Sign In

Internet Portal

Gia Lai people's committee

Sở Giao thông Vận tải

- Người đăng: Administrator - Lượt truy cập: 812

1. Thông tin liên hệ: 

Địa chỉ: 10 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, Gia Lai
 
Điện thoại: 059.3824248
 
Fax: 059.3824241
 
Email:
 

Website:

2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: 

Vị trí, chức năng: Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và theo quy định của pháp luật. 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật. 

Nhiệm vụ, quyền hạn: của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai thực hiện theo quy định tại mục II, phần I của Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BGTVT-BNV ngày 05/12/2008 của Liên Bộ Giao thông vận tải - Bộ Nội vụ và theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng cấp trên. 

 3. Cơ cấu tổ chức: 

Giám đốc,  các Phó giám đốc và các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ 

Biên chế của Sở Giao thông vận tải và các đơn vị trực thuộc được phân bổ hàng năm theo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

 Giám đốc Sở Giao thông vận tải quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị trực thuộc Sở theo đúng quy định (nếu tổ chức lại đơn vị này hoặc thành lập mới)./.​

PORTAL GIA LAI | Agencies: People's Committee of Gia Lai province
© 2010 Copyright belongs to the People's Committee of Gia Lai province.
01 Hai Bà Trưng, Pleiku city, Gia Lai province - Tel: 059. 3824404 - Fax: 059. 3824711 - Email: gialai@ubgialai.gov.vn
License number: 2006/GP-BC date of issue 14/05/2004 of Cultural Information - Curator: Mr.Ngô Ngọc Sinh