Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ 25/6-29/6/2018

Ngày đăng: 02-07-2018, 11:00 - Lượt truy cập: 271

Tổ chức hoạt động tuyên truyền thông chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế; ngăn chặn tình trạng vay tiền, mua nợ hàng hóa lãi suất cao; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; khẩn trương thu mua hết diện tích mía cho người dân,… là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần từ ngày 25/6-29/6/2018.


1.     Ngăn chặn tình trạng vay tiền, mua nợ hàng hóa lãi suất cao

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về ngăn chặn tình trạng vay tiền, mua nợ hàng hóa lãi suất cao trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số số 14-CV/TU ngày 04/6/2018 của Tỉnh ủy. UBND tỉnh ban hành Công văn số 1382/UBND-NC yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban, ngành tỉnh tổ chức thực hiện tốt các chương trình, chính sách phát triển kinh tế- xã hội; tăng cường quản lý các giao dịch mua bán hàng hóa, nông sản, vay tiền không thuộc hệ thống ngân hàng, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật trong việc sang nhượng đất có, hoặc không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là trong vùng đồng bào thiểu số (DTTS). Rà soát số đối tượng môi giới cho người dân vay lãi suất cao, đặc biệt là người ĐBDTTS bằng hình thức ép giá nông sản, lừa đảo mua bán, sang nhượng đất đai, cưỡng đoạt tài sản,… để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 4615/UBND-NC ngày 29/12/2017 và Công văn số 938/UBND-NC ngày 08/5/2018. Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường công tác khuyến nông, hỗ trợ, khuyến khích người dân nhất là người DTTS tham gia vào các mô hình phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tạo điều kiện để người dân tiếp cận áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào trong sản xuất, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Tập trung phát triển hợp tác xã nông nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn, tạo thương hiệu hàng hóa và đầu ra ổn định cho cho sản phẩm nông nghiệp. UBND tỉnh cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành chức năng tuyên truyền cho người dân biết, hiểu rõ về các quyền nghĩa vụ, tính an toàn trong việc tham gia vay vốn qua hệ thống ngân hàng; thông tin rộng rãi các gói vay vốn ưu đãi, các quỹ hỗ trợ của Nhà nước, địa phương để người dân vay vốn. Cần hướng dẫn cải cách thủ tục lập hồ sơ tín dụng theo hướng đơn giản hơn, đề xuất đơn giản hóa các thủ tục vay vốn, điều chỉnh mức lãi suất phù hợp để người dân nghèo, nhất là người DTTS dễ dàng tiếp cận, vay vốn. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cấp hội, đoàn thể cấp huyện xây dựng kế hoạch hỗ trợ dân, nhất là người DTTS có nhu cầu vay vốn nhưng ngại vay, không biết thủ tục vay; tổ chức hướng dẫn, theo dõi, giám sát việc sử dụng vốn đúng mục đích và đạt hiệu quả.

2.     Tổ chức hoạt động tuyên truyền thông chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế

Ngày 26/6/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1376/UBND-KGVX yêu cầu Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các ngành, các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động truyền thông về chính sách, pháp luật Bảo hiểm y tế và kỷ niệm Ngày BHYT Việt Nam 01/7/2018 với chủ đề truyền thông “Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT tuyến y tế cơ sở". Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các ngành liên quan và các địa phương tổ chức tốt các hoạt động truyền thông trước, trong và sau Ngày BHYT Việt Nam (01/7/2018).

3.     Bổ sung kinh phí vắc xin tiêm phòng lở mồm long móng năm 2018

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1391/UBND về việc thống nhất mua 10.000 liều vắc xin lở mồm long móng (LMLM) 2 type O&A để tổ chức tiêm phòng đợt 2 năm 2018 cho 09 xã, thị trấn thuộc huyện Mang Yang và Đak Đoa nhằm đảm bảo khả năng tiếp tục phòng bệnh tại khu vực ổ dịch cũ. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ động cung cấp hồ sơ cho Sở Tài chính để thẩm định kinh phí mau vắc xin; tổ chức mua vắc xin và tiêm phòng theo quy định, đảm bảo hiệu lực phòng bệnh. Đồng thời, căn cứ tình hình dịch bệnh LMLM từng địa phương, rà soát và đề xuất chủng loại vắc xin LMLM phù hợp để sử dụng tiêm phòng trong kế hoạch tiêm phòng năm 2019.

 4. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

UBND tỉnh mới ban hành Kế hoạch số 1393/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trong tình hình mới. Về mục đích, yêu cầu của Kế hoạch nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện có hiệu quả phong trào TDBVANTQ, đưa phong trào phát triển thường xuyên, mạnh mẽ, rộng khắp, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bản tỉnh. Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ; tuyên truyền rộng rãi đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân về nội dung Chỉ thị số 13-CT/TU nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào TDBVANTQ trong tình hình mới. Công tác triển khai, thực hiện phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả đi vào chiều sâu, tránh hình thức, lãng phí.

5. Khẩn trương thu mua hết diện tích mía cho người dân

Theo báo cáo của huyện Kông Chro, hiện nay tại vùng nguyên liệu của Nhà máy đường An Khê trên địa bàn huyện đã được Nhà máy tổ chức thu hoạch được 6.980,6 ha/7.556,1 ha (đạt 92,3%); còn 575,5 ha vẫn chưa được Nhà máy thu hoạch. Ngày 28/6/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1405/UBND-NL yêu cầu Nhà máy đường An Khê khẩn trương có kế hoạch mua hết diện tích mía còn tồn đọng cho nông dân; thu mua mía theo giá thị trường, đảm bảo nông dân có lời để tái sản xuất, ổn định đời sống và gắn bó lâu dài với Nhà máy. UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã có sản xuất mía đường tăng cường kiểm tra, giám sát các công ty, nhà máy đường trong việc đầu tư, thu mua mía nguyên liệu trên địa bàn theo đúng quy hoạch và đẩy nhanh tiến độ thu mua hết mía cho nông dân theo hợp đồng; báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp công ty, nhà máy đường không thực hiện đúng nghĩa vụ hợp đồng với nông dân. Bên cạnh đó, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong quản lý quy hoạch, yêu cầu các công ty, nhà máy đường trên địa bàn thực hiện việc đầu tư phát triển vùng nguyên liệu và thu mua mía thuộc vùng nguyên liệu theo đúng quy hoạch. Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm kiểm tra, nhắc nhở các công ty, nhà máy đường chấp hành việc đầu tư, thu mua mía nguyên liệu theo quy hoạch, thông qua hợp đồng; ngăn chặn, xử lý tình trạng tranh mua, tranh bán mía nguyên liệu trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

6. Quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn

Nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn (QLCTR) khu vực nông thôn, ngày 28/6/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1407/UBND-CNXD yêu cầu các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Khoa học và Công nghệ; Tài chính và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường QLCTR khu vực nông thôn. Theo đó, về nhiệm vụ cụ thể, tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư về QLCTR khu vực nông thôn. Đồng thời, khuyến khích thành lập mới hoặc mở rộng phạm vi hoạt động của các đơn vị dịch vụ môi trường, huy động cộng đồng tham gia dịch vụ QLCTR khu vực nông thôn, phấn đấu đến cuối năm 2018 có 50% trở lên các xã hoặc khu vực dân cư tập trung có dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Đối với chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn, phấn đấu đến năm 2025 có 70% lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu vực nông thôn tập trung được thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tự xử lý, xử lý tập trung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; tận dụng tối đa lượng chất thải hữu cơ để tái sử dụng, tái chế, làm phân compost hoặc tự xử lý tại các hộ gia đình thành phân compost để sử dụng tại chỗ. Phấn đấu có 100% các bãi chôn lấp chất thải tự phát phải được xử lý đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường.​

Ngọc Chính

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh