Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ 30/7-03/8/2018

Ngày đăng: 06-08-2018, 11:00 - Lượt truy cập: 320

Thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin của tỉnh Gia Lai; Thực hiện Danh mục dịch vụ công trực tuyến  mức độ 3, 4; kế hoạch phát triển kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai năm 2019; triển khai các giải pháp ổn định nguồn cung mặt hàng thịt lợn,… là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần từ ngày 30/7-03/8/2018.1.     Công bố danh mục TTHC mới và TTHC bãi bỏ

Ngày 30/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 752/QĐ-UBND về việc công bố danh mục gồm 3 thủ tục hành chính (TTHC) mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh. Ngày 31/8/2018, ban hành Quyết định số 756/QĐ-UBND công bố danh mục gồm 09 TTHC mới và 20 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phong đăng ký đất đai và Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh.

Tiếp đó, ngày 01/8/2018, UBND tỉnh ban hành các Quyết định số 775, 776/QĐ-UBND công bố danh mục 04 TTHC mới trong lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố và công bố danh mục gồm 08 TTHC mới trong lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT.

2.      Thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin của tỉnh Gia Lai

Ngày 30/7/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1654/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2020. Mục tiêu của Kế hoạch nhằm xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung (LGSP) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông làm nền tảng để triển khai Chính phủ điện tử tỉnh Gia Lai; đồng thời kết nối được với cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương thông qua hệ thống kết nối liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương (NGSP). Bên cạnh đó, bảo vệ hạ tầng mạng, trung tâm dữ liệu, cổng dịch vụ công trực tuyến, hệ thống quản lý văn bản và điều hành liên thông 4 cấp và các ứng dụng dùng chung của tỉnh Gia Lai. Theo đó, về kết quả và hiệu quả, sau khi thực hiện Chương trình, tỉnh Gia Lai sẽ có nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung theo mục tiêu 100% các Bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung. Đáp ứng kết nối các hệ thống thông tin của các Bộ, ngành và chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia. Hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh Gia Lai được áp dụng phương án bảo đảm an toàn thông tin phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ; đồng thời góp phần đưa Việt Nam ra khỏi 20 danh sách quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm phần mềm độc hại cao nhất trên thế giới theo xếp hạng của các tổ chức quốc tế. Để tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức xây dựng các nhiệm vụ, dự án của Chương trình theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư công, về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước.

 

3.      Thực hiện Danh mục dịch vụ công trực tuyến  mức độ 3, 4

Triển khai thực hiện Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4  để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong năm 2018-2019. UBND tỉnh ban hành Công văn số 1661/UBND-NC yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo phụ lục II của Quyết định 877/QĐ-TTg. UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo việc thực hiện theo đúng quy định.

4.     Triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-HĐND

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND tỉnh khóa XI, Kỳ hợp thứ 6 về thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh Gia Lai năm 2016, 2017. UBND tỉnh ban hành Công văn số 1655/UBND-NC chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện có hiệu quả, đảm bảo thực chất việc đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm khẩn trương đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công vào hoạt động để đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính (CCHC) và mang tính chất đột phá về CCHC của tỉnh. Sở Nội vụ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, xã trong việc nâng cao ý thức trách nhiệm đối với công tác CCHC, nhất là cải cách TTHC. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai nội dung “Tiếp tục đầu tư thực hiện các chương trình, dự án về CCHC của tỉnh". Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các kiến nghị của HĐND tỉnh đối với lĩnh vực CCHC nêu tại Nghị quyết số 120/NQ-HĐND. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các biện pháp chỉ đạo quyết liệt thực hiện đồng bộ để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh.

5.     Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai năm 2019

Ngày 01/8/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1673/KH-UBND về kế hoạch phát triển kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai năm 2019. Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là khai thác có hiệu quả về lợi thế nông, lâm nghiệp; phát triển kinh tế tập thể gắn với tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh trong lĩnh vực nông nghiệp. Phấn đấu thành lập mới 30 hợp tác xã (HTX); thu nhập bình quân của cán bộ quản lý, thành viên và người lao động HTX đạt 35 triệu đồng/năm; doanh thu bình quân đạt 550 triệu đồng/HTX/năm; lợi nhuận bình quân đạt 103 triệu đồng/HTX/năm; triển khai có hiệu quả các dự án, mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị gắn với hình thành và phát triển mô hình HTX kiểu mới,… Kế hoạch đã đề ra các giải pháp phát triển kinh tế tập thể năm 2019 gồm: Tiếp tục thực hiện và hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật HTX năm 2012; tuyên truyền, tập huấn Luật HTX năm 2012 và nâng cao năng lực nguồn nhân lực HTX; tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển HTX theo Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; nâng cao hiệu quả hoạt động khu vực kinh tế tập thể, HTX; tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể và huy động các nguồn lực xã hội, các tổ chức, đoàn thể trong nước và quốc tế tham gia  thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể.

6.     Kiểm tra, xử lý việc sử dụng củi rừng tự nhiên để sấy thuốc lá

Ngày 03/8/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1685/UBND-NL chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Ayun Pa và UBND các huyện: Krông Pa, Phú Thiện và Ia Pa yêu cầu các cơ sở sấy thuốc lá ký cam kết không sử dụng gỗ, củi rừng tự nhiên để sấy thuốc lá; theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm minh các cơ sở vi phạm. Địa phương nào để xảy ra việc khai thác gỗ, củi trái phép từ rừng tự nhiên để sấy thuốc lá thì Chủ tịch UBND huyện, thị xã phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; tổ chức tuần tra, truy quét để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc khai thác, vận chuyển, cất dấu gỗ, củi từ rừng tự nhiên. Hướng dẫn các cơ sở sấy thuốc sử dụng các loại chất đốt phù hợp.

7.     Triển khai các giải pháp ổn định nguồn cung mặt hàng thịt lợn

Để sớm ổn định giá và sản xuất ngành hàng thịt lợn trên địa bàn tỉnh, ngày 03/8/2018 UBND tỉnh ban hành Công văn số 1690/UBND-NL yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT chủ, trì phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thống kê nhanh quy mô đàn nái hiện có và đầu lợn, sản lượng dự kiến trong từng tháng từ nay đến tháng 2/2019; so sánh với cùng kỳ năm 2017. Đồng thời, phối hợp với Sở Công thương triển khai các biện pháp bình ổn giá thịt lợn và khuyến cáo người tiêu dùng chuyển đổi cơ cấu tiêu dùng thực phẩm phù hợp hơn với nguồn cung thực phẩm trong nước, vì hiện các sản phẩm thịt, trứng, gia cầm nhất là gà vườn, vịt thịt trong sản xuất đang rất nhiều, chất lượng tốt, giá cả phải chăng. Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y rà soát công tác tiêm phòng dịch cho đàn lợn trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, hỗ trợ cho người chăn nuôi thực hiện công tác phòng, chống dịch. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan trong tỉnh thông tin thường xuyên, đầy đủ về giá cả thị trường và nguồn cung thịt lợn; tuyên truyền để người chăn nuôi và thương lái biết cùng có trách nhiệm ổn định giá thị trường, ngành hàng chăn nuôi nói chung và chăn nuôi lợn nói riêng trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm soát, tuyệt đối không để các doanh nghiệp chăn nuôi lớn trên địa bàn làm giá. Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho việc lưu thông các loại gia súc, gia cầm nhất là đối với mặt hàng thịt lợn trên địa bàn tỉnh theo quy định​

Mai Đào

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh