Sign In

Internet Portal

Gia Lai people's committee

Thanh tra tỉnh Gia Lai

- Người đăng: Administrator - Lượt truy cập: 1418

1. Tên cơ quan: Thanh tra tỉnh Gia Lai

            Địa chỉ: 04 Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

            Điện thoại: 059. 3719845

            Fax: 059 3824423

            Email:

            Website:  

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

            Thanh tra tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai, có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lư Nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính trong phạm vi quản lư Nhà nước của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

            - Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của UBND cấp huyện, của cơ quan chuyên môn Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

            - Thanh tra vụ việc có liên quan đến trách nhiệm của nhiều Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, nhiều sở.

            - Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao.

            Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

            - Thực hiện nhiệm vụ pḥng ngừa và chống tham nhũng theo quy định

của pháp luật về chống tham nhũng.

            - Hướng dẫn công tác, nghiệp vụ thanh tra hành chính; phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan hướng dẫn chế độ chính sách, tổ chức biên chế đối với Thanh tra huyện, Thanh tra sở.

            - Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản 1ư Nhà nước của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

            - Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức:

            Chánh Thanh tra, các Phó chánh Thanh tra và các phòng chuyên môn


                                                  

PORTAL GIA LAI | Agencies: People's Committee of Gia Lai province
© 2010 Copyright belongs to the People's Committee of Gia Lai province.
01 Hai Bà Trưng, Pleiku city, Gia Lai province - Tel: 059. 3824404 - Fax: 059. 3824711 - Email: gialai@ubgialai.gov.vn
License number: 2006/GP-BC date of issue 14/05/2004 of Cultural Information - Curator: Mr.Ngô Ngọc Sinh