Sign In

Internet Portal

Gia Lai people's committee

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Người đăng: Administrator - Lượt truy cập: 965

1. Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 24 Quang Trung - TP. Pleiku - Gia Lai
 
Điện thoại: 059.3824273
 
Fax: 059.3826173

Email: snnptnt@gialai.gov.vn

Website: snnptnt.gialai.gov.vn

 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: 

Vị trí, chức năng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai quản lý nhà nước ở địa phương về ngành và lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh, đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và theo quy định của pháp luật. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai thực hiện theo quy định tại mục II, phần I của Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của Liên Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - Bộ Nội vụ và theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng cấp trên. 

 3. Cơ cấu tổ chức: 

​Giám đốc, các Phó giám đốc và các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ.​

Biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị trực thuộc được phân bổ hàng năm theo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Sở theo đúng quy định (nếu tổ chức lại các đơn vị này hoặc thành lập mới)./.​

PORTAL GIA LAI | Agencies: People's Committee of Gia Lai province
© 2010 Copyright belongs to the People's Committee of Gia Lai province.
01 Hai Bà Trưng, Pleiku city, Gia Lai province - Tel: 059. 3824404 - Fax: 059. 3824711 - Email: gialai@ubgialai.gov.vn
License number: 2006/GP-BC date of issue 14/05/2004 of Cultural Information - Curator: Mr.Ngô Ngọc Sinh