Sign In

Internet Portal

Gia Lai people's committee

Leaders of the provincial People's Committees to work with the Provincial Standing Group.

Ngày đăng: 02-11-2016, 09:00 - Người đăng: Administrator - Lượt truy cập: 292

<span title="Click for alternate translations">24/11 <span title="Click for alternate translations">pm<span title="Click for alternate translations">, Mr. <span title="Click for alternate translations">Pham <span title="Click for alternate translations">The <span title="Click for alternate translations">Dung <span title="Click for alternate translations">- Chairman of <span title="Click for alternate translations">provincial <span title="Click for alternate translations">People's Committee, <span title="Click for alternate translations">the vice <span title="Click for alternate translations">presidents of the provincial People: <span title="Click for alternate translations">Wear<span title="Click for alternate translations">, <span title="Click for alternate translations">Dao <span title="Click for alternate translations">Xuan<span title="Click for alternate translations">Lien<span title="Click for alternate translations">, <span title="Click for alternate translations">Phung <span title="Click for alternate translations">Ngoc <span title="Click for alternate translations">U.S. <span title="Click for alternate translations">meeting <span title="Click for alternate translations">with <span title="Click for alternate translations">the <span title="Click for alternate translations">collective <span title="Click for alternate translations">Provincial StandingGroup to hear a report on the work of the Provincial Youth Union in 2010 and some of the focus groups in the province in 2011. <span title="Click for alternate translations">Attend meetings with thedepartments concerned.
<span title="Năm 2010 công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã được các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện với nhiều hình thức sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực.">

<span title="Năm 2010 công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã được các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện với nhiều hình thức sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực.">Union and in 2010 the movement was Teenager Union level implementation of a coordinated, comprehensive with many forms of creativity, achieving practical results. The basic criteria are met and exceeded the requirement.<span title="Công tác giáo dục của Đoàn không ngừng được đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.">The educational work of the commission is constantly renewing the contents and forms of diversity contribute to foster revolutionary ideals for the younger generation. <span title="Công tác xây dựng Đoàn được quan tâm, số đoàn viên, đảng viên trẻ tăng nhanh, công tác đào tạo, tập huấn cán bộ được đầu tư lớn, Đoàn tham gia có hiệu quả hơn trong công tác xây dựng Đảng và chính quyền,">Construction work teams are concerned, the number of union members, young members increased, training, staff training is invested large delegation to participate more effectively in the work of building the Party and government, <span title="uy tín của tổ chức đoàn trong thanh niên và trong xã hội đuợc nâng lên.">prestige among the youth organizations and in society is raised. <span title="Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và xây dựng đội TNTP Hồ Chí Minh không ngừng được mở rộng.">Working Group set up the youth, the care and education children and youth to build the Ho Chi Minh TNTP team is constantly expanding. <span title="Công tác chỉ đạo của Đoàn được đổi mới theo hướng tập trung cho cơ sở.">The direction of the commission is renewed by concentrating facility. <span title="Qua đó đã phát huy vai trò xung kích của thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường để đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng">Which has been promoting the leading role of the youth participating in social and economic development, strengthening national defense and security, social order and safety, creating an environment to train Youth Union members, dedication and maturity into. 

<span title="Tại buổi làm việc, đồng chí Thái Thanh Bình – Bí Thư Tỉnh đoàn cũng đã báo cáo một số công tác trọng tâm của Tỉnh đoàn trong năm 2011 và xin ý kiến UBND tỉnh về việc xây dựng thí điểm Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi">At the meeting, Mr Thai Thanh Binh - provincial secretary delegation also reported some of the focus groups in the province in 2011 and consulted on the construction of PPC pilot center activities Teenager <span title="cấp huyện; xin chủ trương xây dựng công trình thanh niên cấp tỉnh năm 2011 (bao gồm: Xây dựng công trình đường giao thông từ xã Lơ Pang vào làng Pyầu huyện Mang Yang và xây dựng mô hình chuyển giao tiến bộ KHKT cho thanh niên">district-level guidelines for construction of the provincial youth in 2011 (including: Construction of road from the village commune Pyau Ignore Pang Mang Yang district, and to model transfer of Science and Technology for Youthethnic minorities in the commune of Dak Po Yang North District). 

<span title="Đồng chí Phạm Thế Dũng - Chủ tịch UBND đã biểu dương những kết quả mà Tỉnh đoàn đã thực hiện được trong năm 2010.">Mr. Pham The Dung - Chairman praised the results have made provincial team in 2010. <span title="Về việc xin ý kiến UBND tỉnh xây dựng thí điểm Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi cấp huyện thì tỉnh không đồng ý cho xây dựng mới, hiện nay, các nhà văn hoá huyện có những chức năng trùng với chức năng của Trung tâm hoạt">Opinions regarding PPC Pilot Center building activities Teenager provincial district shall not agree to new construction, at present, the cultural district with the same functions with the functions of the Centre activities <span title="động thiếu nhi (như Đề án báo cáo), vì vậy, Tỉnh đoàn cùng phối hợp với các huyện, khai thác triệt để chức năng của các nhà văn hoá, tổ chức sinh hoạt lồng ghép với nhà văn hoá huyện.">Children's activities (eg project report), so the provincial Youth Union in cooperation with the district to fully exploit the functions of culture, the organization of cultural integration with the district. <span title="Tỉnh sẽ cho chủ trương xây dựng thêm mới một số phòng chức năng.">Guidelines for the province will build a number of function rooms. <span title="Tỉnh đoàn nên làm việc cụ thể với các huyện và nên làm thí điểm theo cách như trên.">Provincial Youth Union should work with district-specific and should make way as the pilot. <span title="Về việc xây dựng công trình đường giao thông từ xã Lơ Pang vào làng Pyầu huyện Mang Yang và xây dựng mô hình chuyển giao tiến bộ KHKT cho thanh niên dân tộc thiểu số tại xã Yang Bắc huyện Đăk Pơ.">On the construction of roads from communes to villages Pyau Ignore Pang Mang Yang district and build a model of transfer of science and technology for minority youth in the commune of Dak Po Yang North district. <span title="Tỉnh cũng rất hoan nghênh ý tưởng của Đoàn Thanh niên trong việc giúp các xã vùng sâu, vùng xa làm đường giao thông nông thôn cho bà con, tuy nhiên việc làm này không phù hợp với khả năng của Đoàn thanh niên, đề nghị Đoàn">The province also welcomed the idea of the Youth Union in helping the communal areas and remote areas as rural roads for her children, but this is not consistent with the ability of the Youth Union, Union proposal <span title="thanh niên nên khảo sát lại các tuyến đường có khoảng cách ngắn, báo cáo lại cho UBND tỉnh biết và cho chủ trương.">Youth should be surveyed again a short distance routes, the report said, and PPC for undertakings. <span title="Các hạng mục năm 2011 Đoàn thanh niên cũng nên phối hợp với một số huyện, sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét dành cho Đoàn thanh niên 1 số hạng mục công trình nào phù hợp với khả năng và triển khai.">Categories in 2011 the Youth League should also coordinate with a number of districts, the Department of Planning and Investment for consideration for a number of youth teams work items matching capabilities and deployment. <span title="Nên phối hợp với sở Khoa học và Công nghệ, sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tham gia một số dự án trồng rau sạch, trồng hoa, tạo công ăn việc làm cho thanh niên.">Should coordinate with the Department of Science and Technology, Department of Agriculture and Rural Development, a number of projects involved planting vegetables, planting flowers, creating jobs for youth.

PORTAL GIA LAI | Agencies: People's Committee of Gia Lai province
© 2010 Copyright belongs to the People's Committee of Gia Lai province.
01 Hai Bà Trưng, Pleiku city, Gia Lai province - Tel: 059. 3824404 - Fax: 059. 3824711 - Email: gialai@ubgialai.gov.vn
License number: 2006/GP-BC date of issue 14/05/2004 of Cultural Information - Curator: Mr.Ngô Ngọc Sinh