Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Bản tin tuần: Từ ngày 5/12/2019 đến ngày 12/12/2019

Ngày đăng: 16-12-2019, 09:00 - Lượt truy cập: 134

1. Tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân 2019 - 2020:

Toàn tỉnh gieo trồng được 10.598 ha cây trồng các loại, trong đó: Lúa nước 3.212,6 ha; ngô 606,7 ha; đậu các loại 553,5 ha; lạc 18,9 ha; sắn trồng mới 2.890,7 ha; khoai lang 325 ha; mía trồng mới 561,7 ha; rau các loại 1.984,6 ha.

2. Tình hình dịch bệnh trên cây trồng:

          2.1. Bệnh khảm lá virus hại sắn:

Xuất hiện trên địa bàn tỉnh từ tháng 9/2018, đến ngày 12/12/2019, bệnh vẫn đang gây hại tại 07 địa phương với tổng diện tích sắn nhiễm bệnh là 2.973,06 ha (nhẹ 2.157,6 ha, trung bình 728,86 ha, nặng 86,6 ha); Cụ thể: Ia Pa 960 ha, Krông Pa 1.508,2 ha, Phú Thiện 297,96 ha, Kbang 164 ha, An Khê 11 ha, Kông Chro 6,5 ha, Chư Pưh 25,4 ha. Bệnh gây hại tập trung trên giống sắn HL-S11, KM 419, KM 140, KM 98/5.

Hầu hết các địa phương mới chỉ tập trung tuyên truyền, nắm bắt tình hình gây hại của bệnh, ra các văn bản chỉ đạo; huyện Ia Pa và Krông Pa đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống bệnh khảm lá virus hại sắn trên địa bàn huyện.

Công tác tiêu hủy nguồn bệnh: Tiêu hủy tổng số được 27,9 ha, trong đó Ia Pa 13,3 ha (tiêu hủy cục bộ 13 ha, tiêu hủy 100% 0,3 ha), Chư Pưh 10 ha trong đó: diện tích tiêu hủy cục bộ 1,7 ha, diện tích tiêu hủy 100% là 8,3 ha, Kông Chro 4,6 ha (diện tích tiêu hủy 100%).

2.2. Bệnh sâu keo mùa thu:

Xuất hiện tại huyện Kbang vào đầu tháng 5/2019. Hiện nay, cây ngô không còn bị sâu keo mùa thu gây hại.

3. Tình hình bệnh dịch gia súc:

3.1. Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi:

Lũy kế tính từ ngày đầu phát sinh 14/5 đến ngày 12/12/2019, trên địa bàn toàn tỉnh, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh và 3.430 hộ/402 thôn/106 xã, phường, thị trấn thuộc 15/17 địa phương gồm: Chư Prông, Chư Pưh, Đức Cơ, Phú Thiện, Krông Pa, Ia Pa, Ia Grai, Kbang, Ayun Pa, An Khê, Chư Păh, Mang Yang, Đak Đoa, Chư Sê, Tp. Pleiku (chỉ còn 2 huyện Kông Chro và Đak Pơ chưa phát sinh bệnh); tổng số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy là 30.133 con, khối lượng 1.501.217 kg; trong đó, đã có 86 xã, phường, thị trấn thuộc 15 huyện, thị xã, thành phố dịch bệnh đã qua 30 ngày và được UBND huyện, thị xã, thành phố công bố hết dịch.

Toàn tỉnh hiện còn 700 hộ/76 thôn, làng của 21 xã, phường, thị trấn (trong đó có xã Phú Cần (Krông Pa); Đak Djrăng (Mang Yang); thị trấn Phú Hòa (Chư Păh); Ia Sao (Ia Grai); Ia Phang (Chư Pưh); thị trấn Đak Đoa (Đak Đoa); Diên Phú, Phù Đổng (Pleiku) bị dịch tái phát) thuộc 10 huyện, thị xã, thành phố (Chư Prông, Krông Pa, Ia Pa, Ayun Pa, Chư Păh, Mang Yang, Ia Grai, Chư Pưh, Đak Đoa, Pleiku) có lợn bị mắc bệnh DTLCP chưa qua 30 ngày; tổng số lợn mắc bệnh chết và tiêu hủy là 5.871 con, khối lượng 300.964 kg, cụ thể:

- Huyện Chư Pưh: Phát hiện ngày 14/5, đến ngày 12/12/2019, UBND huyện công bố hết dịch tại 05/06 xã, thị trấn có dịch gồm: Nhơn Hòa, Chư Don, Ia Blứ, Ia Le, Ia Ròng; toàn huyện hiện còn 01 hộ/01 thôn của xã Ia Phang có lợn mắc bệnh DTLCP, số lợn bệnh, chết và tiêu hủy là 35 con, khối lượng 1.116 kg.

- Huyện Chư Prông: Phát hiện ngày 04/6, đến ngày 12/12/2019, UBND huyện công bố hết dịch tại 03/04 xã có dịch gồm: Ia Mơ, Bình Giáo, Ia Piơr; toàn huyện hiện còn 15 hộ/05 thôn của xã Ia Lâu có lợn mắc bệnh DTLCP, số lợn bệnh, chết và tiêu hủy là 487 con, khối lượng 31.861 kg.

- Huyện Đức Cơ: Phát hiện ngày 03/6, đến ngày 06/12/2019, UBND huyện đã công bố hết dịch tại 08/08 xã, thị trấn có dịch: Chư Ty, Ia Kla, Ia Pnôn, Ia Dơk, Ia Krêl, Ia Lang, Ia Dom, Ia Nan.

- Huyện Phú Thiện: Phát hiện ngày 11/6, đến ngày 05/11/2019, UBND huyện đã công bố hết dịch tại 10/10 xã, thị trấn có dịch gồm: Phú Thiện, Ia Sol, Ia Piar, Ia Yeng, Chư A Thai, Chrôh Pơnan, Ia A Ke, Ayun Hạ, Ia Peng, Ia Hiao.

- Huyện Ia Pa: Phát hiện ngày 24/6, đến ngày 12/12/2019, UBND huyện đã công bố hết dịch tại 08/09 xã, thị trấn có dịch: Kim Tân, Pờ Tó, Ia Kđăm, Ia Broăi, Chư Răng, Ia Tul, Ia Trôk, Chư Mố; toàn huyện hiện còn 153 hộ/10 thôn của xã Ia Mrơn có dịch; tổng số lợn bệnh, chết và tiêu hủy là 1.796 con, khối lượng 102.059 kg.

- Thị xã Ayun Pa: Phát hiện ngày 12/7, đến 12/12/2019, UBND thị xã đã công bố hết dịch tại 05/08 xã, phường có dịch: Ia Rtô, Ia Sao, Chư Băh, Đoàn Kết, Cheo Reo; toàn thị xã hiện còn 276 hộ/19 thôn/03 xã, phường có dịch gồm: Ia Rbol, Hòa Bình, Sông Bờ; tổng số lợn bệnh, chết và tiêu hủy là 2.496 con, khối lượng 124.379 kg.

- Huyện Krông Pa: Phát hiện ngày 19/7, đến ngày 12/12/2019, UBND huyện đã công bố hết dịch tại 05/10 xã, thi trấn có dịch: Chư Đrăng, Uar, IaRsai, Krông Năng, Chư Gu; toàn huyện hiện còn 106 hộ/22 thôn/05 xã, thị trấn có dịch gồm: thị trấn Phú Túc, Ia Mlah, Chư Ngọc, Phú Cần, Iar Sươm; tổng số lợn bệnh, chết và tiêu hủy là 340 con, khối lượng 12.437 kg.

- Huyện Ia Grai: Phát hiện ngày 22/7, đến ngày 12/12/2019, UBND huyện đã công bố hết dịch tại 04/05 xã, thị trấn có dịch: thị trấn Ia Kha, Ia O, Ia Chia, Ia Dêr; toàn huyện hiện còn 01 hộ/01 thôn của xã Ia Sao có lợn mắc bệnh DTLCP, số lợn bệnh, chết và tiêu hủy là 55 con, khối lượng 1.350 kg.

- Huyện Kbang: Phát hiện ngày 02/8, đến ngày 06/10/2019, UBND huyện đã công bố hết dịch tại 02/02 xã, thị trấn có dịch: Kbang, Đăk Hlơ.

- Thị xã An Khê: Phát hiện ngày 01/8, đến ngày 23/9/2019, UBND thị xã đã công bố hết dịch tại 03/03 xã, phường có dịch: Ngô Mây, An Bình, Xuân An.

- Thành phố Pleiku: Phát hiện ngày 03/8, đến ngày 12/12/2019, UBND thành phố Pleiku đã công bố hết dịch tại 11/13 xã, phường có dịch: Diên Hồng, Ia Kring, Hoa Lư, Thắng Lợi, Yên Thế, Trà Đa, Tân Sơn, Biển Hồ, An Phú, Chư Á, Trà Bá; toàn thành phố hiện còn 02 hộ/02 thôn/02 xã, phường có dịch: Phù Đổng, Diên Phú có dịch; tổng số lợn bệnh, chết và tiêu hủy là 13 con, khối lượng 526 kg.

- Huyện Chư Păh: Phát hiện ngày 18/8, đến ngày 12/12/2019, UBND huyện đã công bố hết dịch tại 03/06 xã, thị trấn có dịch: Chư Đăng Ya, Ia Khươl, Ia Nhin; toàn huyện hiện còn 123 hộ/09 thôn/03 xã, thị trấn có dịch: thị trấn Phú Hòa, Nghĩa Hưng, Hòa Phú; tổng số lợn bệnh, chết và tiêu hủy là 464 con, khối lượng 17.831 kg.

- Huyện Mang Yang: Phát hiện ngày 18/8, đến ngày 12/12/2019, UBND huyện đã công bố hết dịch tại 04/07 xã có dịch: Kon Thụp, Đăk Ta Ley, Đăk JơTa, Đê Ar; toàn huyện hiện còn 22 hộ/06 thôn/03 xã có dịch gồm: Ayun, Đăk Trôi, Đak Djrăng; tổng số lợn bệnh, chết và tiêu hủy là 169 con, khối lượng 8.468 kg.

- Huyện Chư Sê: Phát hiện ngày 19/8, đến ngày 08/11/2019, UBND huyện đã công bố hết dịch tại 05/05 xã, thị trấn có dịch: Chư Sê, Ia Glai, Barmaih, Dun, Hbông;

- Huyện Đak Đoa: Phát hiện ngày 21/8, đến ngày 12/12/2019, UBND huyện đã công bố hết dịch tại 09/10 xã, thị trấn có dịch: Đak Sơmei, A Dơk, Tân Bình, Ia Pết, Hải Yang, Hà Đông, Hneng, Ia Băng, K'Dang; toàn huyện hiện còn 01 hộ/01 thôn của thị trấn Đak Đoa có dịch; tổng số lợn bệnh, chết và tiêu hủy là 16 con, khối lượng 937 kg.

3.2. Hỗ trợ:

Từ ngày 14/5/2019 - 12/12/2019, có 12 huyện, thị xã, thành phố đã trích ngân sách là 17.672.262.000 đồng để hỗ trợ các hộ có lợn mắc bệnh, tiêu hủy. Trong đó: Đức Cơ 1.251.034.000 đồng, Chư Prông 234.496.000 đồng, Kbang 34.250.000 đồng, Krông Pa 629.930.000 đồng, Ia Grai 40.000.000 đồng, Ia Pa 2.396.150.000 đồng, Đak Đoa 702.070.000 đồng, Phú Thiện: 6.476.492.000 đồng, Chư Pưh: 1.065.094.000 đồng, Ayun Pa 2.312.581.000 đồng, An Khê: 1.262.275.000 đồng, Pleiku 1.267.890.000 đồng.

4. Tình hình bệnh Cúm gia cầm:

       Tình hình bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh ổn định, chưa phát sinh ổ dịch mới.

* Các địa phương còn lại: Chưa phát hiện dịch bệnh DTLCP và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác trên gia súc, gia cầm.

5. Quản lý, bảo vệ rừng:

- Trong tuần trên địa bàn tỉnh xảy ra 06 vụ vi phạm lâm luật (01 vụ vận chuyển, 03 vụ cất giữ lâm sản trái phép, 02 vụ khai thác). Địa bàn xảy ra: Kbang 04 vụ; Chư Prông, Ia Grai, mỗi nơi 01 vụ. Tang vật vi phạm 20,2 m3 gỗ các loại. Phương tiện vi phạm: 07 xe máy.

- Diện tich rừng đã trồng được đến ngày 12/12/2019: 5.096,8 ha/5.015 ha theo kế hoạch; các địa phương, đơn vị đang tập trung phát dọn thực bì, đào hố, vận chuyển cây giống trồng rừng.

6. Tiến độ thực hiện thu ngân sách

Thu ngân sách trên địa bàn thực hiện đến ngày 11/12/2019 là 4.175,8 tỷ đồng 92,7% (4.175,8/4.503,6 tỷ đồng) so với dự toán trung ương giao, đạt 85,1% (4.175,8/4.905 tỷ đồng) so với dự toán HĐND giao.

Thu ngân sách nhà nước của các huyện, thị xã, thành phố:

- Kể cả tiền sử dụng đất: Có 13 huyện, thị xã đạt và vượt dự toán đề ra, gồm: Huyện Chư Sê (224,6%); Huyện Chư Păh (171,1%); Huyện Phú Thiện (129,8%); Huyện Chư Prông (124,1%); Huyện KBang (121,7%); Thị xã An Khê (119,8%); Huyện Ia Grai (117,4%); Huyện Krông Pa (113,4%); Huyện IaPa (109,7%); Huyện Mang Yang (108,9%); Huyện Đăk Đoa (98%); Thị xã AyunPa (96,8%); Huyện Đăk Pơ (96,7%);

Có 4 huyện, thành phố chưa đạt tiến độ: Huyện Đức Cơ (82,3%); Huyện Kông Chro (78,3%); Thành phố Pleiku (72,1%); Huyện Chư Pưh (71,2%).

- Không kể tiền sử dụng đất: Có 12 huyện đạt và vượt dự toán đề ra, gồm: Huyện Chư Sê (122,1%); Huyện Krông Pa (121%); Huyện Chư Păh (119,9%); Huyện Mang Yang (116,4%); Huyện IaPa (105,6%); Huyện KBang (103,9%); Huyện Phú Thiện (103,5%); Huyện Chư Pưh (102,7%); Huyện Đức Cơ (99,7%); Huyện Đăk Pơ (97,5%); Huyện Chư Prông (97,3%); Huyện Đăk Đoa (95,6%);

Có 5 huyện, thị xã, thành phố chưa đạt tiến độ: Thị xã An Khê (92,9%); Thị xã AyunPa (92,8%); Thành phố Pleiku (85%); Huyện Ia Grai (77%); Huyện Kông Chro (75,8%).

8. Tình hình giải ngân vốn đầu tư công

Tổng kết hoạch vốn đầu tư là 4.201 tỷ đồng; khối lượng giải ngân 2.586 tỷ đồng, bằng 62% kế hoạch.       


UBND tỉnh Gia Lai

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh