Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Triển khai Nghị quyết 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026

Ngày đăng: 09-03-2023, 08:00 - Lượt truy cập: 187

Ngày 07/3/2023, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 501/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh.


Ban hành Kế hoạch nhằm mục đích tiếp tục quán triệt, tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài; ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác người Việt Nam ở nước ngoài, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Triển khai toàn diện, mạnh mẽ công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn hiện nay nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36- NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đi vào cuộc sống. Tăng cường công tác vận động người Gia Lai ở nước ngoài ổn định và phát triển cuộc sống; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sinh sống, hòa nhập vào cộng đồng nước sở tại. Tạo sự gắn kết, đoàn kết thống nhất giữa người Việt Nam ở nước ngoài về làm việc, sinh sống và đầu tư tại Gia Lai, tạo điều kiện cho họ đóng góp tích cực, hiệu quả về vật lực, tài lực cho tỉnh Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung.

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu cần bám sát các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác người Việt Nam ở nước ngoài tại Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ; đưa các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài vào công tác dài hạn, trung hạn và hàng năm gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Quá trình triển khai thực hiện cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân; đảm bảo sự phối kết hợp, sự phân công, phân nhiệm cụ thể giữa các cấp, các ngành, các địa phương; đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo và kịp thời trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương để xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện hoặc lồng ghép nhiệm vụ được phân công vào kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị, địa phương. Giao Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối, chủ trì theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ, đột xuất tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Hằng năm, vào thời điểm xây dựng dự toán cho năm sau, trên cơ sở dự toán của các đơn vị liên quan xây dựng gửi Sở Tài chính theo đúng quy định, Sở Tài chính căn cứ khả năng ngân sách tỉnh, rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh bố trí kinh phí theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành để triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm./.​

Hoàng Thảo

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc