Sign In

Internet Portal

Gia Lai people's committee

Ban dân tộc tỉnh Gia Lai

- Người đăng: Administrator - Lượt truy cập: 2178

 

         1. Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Số 07 Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku, Gia Lai.

Điện thoại: 059 3716829

Fax: 059 716829

Email: dtgialai@cema.gov.vn

Website:

 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

            Vị trí chức năng:
            Ban dân tộc là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về lĩnh vực Dân tộc tại địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạn theo sự uỷ quyền của UBND tỉnh, góp phần đảm bảo sự thống nhất quản lý trong lĩnh vực công tác Dân tộc từ Trung ương đến địa phương.

            Ban Dân tộc chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của UBDT.

            Ban Dân tộc có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu và trụ sở để hoạt động công tác.
             Nhiệm vụ, quyền hạn:
            - Trình UBND tỉnh các quyết định, chỉ thị về lĩnh vực công tác dân tộc thuộc phạm vi quản lý.
            - Trình UBND tỉnh các chương trình, kế hoạch công tác dài hạn và hàng năm, các dự án quan trọng thuộc lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh.
            - Trình UBND tỉnh các biện pháp nhằn đảm bảo điều kiện cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao dân trí của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
            - Hướng dẫn, kiểm tra chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình kế hoạch, dự án đã được phê duyệt; thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.
            - Điều tra nghiên cứu, tổng hợp về nguồn gốc lịch sử, sự phát triển của các dân tộc; đặc điểm thành phần dân tộc, kinh tế xã hội, đời sống văn hoá, phong tục tập quán và những vấn đề khác về dân tộc trên địa bàn tỉnh theo phân công phân cấp.
            - Chủ trì phối hợp với các ngành, các cấp, các tổ chức chích trị xã hội ở địa phương trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước về quyền dùng tiếng nói, chữ viết, về phát triển giáo dục, mở mang dân trí, ưu tiên đào tạo bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số, về chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
            - Phối hợp với các cấp các ngành các tổ chức chính trị xã hội địa phương trong việc xây dựng tổ chức thực hiện chương trình dự án mô hình thí điểm, các chính sách ưu đãi đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa vùng khó khăn đặc biệt do UBND tỉnh và UBDT giao.
            - Tổ chức chỉ đạo thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước về đảm bảo việc thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, giữ gìn, tăng cường đoàn kết và tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc ở địa phương.
Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện công tác định canh định cư đốí với đồng bàơ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
            - Trình UBND tỉnh các biện pháp cụ thể để duy trì và phát triển các tộc người trên địa bàn tỉnh;chỉ đạo và tổ chức thực hiện khi đã được phê duyệt.
            - Tiếp đón thăm hỏi đồng bào các dân tộc thiểu số, phối hợp với các cơ quan Nhà nước ở địa phương giải quyết các nguyện vọng chính đáng của đồng bào theo chế độ chính sách và qui định của pháp luật.
            - Tổ chức các cuộc gặp gỡ giữa các dân tộc để giao lưu trao đổi kinh nghiệm nhằm tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh.
            - Bồi dưỡng lựa chọn những điển hình tập thể và cá nhân tiêu biểu có uy tín là người dân tộc thiểu số ở địa phương gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, làm hạt nhân trong phong trào phát triển kinh tế, giữ gìn trật tự xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, giúp UBND tỉnh chỉ đạo nhân rộng các điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trên địa bàn.
            - Phối hợp thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh.
            - Phối hợp với Sở Nội vụ trong công việc bố trí tỷ lệ biên chế là ngườì các dân tộc thiểu số tại chỗ trong tổng biên chế của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp .
            - Thanh tra kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong công tác dân tộc thuộc phạm vi quản lý.
            - Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.
 3. Cơ cấu tổ chức:
             Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban và các phòng chức năng
            Biên chế của Ban Dân tộc tỉnh do UBND tỉnh Quyết định theo đề nghị của Sở Nội vụ và Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.

 

PORTAL GIA LAI | Agencies: People's Committee of Gia Lai province
© 2010 Copyright belongs to the People's Committee of Gia Lai province.
01 Hai Bà Trưng, Pleiku city, Gia Lai province - Tel: 059. 3824404 - Fax: 059. 3824711 - Email: gialai@ubgialai.gov.vn
License number: 2006/GP-BC date of issue 14/05/2004 of Cultural Information - Curator: Mr.Ngô Ngọc Sinh