Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ 24/6-28/6

Ngày đăng: 01-07-2019, 03:00 - Lượt truy cập: 258

Tăng cường truyền thông chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế; quản lý các công trình nước sạch nông thôn; thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2020"; Xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật,… là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần từ ngày 24/6-28/6/2019.


1.     Tăng cường truyền thông chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và mỗi người dân về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc tổ chức, thực hiện các quy định của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), tiến tới BHYT toàn dân. Ngày 26/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1426/UBND-KGVX yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các ngành, các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT nhân kỷ niệm Ngày BHYT Việt Nam 01/7/2019. Trong đó, tổ chức tốt các hoạt động truyền thông trước, trong và sau Ngày BHYT Việt Nam 01/7/2019. Tập trung tuyên truyền thực hiện Luật BHYT, các văn bản của Trung ương và địa phương về công tác BHYT. Tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong việc vận động, huy động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật về BHYT; duy trì, phát triển đối tượng tham gia BHYT để bao phủ phần dân số chưa tham gia BHYT, đặc biệt tuyên truyền để 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, tăng tỷ lệ hộ gia đình tham gia BHYT với toàn thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc theo điều kiện của từng đơn vị để tổ chức các hoạt động phù hợp nhằm đánh giá kết quả thực hiện Luật BHYT; công tác tuyên truyền, vận động tham gia BHYT, tổ chức khám, chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi người bệnh; vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện pháp luật về BHYT,… nhằm thúc đẩy bao phủ BHYT, tiến tới BHYT toàn dân. Các cơ sở khám, chữa bệnh có trách nhiệm, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi gian lận, trục lợi quỹ BHYT; tiếp tục phát động phong trào thi đua thực hiện các quy định của Bộ Y tế về Quy tắc ứng xử và Quy tắc chuyên môn; thực hiện đổi mới thái độ, phong cách phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh; tổ chức thực hiện tốt Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán, chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong một số trường hợp; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám, chữa bệnh và thanh toán BHYT. UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các địa phương chỉ đạo các ngành chuyên môn, các đơn vị liên quan, các xã, phường, thị trấn tổ chức các hoạt động tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT.

2.      Kế hoạch xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh năm 2019

Ngày 25/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 348/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh năm 2019 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai với tổng kinh phí 322 triệu đồng; nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2019. Theo đó, UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh triển khai kế hoạch xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh năm 2019 đã được UBND tỉnh phê duyệt đúng quy định của pháp luật.

3.     Tăng cường công tác quản lý các công trình nước sạch nông thôn

Ngày 26/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1428/UBND-NL yêu cầu các sở, ngành, địa phương, các đơn vị giao quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác quản lý các công trình nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ được các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh giao về lĩnh vực nước sạch nông thôn. Bên cạnh đó, đánh giá hiệu quả các mô hình tổ chức quản lý, vận hành công trình cấp nước tập trung trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục phát huy, nhân rộng các mô hình hiệu quả và đề xuất chuyển giao mô hình yếu kém cho các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm. Đôn đốc nhắc nhở các địa phương thực hiện các quy định hiện hành hành về quản lý, khai thác công trình cấp nước tập trung và các số liệu về cấp nước nông thôn; kiểm tra việc duy tu, sửa chữa các công trình cấp nước không hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả của các địa phương, đơn vị, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định. UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các địa phương tăng cường triển khai thực hiện Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh; rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án xử lý công trình cấp nước tập trung nông thôn trên địa bàn theo Thông tư số 76/2017/TT-BTC ngày 26/7/2017 của Bộ Tài chính. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, giáo dục, truyền thông cho nhân dân về vai trò của nước sạch đối với sức khỏe và trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ và sử dụng công trình cấp nước. Phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch nông thôn các công trình cấp nước do cộng đồng quản lý (UBND cấp xã) phù hợp với khung giá nước UBND tỉnh ban hành. Các đơn vị được giao quản lý, khai thác công trình cấp nước nông thôn tập trung có trách nhiệm lập phương án quản lý, vận hành, khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn trình UBND cấp huyện phê duyệt; tổ chức quản lý, vận hành, khai thác công trình theo đúng phương án đã phê duyệt.

4.     Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2020"

Nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở để giải quyết kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở. Ngày 27/6/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1437/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2020" trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch, giai đoạn 1 (từ năm 2019 đến hết năm 2020), phấn đấu ít nhất 95% tổ hòa giải ở cơ sở được củng cố, kiện toàn đủ số lượng, thành phần cơ cấu hòa giải viên theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở; từ  60% - 75% hòa giải viên ở cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở theo Chương trình khung và Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành. Đối với các xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm chỉ đạo của Trung ương, tỷ lệ này là 100%; kết thúc năm 2020, 100% đội ngũ tập huấn viên cấp huyện tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp tài liệu để hướng dẫn, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho hòa giải viên ở cơ sở. Giai đoạn 2 (từ năm 2021 đến hết năm 2022): 100% hòa giải viên ở cơ sở mới được bầu, bổ sung, kiện toàn hàng năm và 80%-90% hòa giải viên ở cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở theo Chương trình khung và Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành; ít nhất 90% hòa giải viên ở cơ sở được tiếp cận và sử dụng Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở bằng các hình thức phù hợp để tự nâng cao năng lực, nghiệp vụ hòa giải. Để đạt được mục tiêu trên, Đề án đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Xây dựng dựng đội ngũ tập huấn viên có đủ khả năng, kiến thức, phương pháp để hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở; thực hiện chỉ đạo điểm; xây dựng đội ngũ hòa giải viên có đủ tiêu chuẩn, năng lực đáp ứng yêu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở; ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở.

5.     Thành lập Ban Tổ chức sự kiện “Trình diễn kết nối cung cầu công nghệ"

UBND tỉnh Gia Lai mới ban hành Quyết định số 355/QĐ-UBND về việc thành lập Ban tổ chức Sự kiện “Trình diễn kết nối cung cầu công nghệ" và Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương năm 2019 tại tỉnh Gia Lai (gọi tắt là Ban tổ chức Sự kiện). Ban tổ chức Sự kiện có 24 thành viên, do đồng Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai làm Trưởng ban. Các đồng chí: Huỳnh Nữ Thu Hà- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực; Lưu Trung Nghĩa- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Trưởng ban; Trần Thị Hồng Lan- Phó cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó Trưởng ban. Các thành viên Ban Tổ chức Sự kiện là đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương. Ban tổ chức Sự kiện có trách nhiệm triển khai các hoạt động của Sự kiện theo đúng quy định. Đồng thời, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liện quan thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch tổ chức Sự kiện của Bộ Khoa học và Công nghệ, kế hoạch phối hợp tổ chức Sự kiện của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời cho UBND tỉnh về tình hình thực hiện và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức Sự kiện. Nhiệm vụ cụ thể của thành viên Ban tổ chức Sự kiện do đồng chí Trưởng ban Tổ chức phân công.

6.     Xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

Ngày 27/6/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1441/KH-UBND về triển khai thực hiện “Quyết định 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật" trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; nâng cao giá trị sử dụng, khai thác sách, tài liệu pháp luật thông qua xây dựng, đăng tải, cập  nhật, vận hành dữ liệu thành phần về sách, tài liệu pháp luật của tỉnh Gia Lai trên Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia. Theo đó, Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể để thực hiện gồm: Quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg; phổ biến, truyền thông và biên soạn, biên tập tài liệu hướng dẫn xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; quản lý, cập nhật, khai thác sách, tài liệu pháp luật trên dữ liệu thành phần được phân quyền quản lý cho tỉnh Gia Lai trên Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia; triển khai xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại các xã đặc biệt khó khăn, cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn tỉnh; tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả, xác định nhu cầu khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật cấp xã, Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị đã được xây dựng theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ; kiểm tra, sơ kết, tổng kết nhiệm vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và triển khai các giải pháp đảm bảo kinh phí xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật.

7.     Tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến tiết kiệm nước

Ngày 27/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1448/UBND-NL chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đơn vị liên quan tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiêu tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 2815/KH-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh về triển khai hệ thống pháp luật về thủy lợi. UBND các địa phương chỉ đạo các tổ chức, đơn vị quản lý, khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng công trình và tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn. Đồng thời, xác định quy mô thủy lợi nội đồng, phân cấp quản lý công trình thủy lợi trong phạm vi cấp huyện và vị trí điểm giao nhận sản phẩm dịch vụ thủy lợi, tổng hợp gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 31/7/2019 để xây dựng Phương án phân cấp quản lý thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thực hiện việc thành lập, củng cố tổ chức thủy lợi cơ sở theo quy định; áp dụng tiến bộ khoa học nghệ thuật trong đầu tư xây dựng công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng; đẩy mạnh áp dụng kỹ thuật tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm theo Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 của UBND tỉnh. Tăng cường công tác bảo vệ công trình và chất lượng nước trong công trình thủy lợi; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Đảm bảo có sự tham gia của các cấp chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và người dân trong đầu tư, quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp quy mô thủy lợi nội đồng, điểm giao nhận sản phẩm dịch vụ thủy lợi, phương án phân cấp quản lý công trình thủy lợi của UBND các huyện, thị xã, thành phố để xây dựng phương án phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/8/2019. Ngoài ra, kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 2815/KH-UBND ngày 14/12/2018 đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng thời gian quy định./.​

Ngọc Chính

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh