Sign In

Internet Portal

Gia Lai people's committee

In 2010, export capacity will reach 70.8 billion USD

Ngày đăng: 08-11-2016, 08:00 - Người đăng: Administrator - Lượt truy cập: 286

Export turnover in 2010 is continuing favorable trend and is likely to reach 70.8 billion USD, up 24% compared with 16.5 in 2009 and increased compared with the year plan. 

<span title="Kim ngạch xuất khẩu năm 2010 đang tiếp tục theo chiều hướng thuận lợi và có khả năng đạt 70,8 tỷ USD, tăng 24% so với năm 2009 và tăng 16,5 so với kế hoạch năm.">
<span title="Theo số liệu của Liên bộ do Bộ Công thương công bố trong cuộc giao ban xuất nhập khẩu chiều 29/11, kim ngạch xuất khẩu tháng 11 ước đạt 6,45 tỷ USD, tăng 3,6% so với tháng 10.">According to data of the Ministry by the Ministry of Trade and Industry announced in briefings pm 29/11 import, export turnover in November was estimated at 6.45 billion, up 3.6% compared to March 10. 

<span title="Nhìn từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu tháng này chỉ kém tháng 8 (kim ngạch 6,86 tỷ USD) nhưng cao hơn toàn bộ các tháng còn lại.">Seen from this year, exports in August this month only poorly (6.86 billion USD turnover) but higher than all the rest. <span title="Nếu không tính nhóm đá quý, kim loại quý và sản phẩm (tháng 8 xuất khẩu 774 triệu USD trong khi tháng 11 chỉ có 30 triệu USD) thì đây là tháng có mức kim ngạch xuất khẩu cao nhất từ đầu năm.">If not for groups of gems, precious metals and products (in August exports 774 million in November while just $ 30 million), this is the month with the highest export turnover from the beginning of the year. 

<span title="Tính đến tháng 11, kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 64,3 tỷ USD, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2009, góp phần vào tăng trưởng GDP cả nước và tiếp tục diễn biến theo chiều hướng tích cực với các">As of May 11, export turnover is estimated at over 64.3 billion dollars, up 24.4% over the same period in 2009, contributing to GDP growth and continuing evolution in a positive way with <span title="yếu tố thuận lợi về giá, đơn hàng, thị trường như cao su, hạt tiêu, dầu thô, dệt may, sản phẩm gỗ… Như vậy, tính cả 11 tháng, bình quân mỗi tháng xuất khẩu 5,86 tỷ USD, cao">favorable factors on prices, orders, market such as rubber, pepper, oil, textiles, wood products ... Thus, even 11 months, average monthly export of 5.86 billion dollars, higher <span title="hơn mức bình quân kế hoạch (kế hoạch năm 60,5 tỷ USD, bình quân 5,04 tỷ USD/tháng).">plans than the average (60.5 billion plan year, an average of 5.04 billion dollars per month). 

<span title="Trong tổng số các mặt hàng chủ yếu xuất hiện trong báo cáo của Bộ Công thương, chỉ có dầu thô, sắn và sản phẩm từ sắn giảm về kim ngạch so với cùng kỳ, còn lại đều tăng khá cao, điển hình là cao su">Of the total of the main items appear in the report of the Ministry of Trade and Industry, the only crude oil, cassava and cassava products from the reduction in turnover over the same period, remaining relatively high growth, typically rubber <span title=", điều, gạo, hóa chất và sản phẩm, sắt thép các loại, phương tiện vận tải và phụ tùng, dây và cáp điện, máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng...">, cashew, rice, chemicals and products, iron and steel, vehicles and parts, wire and cable, machinery tools and spare parts ... 

<span title="Đã có thêm hạt điều và xăng dầu lọt vào nhóm có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD.">Has more nuts and oil in the group with exports over $ 1 billion. 

Textile export remained No. 1 

<span title="Là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, trong những năm qua, ngành dệt may luôn đạt mức tăng trưởng xuất khẩu trên 17%/năm.">As one of the key export sectors of Vietnam, in recent years, textile and apparel industry has always export growth of 17% per year. 

<span title="Với năm 2010, tháng 11 là tháng thứ 5 liên tiếp xuất khẩu dệt may vượt mức 1 tỷ USD.">For 2010, November the 5th consecutive month that textile exports exceeded $ 1 billion. <span title="Tính chung 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may đã đạt 10,036 tỷ USD.">Generally 11 months, export turnover of textile and garment industry reached 10.036 billion dollars. 

<span title="Vượt qua những khó khăn đặc thù của ngành dệt may như lao động, nguồn điện, sự tăng giá của chi phí đầu vào… xuất khẩu dệt may vẫn luôn giữ vị trí hàng đầu trong xuất khẩu cả nước.">Overcome the particular difficulties of the textile industry such as labor, power, the rise of input costs ... textile exports still keep the leading position in the export country. <span title="Thời gian cuối năm, theo chu kỳ các doanh nghiệp dệt may đang đẩy nhanh sản xuất và giao hàng cho khách theo những đơn hàng cuối năm.">Time last year, according to the cycle of the textile business is stepping up production and delivery to customers by year-end orders. 

<span title="Với tốc độ tăng trưởng khá ấn tượng trong mấy tháng qua, dự kiến kim ngạch xuất khẩu cả năm 2010 đối với mặt hàng này sẽ trên 11 tỷ USD, tăng 21,3% so với năm 2009, vượt kế hoạch 5,1%">With the growth rate is quite impressive in recent months, export turnover is expected in 2010 both for this item will be over 11 billion dollars, up 21.3% over 2009, exceeding the planned 5.1% <span title="Như vậy, dệt may sẽ trở thành ngành có kim ngạch xuất khẩu cao nhất, đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu chung của cả nước, duy trì được vị trí Top 10 nước xuất khẩu dệt may hàng đầu thế giới.">Thus, textile sector has become the highest turnover, contributing significantly to exports of the country, maintain its top 10 textile exporting countries leading the world. 

<span title="Theo ông Lê Văn Đạo – Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas), với cơ hội thị trường tiêu thụ đang dần hồi phục và những lợi thế của mình, trong những năm tới, ngành dệt may Việt Nam vẫn duy trì">According to Le Van Dao - Deputy Chairman of Vietnam Textile and Apparel Association (Vitas), the market opportunity is slowly recovering and its advantages, in the coming years, Vietnam's garment industry remains be competitive. 

<span title="Mục tiêu của ngành dệt may đến năm 2015 là phát triển dệt may trở thành một trong những ngành công nghiệp xuất khẩu chủ lực, phấn đấu đến năm 2015 đạt kim ngạch xuất khẩu 20 tỷ USD, với tỷ lệ nội địa hóa là 60%">The objective of the textile industry in 2015 is to develop textile and garment industry to become one of the key export industry, striving to reach 2015 turnover of 20 billion dollars, with a localization rate of 60% .<span title="Đặc biệt, phát triển dệt may theo hướng chuyên môn hóa và hợp tác hóa, xây dựng Việt Nam trở thành trung tâm thời trang của khu vực.">In particular, textile and garment development towards specialization and cooperation, build Vietnam into the fashion centers of the region. 

Many agricultural commodities are price 

<span title="Hầu hết tăng về khối lượng xuất khẩu nhưng giá bán cao hơn là nguyên nhân chính khiến kim ngạch xuất khẩu nhóm các mặt hàng nông, lâm, thuỷ sản có một năm bội thu.">Most of the increase in export volumes but higher price is the main reason the group exports of agricultural, forestry and fisheries have a bumper year. 

<span title="Theo số liệu của Liên bộ, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông, thuỷ sản tháng 11 ước đạt 1,39 tỷ USD, đưa giá trị xuất khẩu 11 tháng lên mức trên 17 tỷ USD, tăng 20,8% so với cùng">According to the Inter-ministerial, exports of agricultural and fishery in November was estimated at 1.39 billion dollars, bringing the export value over 11 months at over 17 billion dollars, up 20.8% over the same period. 

<span title="Trừ mặt hàng cà phê và sắn, khối lượng và giá trị xuất khẩu của hầu hết các mặt hàng nông, lâm, thuỷ sản đều có sự tăng trưởng khả quan.">Except for coffee and cassava, volume and export value of most agricultural, forestry and fisheries have positive growth. <span title="Điển hình tăng mạnh về lượng, giá trị kim ngạch và giá bán là mặt hàng gạo.">Typical increase in volume, turnover and price of rice is found. 

<span title="Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, từ đầu tháng 11, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng 8% với giữa tháng 8 và hiện đang giao dịch mức bình quân 490 – 500 USD/tấn.">According to the Vietnam Food Association, beginning in November, prices of exports to Vietnam grew by 8% between August and is currently trading average of 490-500 per ton. <span title="Việc giá gạo đang ổn định ở mức khá cao so với các tháng trước, cộng thêm nhu cầu nhập khẩu gạo cũng ở mức ổn định đang tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu gạo Việt Nam.">The prices are stable at relatively high compared to the previous month, plus rice import demand is also stable at creating favorable conditions for Vietnam's rice exports. 

<span title="Kết quả giao hàng từ ngày 1/1 đến 26/11 là 6,219 triệu tấn, đạt trị giá 2,651 tỷ USD.">Results from the date of delivery 1 / 1 to 26/11 is 6.219 million tons, worth $ 2.651 billion. <span title="Dự báo năm 2010, xuất khẩu gạo có thể đạt khoảng 6,6 triệu tấn, tương đương 3,08 tỷ USD.">By 2010, rice exports may reach about 6.6 million tons, equivalent to 3.08 billion dollars. 

<span title="Nhưng tăng giá nhiều nhất phải kể đến mặt hàng cao su.">But the biggest price increase must include rubber. <span title="Ước xuất khẩu cao su 11 tháng đạt 672.000 tấn, thu về xấp xỉ 2 tỷ USD, chỉ tăng 4,8% về lượng nhưng tăng mạnh tới 86,4% về giá trị so với cùng kỳ.">Rubber exports estimated 11 months to reach 672,000 tons, earning approximately $ 2 billion, only 4.8% in volume but increased to 86.4% in value over the same period. 

<span title="Năm 2010 là năm kỷ lục đối với ngành cao su Việt Nam vì giá bán cao su liên tục tăng, có lúc đạt trên 4000 USD/tấn.">In 2010 a record year for Vietnam's rubber industry as rubber prices continued to increase, sometimes reaching over 4000 USD per ton.<span title="Triển vọng lượng xuất khẩu cao su năm 2010 sẽ đạt được trên 760.000 tấn, cộng thêm thuận lợi về giá xuất khẩu nên khả năng kim ngạch đạt trên 2,23 tỷ USD (tăng gần gấp đôi so với năm trước) là có thể đạt">Prospect of rubber exports in 2010 will reach over 760,000 tons, plus favorable export prices should be able to achieve the turnover of 2.23 billion dollars (nearly double the previous year) that can be achieved be. 

<span title="Tháng 11 này, hạt điều lần đầu tiên lọt vào nhóm các mặt hàng kim ngạch tỷ USD.">This November, the first seeds in the group of goods turnover of billion.<span title="Ước xuất khẩu sản phẩm này 11 tháng đạt 179.000 tấn với kim ngạch hơn 1 tỷ USD, tăng 10,5% về lượng và 32% về giá trị so với cùng kỳ năm 2009.">Estimated exports of this product 11 months to reach 179,000 tonnes with a turnover of over $ 1 billion, up 10.5% and 32% in value over the same period in 2009. <span title="Giá hạt điều xuất khẩu bình quân 10 tháng đạt 5.621 USD/tấn tăng tới 941 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước.">Price of cashew nuts exported an average of 10 months at $ 5,621 per ton up to 941 USD per ton over the same period last year. 

<span title="Mặc dù liên tiếp gặp phải những khó khăn trở ngại từ phía nhà nhập khẩu nhưng từ đầu năm đến nay, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vẫn từng bước khẳng định được vị thế vững vàng tại nhiều thị trường trên thế giới và tiếp tục">Although successive encounter difficulties from the importer, but from the beginning of the year, exports of seafood from Vietnam has gradually asserted its position strong in many markets around the world and continues <span title="giữ vị trí là mặt hàng có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao trong thời gian gần đây.">position is found to have growth in exports of high recently.<span title="Dự kiến năm 2010, kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản có khả năng vượt kế hoạch năm khoảng 6,5%, đạt 4,9 tỷ USD (tăng 16,4% so với trước).">Expected in 2010, fisheries exports have exceeded capacity in about 6.5%, reaching $ 4.9 billion (up 16.4% over the previous). 

<span title="Theo ông Nguyễn Hoài Nam- Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP): Tôm vẫn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực và chiếm tỷ trọng lớn nhất - 41,7% - trong danh mục các">According to Nguyen Hoai Nam, deputy general secretary of the Association processing and export of aquatic products in Vietnam (VASEP): Shrimp is a major export commodity and accounts for the largest share - 41.7% - in the list <span title="sản phẩm thủy sản xuất khẩu chính của Việt Nam 11 tháng năm 2010.">seafood products of Vietnam's main export May 11, 2010. <span title="Cá tra đứng thứ 2 nhưng xuất khẩu trong 11 chỉ tăng nhẹ so với năm ngoái.">No. 2, but catfish export increased only slightly from 11 last year. 

<span title="Hiện nhu cầu nhập khẩu cá tra để tiêu dùng trong dịp Noel và năm mới tại các thị trường phương Tây đang tăng nhưng các doanh nghiệp không dám ký thêm hợp đồng do sợ thiếu nguyên liệu.">We need to import fish consumption during the Christmas and New Year at the Western markets is increasing, but businesses do not dare to sign more contracts due to fear of lack of material. 

<span title="Nguồn cung cà phê thế giới đang thiếu hụt khiến giá cà phê tiếp tục giữ xu hướng tăng.">The world coffee supply shortage caused coffee prices keep rising trend.<span title="Việc giá cà phê ngày càng có chiều hướng tăng và ổn định hơn nên đã khuyến khích người dân mạnh dạn vay vốn ngân hàng, tập trung đầu tư, chăm sóc, thâm canh cây cà phê.">The coffee price has tended to increase more and more stable so I strongly encourage people to bank loans, investment focus, care, intensive coffee.<span title="Các vùng trọng điểm trồng cây cà phê đều có khả năng cho năng suất cao (khoảng từ 3 tấn cà phê nhân/ha trở lên).">The key area of coffee plants are capable of high yield (approximately 3 tons of coffee per hectare or more). <span title="Những điều kiện thuận lợi về giá cả, nguồn cung đang là điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu cà phê Việt Nam trong niên vụ mới.">The favorable conditions of price, supply conditions are favorable for Vietnam's coffee exports in the new crop. <span title="Dự kiến, cà phê xuất khẩu năm 2010 sẽ đạt 1,15 triệu tấn, tương đương khoảng 1,74 tỷ USD kim ngạch, tăng 4,5% về lượng và 1,5% về kim ngạch so với kế hoạch đặt ra từ">Expected, coffee exports in 2010 will reach 1.15 million tons, equivalent to about 1.74 billion turnover, up 4.5% and 1.5% in turnover compared to the plan set out year. 

<span title="Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 11 tháng qua đạt trên 3 tỷ USD, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm trước.">Export of wood and wood products 11 months to reach over 3 billion dollars, up 32.6% over the same period last year. 

Deficit below the targeted 20% 

<span title="Ông Nguyễn Thành Biên- Thứ trưởng Bộ Công thương dự báo, nhập siêu cả năm 2010 sẽ trong khoảng 12 tỷ USD, với tỷ lệ nhập siêu/xuất khẩu khoảng 17%, đạt được chỉ tiêu của Chính phủ đặt ra.">Mr. Nguyen Thanh Bien, Vice Minister of Trade and Industry forecast, the trade deficit in 2010 will be about $ 12 billion, the deficit ratio / exports about 17%, achieving targets set by the Government. 

<span title="Theo ông Biên, chu kỳ hàng năm, nhập khẩu tháng cuối cùng của năm thường tăng cao hơn so với những tháng trước.">According to minutes, annual cycle, imported last month of the year usually higher than the previous month. <span title="Tuy nhiên, việc tích cực triển khai các biện pháp kiềm chế nhập siêu đồng bộ sẽ góp phần hạn chế nhập khẩu, dự báo nhập khẩu năm 2010 sẽ khoảng 82,8 tỷ USD, tăng 18,4% so với năm 2009.">However, actively implementing measures to curb the trade deficit will contribute to the import restrictions, import forecast in 2010 will be approximately 82.8 billion, up 18.4% compared to 2009. 

<span title="Theo báo cáo Liên ngành, nhập siêu tháng 11 ở mức 1,25 tỷ USD, bằng 19,38% kim ngạch xuất khẩu, cao nhất trong vòng 9 tháng qua và chỉ kém tháng 2 khoảng 30 triệu USD.">According to industry reports Lien, the trade deficit in November at $ 1.25 billion, with export turnover of 19.38%, highest in 9 months and less about $ 30 million in February. <span title="Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng nhập khẩu trong 11 tháng qua thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu (xuất khẩu tăng 24,5%, nhập khẩu tăng 19,8%).">However, import growth in the past 11 months lower than the growth rate of exports (exports up 24.5%, imports increased by 19.8%). <span title="“Như vậy, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu tăng mạnh và nhập khẩu lại có xu hướng chững lại nên tỷ lệ nhập siêu/xuất khẩu đã giảm dần qua các tháng và tính đến hết tháng 11, tỷ lệ này vẫn đảm bảo chỉ tiêu">"Thus, export growth and import increase tends to slow the rate of deficit / export has decreased over the month and end in November, this ratio is to ensure targets Government-set "- Mr. Bien said. 

<span title="Song nếu xét về cơ cấu mặt hàng nhập khẩu so với cùng kỳ thì có thể thấy vấn đề đáng quan tâm.">Song structure in terms of imports over the same period, they may find interesting problem. <span title="Đó là, khi kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng cần nhập khẩu và nhóm hàng cần hạn chế tăng lần lượt là 18,5% và 16,1% thì nhóm hàng cần kiểm soát vẫn tăng cao so với cùng kỳ (khoảng 33,1">That is, when imports and import commodity groups should be limited commodity groups increased respectively 18.5% and 16.1%, the group found to have increased control over the same period (about 33.1 <span title="%), chủ yếu là do sự tăng mạnh của đá quý, kim loại quý và sản phẩm (chủ yếu là vàng) trong hơn hai tháng qua.">%), mainly due to the increased power of gemstones, precious metals and products (mainly gold) in over two months. 
<span title="Trong tổng số hơn 30 mặt hàng nhập khẩu chính, có 5 mặt hàng giảm về kim ngạch so với cùng kỳ, còn lại đều tăng khá cao như lúa mỳ tăng 79,1%; bông tăng 71,8%; phương tiện vận tải">In total more than 30 major import items, with 5 products reduced in value over the same period, remaining relatively high increases such as wheat rose 79.1%, cotton rose 71.8%, transport <span title="và phụ tùng tăng 51,4%; sợi dệt tăng 41,7%; sữa và sản phẩm từ sữa tăng 40,7%; sản phẩm từ dầu mỏ tăng 40,5%; nguyên phụ liệu dệt may, da giày tăng tới">and parts increased 51.4%, textile fibers increased 41.7%, milk and dairy products increased 40.7% from petroleum products increased 40.5%, textile materials and garments to increase 36.4% over the same period .../.


PORTAL GIA LAI | Agencies: People's Committee of Gia Lai province
© 2010 Copyright belongs to the People's Committee of Gia Lai province.
01 Hai Bà Trưng, Pleiku city, Gia Lai province - Tel: 059. 3824404 - Fax: 059. 3824711 - Email: gialai@ubgialai.gov.vn
License number: 2006/GP-BC date of issue 14/05/2004 of Cultural Information - Curator: Mr.Ngô Ngọc Sinh