Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Xây dựng NTM, góp phần tích cực chăm lo đời sống cho người ND(*)

Ngày đăng: 12-10-2018, 09:00 - Lượt truy cập: 128
(GLO)- Lời Tòa soạn: Tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2018-2023), đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh-có bài phát biểu quan trọng. Báo Gia Lai Điện tử xin trích đăng bài phát biểu này.

Ảnh: Đức Thụy
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu tại đại hội. Ảnh: Đức Thụy
 
...Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Gia Lai lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2018-2023) là sự kiện chính trị quan trọng của cán bộ, hội viên Hội Nông dân các cấp trong tỉnh, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018-2023). Tại đại hội này, tôi thông báo tới toàn thể đại hội về một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh thời gian qua, nhất là năm 2017, đó là: Các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức cao so với kế hoạch đề ra; kinh tế tỉnh nhà tiếp tục tăng trưởng khá; năm 2017, GRDP của tỉnh tăng 8,42%, duy trì đà tăng trưởng cao, tạo điều kiện thay đổi cơ cấu kinh tế của tỉnh. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt nhiều kết quả tích cực; đến nay, toàn tỉnh có 49 xã đạt 19 tiêu chí, được công nhận đạt chuẩn NTM. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 41,58 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 13,55%. Hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố và tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đạt được những kết quả trên, ngoài sự nỗ lực của Đảng bộ tỉnh, còn có phần đóng góp không nhỏ của giai cấp nông dân trong tỉnh, là lực lượng đông đảo nhất, chiếm hơn 70% dân số của tỉnh.
Qua nghe dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa VII trình đại hội, có thể khẳng định rằng, nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực. Các phong trào của các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã từng bước đi vào cuộc sống, được đông đảo hội viên, nông dân nhiệt tình hưởng ứng và mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng NTM, trọng tâm là “Phong trào nông dân thi đua sản xuất-kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”. Hội cũng thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, sâu sát, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống của hội viên, nông dân; qua đó, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất; thi đua lao động sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm; xây dựng nếp sống văn minh. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên trong Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức kinh tế-xã hội khai thác, sử dụng hợp lý các nguồn lực; tư vấn, hỗ trợ nông dân về vốn, kỹ thuật, xây dựng mô hình sản xuất, ngày càng chủ động tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, xây dựng NTM, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nổi bật là việc phối hợp với chính quyền các cấp trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận, chúc mừng và biểu dương những thành tích của cán bộ, hội viên, nông dân và các cấp Hội Nông dân trong toàn tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua.
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh ta cũng còn bộc lộ một số hạn chế, tồn tại mà các đồng chí đã thẳng thắn đánh giá, đó là: Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn cao; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa còn khó khăn, thiếu thốn; năng suất lao động và chất lượng, hiệu quả nông nghiệp trong đồng bào dân tộc thiểu số còn quá thấp. Chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh về đất đai, về khí hậu, thổ nhưỡng đối với cây-con trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số...
Trước những tồn tại nêu trên, trong nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân tỉnh phải tư duy, trăn trở, tham mưu cho các cấp chính quyền và hệ thống chính trị các cấp vào cuộc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; đồng thời phân tích nguyên nhân cũng như những bài học kinh nghiệm. Đề nghị đại hội thảo luận nghiêm túc, đề xuất các giải pháp sớm khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Các cấp Hội Nông dân cần bám sát các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy và chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam để cụ thể hóa, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp cho nhiệm kỳ tới. Đồng thời, trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 trình bày tại đại hội, đặc biệt là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp lớn, tôi nhấn mạnh, gợi mở thêm một số vấn đề để đại hội tập trung thảo luận, quyết định.
Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho hội viên và nông dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền, vận động nông dân nâng cao cảnh giác trước âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Bồi dưỡng lòng yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, hình thành hình mẫu người nông dân mới, chủ động, tự tin hơn trong lao động, sản xuất, tổ chức cuộc sống, tiến vào nền nông nghiệp hữu cơ-nông nghiệp sạch-nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Hai là, đẩy mạnh các phong trào thi đua của Hội, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất-kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Vận động nông dân tham gia phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng sản phẩm; tăng cường ứng dụng công nghệ sinh học chất lượng cao vào sản xuất; tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi một cách bền vững. Xây dựng cánh đồng mẫu lớn, phát triển mô hình du lịch nông nghiệp, mô hình tổ hợp tác sản xuất, hợp tác xã, phát huy làng nghề truyền thống vùng nông thôn và của đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện đăng ký nhãn hiệu hàng hóa nông sản thế mạnh của tỉnh. Phối hợp dạy nghề trong nông dân một cách thiết thực, hiệu quả. Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, gắn với thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, nhất là triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; phấn đấu đến cuối năm 2020 toàn tỉnh có 70 xã đạt chuẩn NTM.
 
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Đ.T
Quang cảnh đại hội. Ảnh: Đ.T
 
Ba là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW, ngày 3-12-2009 của Ban Bí thư về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt  Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” và Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10-5-2011 của Thủ tướng Chính phủ về “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020”.  
 
Bốn là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm sát người, sát việc, sát cơ sở, nâng cao năng lực, chất lượng cán bộ, hội viên nông dân; tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh; đa dạng hóa các hình thức tập hợp nông dân vào tổ chức Hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt hoạt động, hướng trọng tâm về cơ sở, với mục tiêu chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ Hội, nhất là kỹ năng vận động nông dân trong thời kỳ mới và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ; chú trọng chăm lo công tác quy hoạch cán bộ, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Hội các cấp.
 
Năm là, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương để thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn. Các cấp Hội phải thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện việc tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là giám sát triển khai thực hiện các chương trình dự án phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng cho nông nghiệp, nông thôn; giám sát việc thực hiện chính sách tín dụng; giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
 
Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh cần thể hiện tốt hơn nữa vai trò là cầu nối giữa nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM góp phần tích cực hơn nữa trong công tác chăm lo đời sống cho người nông dân. Để hoạt động của Hội và phong trào nông dân tỉnh tiếp tục có thêm những bước phát triển mới, tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Hội và hội viên, nông dân hoàn thành tốt vai trò của mình, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của tỉnh.
 
Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và đầy trách nhiệm của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trong việc thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ Hội Nông dân tỉnh Gia Lai. Mong rằng, trong thời gian tới, các hoạt động và phong trào nông dân của tỉnh nhà tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sắc hơn nữa của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
------------------------
(*) Đầu đề do Báo Gia Lai đặt.

Theo GLO

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh