh được hỗ trợ gạo trong học Kỳ I, năm học 2018-2019; mỗi học sinh được hỗ trợ 5 tháng (4 tháng Học kỳ I và 01 tháng Học kỳ II), mỗi tháng 15kg gạo, với tổng số gạo được hỗ trợ là 789,150 tấn (sau khi đã trừ số gạo thừa học kỳ II năm học 2017-2018). Các đối tượng được hỗ trợ gạo gồm: học sinh Tiểu học và THCS bán trú đang học tại các trường Phổ thông dân tộc bán trú; học sinh Tiểu học và THCS bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn đang học tập tại các trường thuộc khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và vùng núi; học sinh Tiểu học và THCS bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn đang học tập tại các trường thuộc khu vực II, vùng dân tộc và vùng núi; học sinh dân tộc thiểu số đang học cấp THPT tại trường THPT hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại các xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn dân tộc và vùng núi; học sinh dân tộc kinh đang học cấp THPT tại trường THPT hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học, bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi và có nhân khẩu trong gia đình thuộc hộ nghèo. UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Nam Trung Bộ triển khai thực hiện cấp phát gạo đúng đối tượng, định mức, chất lượng. Căn cứ vào tình hình thực tế để có kế hoạch cấp gạo cho học sinh kịp thời ngay từ đầu năm học và hoàn thành cấp gạo của cả Học kỳ I năm học 2018-2019 trước ngày 30/11/2018.

3.    Chiến lược quốc gia phòng, chống lao giai đoạn 2018-2020 và tầm nhìn đến 2030

Ngày 24/9/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2112/KH-UBND về thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống lao giai đoạn 2018-2020 và tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2020, dân số được Chương trình chống lao Quốc gia bảo vệ duy trì 100% dân số; tỷ lệ người thử đờm/dân số tăng 0,04% mỗi năm; tỷ lệ điều trị khỏi lao AFB (+) mới duy trì tỷ lệ 85%; tỷ lệ tử vong chung do lao các thể giảm 0,1%/năm trong tổng số bệnh nhân lao phát hiện được đến năm 2020,… Về tầm nhìn đến năm 2030, tiếp tục giảm số người chết do bệnh lao xuống dưới 1% và giảm số người mắc bệnh lao trong cộng đồng xuống dưới 20/100.000 dân. Hướng tới mục tiêu để người dân Việt Nam được sống trong môi trường không còn bệnh lao. Kế hoạch đã đề ra các nhóm giải pháp để thực hiện như: Giải pháp về quản lý chỉ đạo; giải pháp về đẩy mạnh truyền thông; giải pháp về chuyên môn kỹ thuật và dịch vụ phòng, chống bệnh lao; giải pháp về cung ứng thuốc và hậu cần kỹ thuật phòng chống lao; giải pháp về hợp tác quốc tế; giải pháp về nguồn tài chính cho công tác phòng, chống bệnh lao; giải pháp về nguồn nhân lực cho công tác phòng, chống bệnh lao và giải pháp về kiểm tra, giám sát. UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành là thành viên của Ban Chỉ đạo phòng, chống lao và các đơn vị có liên quan tổ chức chỉ đạo, triển khai các nội dung của Kế hoạch trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao. UBND các địa phương căn cứ vào Kế hoạch của tỉnh chỉ động xây dựng kế hoạch hoạt động của địa phương; huy động các nguồn lực cho công tác này; xây dựng các mục tiêu phòng, chống bệnh lao trong kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế thường xuyên giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống lao.

4.    Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy"

Nhằm tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy-04/10/2018", ngày 27/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2146/UBND-NC yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các địa phương tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy" (PCCC), góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia PCCC phát triển sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, quán triệt và thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật liên quan đến công tác PCCC tại cơ quan, đơn vị, khu dân cư. Tập trung kiện toàn, củng cố và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng PCCC tại cơ sở; tổ chức kiểm tra, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác này tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo lĩnh vực địa bàn quản lý. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an các địa phương nâng cao hiệu quả công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ; đảm bảo chế độ trực 24/24 giờ tiếp nhận, xử lý tin báo cháy, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu. Chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực PCCC. Đồng thời, phối hợp với các Ban quản lý rừng trong công tác kiểm tra, PCCC rừng, nhất là trong mùa khô năm 2018-2019.

5.    Tiếp tục triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp

Ngày 27/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2149/UBND-NL về tiếp tục triển khai Kế hoạch số 1577/KH-UBND ngày 23/7/2018 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT chủ động phổ biến, tuyên truyền nội dung của Luật Lâm nghiệp đến tất cả các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh. Đối với các sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao triển khai chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật đến các tổ chức và người dân bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tết và từng đối tượng, địa bàn cụ thể; thông qua các hình thức như lồng ghép chuyên đề trong các hội nghị, tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới,.../.​

Ngọc Chính

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh