Sign In

Internet Portal

Gia Lai people's committee

Cục thuế

- Người đăng: Administrator - Lượt truy cập: 3679

Tên cơ quan, đơn vị: Cục thuế tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: 71B Hùng Vương – TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 059. 3823823

Fax: 059. 3823823

Email: phcqttv.gla@gdt.gov.vn

Website: http://gialaitax.gov.vn

 

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cục Thuế

(theo QĐ 189/2003/QĐ - BTC ngày 14/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

I.Chức năng, nhiệm vụ chính:

Cục Thuế tỉnh Gia Lai  là tổ chức trực thuộc Tổng cục Thuế, có chức năng tổ chức thực hiện thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách Nhà nước (sau đây gọi chung là thuế) trên địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ cụ thể và quyền hạn của Cục thuế:

Cục Thuế thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của các luật thuế, các quy định pháp luật có liên quan khác và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

 1. Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quy trình nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn;

 2. Phân tích, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương về lập dự toán thu ngân sách Nhà nước, công tác thuế trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Thực hiện quản lý thu thuế theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các Chi cục Thuế trong việc tổ chức quản lý thu thuế;

4. Tổ chức thực hiện tuyên truyền và cung cấp các hoạt động hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân nộp thuế;

 5. Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ thu thuế theo quy định của pháp luật và các quy định của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế: lập sổ thuế, kiểm tra việc tính thuế, phát hành thông báo thuế, các lệnh thu thuế... đôn đốc các tổ chức và cá nhân nộp thuế thực hiện nộp đầy đủ, kịp thời tiền thuế vào kho bạc Nhà nước;

6. Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế, hoàn thuế, miễn, giảm thuế, nộp thuế, quyết toán thuế và chấp hành chính sách, pháp luật thuế đối với tổ chức và cá nhân nộp thuế; tổ chức và cá nhân quản lý thu thuế; tổ chức được uỷ nhiệm thu thuế;

Quyết định xử lý vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế theo quy định của pháp luật; lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật thuế.

7. Tổ chức tiếp nhận và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ thông tin và phương pháp quản lý hiện đại vào các hoạt động của Cục Thuế;

8. Tổ chức thực hiện thống kê, kế toán thuế, quản lý ấn chỉ; lập báo cáo về tình hình kết quả thu thuế và báo cáo khác phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên, uỷ ban nhân dân đồng cấp và các cơ quan có liên quan; tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả công tác của Cục Thuế;

9. Kiến nghị với Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy định của Tổng cục Thuế về chuyên môn nghiệp vụ và quản lý nội bộ; kịp thời báo cáo với Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về những vướng mắc phát sinh, những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế;

10. Quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định miễn, giảm, hoàn thuế, truy thu về thuế theo quy định của pháp luật;

   11.  Được quyền yêu cầu các tổ chức và cá nhân nộp thuế, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết cho việc quản lý thu thuế; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện trách nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan thuế để thu thuế vào ngân sách Nhà nước;

  12. Được quyền ấn định số thuế phải nộp, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành pháp luật thuế theo qui định của pháp luật; được quyền thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với các tổ chức và cá nhân nộp thuế vi phạm pháp luật thuế;

  13. Cục trưởng Cục Thuế được ký các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, giải thích các vấn đề thuộc phạm vi quản lý của Cục Thuế theo quy định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;

  14. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong Cục Thuế; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và quản lý đội ngũ công chức Cục Thuế theo quy định của Nhà nước;

  15. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện, trang bị kỹ thuật và kinh phí hoạt động của Cục Thuế;

  16. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

III. Cục thuế có Cục trưởng Cục Thuế và một số Phó cục trưởng:

Cục truởng và các Phó Cục trưởng

Cục trưởng Cục Thuế chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về toàn bộ hoạt động của Cục Thuế.

Phó cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về nhiệm vụ được Cục trưởng phân.

IV. Cơ cấu tổ chức cục thuế tỉnh Gia lai:

CÁC PHÒNG THUỘC VĂN PHÒNG CỤC THUẾ:

 1. Phòng Quản lý kê khai - Kế toán thuế  - ĐT: 059. 3827438, 3241684
 2. Phòng Thanh tra 1                                      - ĐT: 059. 3827326
 3. Phòng Thanh tra 2                                      - ĐT: 059. 3221358
 4. Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ             - ĐT: 059. 3823823
 5. Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ ĐTNT               - ĐT: 059.3827325
 6. Phòng Tổ chức cán bộ                                - ĐT: 059.3827327
 7. Phòng Tin học                                            - ĐT: 059.3827324
 8. Phòng Tổng hợp - Dự toán                          - ĐT: 059.3871076
 9. Phòng Quản lý thu nợ                                 - ĐT: 059.3827437

CÁC CHI CỤC THUẾ TRỰC THUỘC:

 1. Chi cục thuế TP. Pleiku                               - ĐT: 059.3827844
 2. Chi cục thuế huyện Đăk Đoa                        - ĐT: 059.3831042
 3. Chi cục thuế huyện Mang Yang                    - ĐT: 059.3839312
 4. Chi cục thuế huyện Đak Pơ                         - ĐT: 059.3838240
 5. Chi cục thuế thị xã An Khê                          - ĐT: 059.3832884
 6. Chi cục thuế huyện Kbang                           - ĐT: 059.3834515
 7. Chi cục thuế huyện Kon Chro                       - ĐT: 059.3880693
 8. Chi cục thuế huyện Ia Pa                             - ĐT: 059.3655033
 9. Chi cục thuế huyện Krông Pa                       - ĐT: 059.3853452
 10. Chi cục thuế thị xã Ayn Pa                           - ĐT: 059.3852224
 11. Chi cục thuế huyện Phú Thiện                      - ĐT:
 12. Chi cục thuế huyện Chư Sê                         - ĐT: 059.3851799
 13. Chi cục thuế huyện Chư Prông                    - ĐT: 059.3843344
 14. Chi cục thuế huyện Đức Cơ                        - ĐT: 059.3846109
 15. Chi cục thuế huyện Ia Grai                          - ĐT: 059.3844330
 16. Chi cục thuế huyện Chư Păh                       - ĐT: 059.3845855
 17. Chi cục thuế huyện Chư Pưh                       - ĐT:

PORTAL GIA LAI | Agencies: People's Committee of Gia Lai province
© 2010 Copyright belongs to the People's Committee of Gia Lai province.
01 Hai Bà Trưng, Pleiku city, Gia Lai province - Tel: 059. 3824404 - Fax: 059. 3824711 - Email: gialai@ubgialai.gov.vn
License number: 2006/GP-BC date of issue 14/05/2004 of Cultural Information - Curator: Mr.Ngô Ngọc Sinh