Sign In

Internet Portal

Gia Lai people's committee

Cục thống kê

- Người đăng: Administrator - Lượt truy cập: 2298

1. Tên Cơ quan: Cục thống kê Gia Lai

 

Địa chỉ: 05  Hai Bà Trưng - Pleiku - GiaLai

Điện thoại: 059.3715319

Fax: 059.3717495

Email: gialai@gso.gov.vn

 

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

 

Chức năng:

Cục Thống kê Gia Lai là cơ quan trực thuộc Tổng Cục Thống kê, giúp Tổng cục trưởng thống nhất quản lý về công tác thống kê tại tỉnh Gia Lai theo quy định của pháp luật. Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện hoạt động thống kê theo chương trình, kế hoạch công tác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao, đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trên địa bàn, phục vụ sự lãnh đạo, quản lý và điều hành của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương.

Cục Thống kê tỉnh chịu sự quản lý trực tiếp về nghiệp vụ chuyên môn, tổ chức, biên chế, quỹ lương, tài chính của Tổng cục Thống kê.

Cục Thống kê tỉnh là đơn vị dự toán của Tổng cục Thống kê, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của Nhà nước.

 

Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Tổ chức thực hiện thống nhất công tác thống kê ở địa phương, thu thập, tổng hợp, phân tích, công bố, lưu trữ số liệu và dự báo thống kê, thực hiện chương trình , kế hoạch công tác của Tổng cục Thống kê giao và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trên địa bàn, phục vụ sự quản lý, điều hành của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương.

- Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê các ngành, thống kê doanh nghiệp và thống kê xã, phường. Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng Thống kê huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Biên soạn và xuất bản niên giám thống kê, các sản phẩm thống kê khác, thống nhất quản lý việc công bố, cung cấp số liệu thống kê kinh tế - xã hội ở địa phương theo quy định của Tổng cục Thống kê, chịu trách nhiệm về độ tin cậy của số liệu thông tin công bố và cung cấp.

- Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thống kê kinh tế - xã hội của tỉnh, tổ chức khai thác, phổ biến thông tin thống kê công khai, nhanh chóng, thuận tiện đến mọi đối tượng sử dụng theo quy định của Tổng cục Thống kê.

- Thực hiện các dịch vụ thống kê trên phạm vi địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Tổng cục thống kê.

- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành luật pháp về công tác thống kê trên địa bàn của tỉnh. Thẩm định chuyên môn nghiệp vụ theo quy định phân cấp của Tổng cục Thống kê.

- Thực hiện công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học vào công tác thống kê nhằm góp phần cải tiến, đổi mới phương pháp thống kê để áp dụng có hiệu quả trong công tác chuyên môn. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê theo quy định của Tổng cục Thống kê.

- Quản lý tổ chức, biên chế, lao động, tiền lương và tuyển chọn, quản lý đội ngũ cộng tác viên thống kê theo sự phân cấp của Tổng cục Thống kê. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thống kê ở địa phương theo các tiêu chuẩn của ngạch công chức ngành Thống kê.

- Lập dự toán kinh phí hàng năm theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê, quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.

- Thường xuyên củng cố tổ chức thống kê ở địa phương, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Cục thống kê với các sở, ngành ở tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương giao.

 

3. Cơ cấu tổ chức:

Cục trưởng: Lý Thanh Hùng

Phó Cục trưởng: Phạm Văn Đoan.

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính: Mai Văn Phúc

Cơ quan Cục Thống kê tỉnh Gia Lai gồm có 6 phòng:

-  Phòng Tổng hợp

-  Phòng Thống kê nông nghiệp

-  Phòng Thống kê công nghiệp

-  Phòng Thống kê thương mại

-  Phòng Thống kê dân số - Văn xã

-  Phòng Tổ chức - Hành chính

Mỗi huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có 01 phòng Thống kê, là phòng nghiệp vụ của Cục Thống kê đặt tại  huyện, thị xã, thành phố, là đơn vị dự toán phụ thuộc, có con dấu để giao dịch theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê.

Hướng dẫn thủ tục hành chính: bao gồm

- Chế độ báo cáo thống kê

Điều tra thống kê

Cung cấp thông tin thống kê

PORTAL GIA LAI | Agencies: People's Committee of Gia Lai province
© 2010 Copyright belongs to the People's Committee of Gia Lai province.
01 Hai Bà Trưng, Pleiku city, Gia Lai province - Tel: 059. 3824404 - Fax: 059. 3824711 - Email: gialai@ubgialai.gov.vn
License number: 2006/GP-BC date of issue 14/05/2004 of Cultural Information - Curator: Mr.Ngô Ngọc Sinh