Sign In

Internet Portal

Gia Lai people's committee

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Người đăng: Administrator - Lượt truy cập: 1418

1. Thông tin liên hệ: 

Địa chỉ: 56 Trần Hưng Đạo - TP. Pleiku - Gia Lai
 
Điện thoại: 059.3824250
 
Fax: 059.3826877

 

Email:

Website:

 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: 

Vị trí, chức năng: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai; có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật. 

Sở Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật. 

Nhiệm vụ, quyền hạn: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai thực hiện theo Thông tư liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/7/2008 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng cấp trên. 

3. Cơ cấu tổ chức:

​Giám đốc, các Phó giám đốc và các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ.​

Biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc được phân bổ hàng năm theo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Sở theo đúng quy định (nếu tổ chức lại các đơn vị này hoặc thành lập mới)./.​

PORTAL GIA LAI | Agencies: People's Committee of Gia Lai province
© 2010 Copyright belongs to the People's Committee of Gia Lai province.
01 Hai Bà Trưng, Pleiku city, Gia Lai province - Tel: 059. 3824404 - Fax: 059. 3824711 - Email: gialai@ubgialai.gov.vn
License number: 2006/GP-BC date of issue 14/05/2004 of Cultural Information - Curator: Mr.Ngô Ngọc Sinh