Sign In

Internet Portal

Gia Lai people's committee

Sở Tài nguyên và Môi trường

- Người đăng: Administrator - Lượt truy cập: 972

1. Thông tin liên hệ

                
         Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo - TP. Pleiku - Gia Lai
         Điện thoại: 059.3823644
         Fax: 059.3823644

 

                Email:

                Website: 
 
2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật. 

Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai thực hiện theo Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/7/2008 của Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng cấp trên.

 3. Cơ cấu tổ chức:

​Giám đốc, các Phó giám đốc và các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ.​

Biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc được phân bổ hàng năm theo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Sở theo đúng quy định (nếu tổ chức lại các đơn vị này hoặc thành lập mới)./.​

PORTAL GIA LAI | Agencies: People's Committee of Gia Lai province
© 2010 Copyright belongs to the People's Committee of Gia Lai province.
02 Tran Phu, Pleiku city, Gia Lai province - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: gialai@ubgialai.gov.vn
License number: 09/GP-TTĐT date of issue 31/7/2017 of Cultural Information - Curator: Mr.Nguyễn Văn Lộc