Sign In

Internet Portal

Gia Lai people's committee

Support unit is the employer of ethnic minority people in Tay Nguyen

Ngày đăng: 08-11-2016, 08:00 - Người đăng: Administrator - Lượt truy cập: 321

 <span title="Đối tượng được hỗ trợ bao gồm: Các công ty TNHH một thành viên nông, lâm nghiệp tại Tây Nguyên do Nhà nước làm chủ sở hữu sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; Ban quản lý">Supported objects include: Companies Limited agriculture and forestry in the Highlands by the State owned land for use for agricultural production, forestry, aquaculture, management <span title="rừng đặc dụng, Ban quản lý rừng phòng hộ; các doanh nghiệp ngoài Nhà nước (không bao gồm các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản có sử">special use forest, protection forest management, non-State enterprises (not including businesses with foreign investment capital) using land for agriculture, forestry, aquaculture has used <span title="dụng lao động là người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng Nhà nước hỗ trợ đất sản xuất cư trú hợp pháp trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.">employment of ethnic minorities subject State land to support production of legal residence in the Central Highlands provinces. 

<span title="dụng lao động là người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng Nhà nước hỗ trợ đất sản xuất cư trú hợp pháp trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.">
<span title="Hỗ trợ chi phí học nghề tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học">Support training costs up to 3 million VND / person / course 

<span title="Theo Quyết định của Thủ tướng, ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng) với mức tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học (mức hỗ trợ cụ thể">According to the Prime Minister's decision, the state budget to support the cost of short-term vocational training (elementary level vocational training and less than 3 months) with a maximum of 3 million VND per person per course (level of specific support <span title="theo từng nghề và thời gian học nghề thực tế), cho việc đào tạo nghề đối với lao động phổ thông là người dân tộc thiểu số, đủ điều kiện tuyển dụng vào làm việc theo yêu cầu phải đào tạo trong kế hoạch tuyển dụng,">each job and the actual time of training), for vocational training for unskilled workers and ethnic minorities, recruiting qualified to work as required to be trained in the recruitment plan, <span title="đào tạo của đơn vị sử dụng lao động.">training of unit labor use. 
<span title="Ngân sách nhà nước cũng hỗ trợ nộp thay đơn vị sử dụng lao động tiền BHXH, BHYT, BHTN cho lao động là người dân tộc thiểu số được tuyển dụng mới hoặc ký hợp đồng lao động.">The state budget also supports changing the unit to pay the employer amount of social insurance, health insurance, unemployment insurance for workers from ethnic minorities are recruited or signed new labor contracts.<span title="Thời gian hỗ trợ nộp thay là 5 năm kể từ ngày người lao động vào làm việc tại đơn vị.">Time support is paid instead of 5 years from the date the employee to work at the unit. 
<span title="Về áp dụng định mức lao động, Quyết định nêu rõ, đơn vị sử dụng lao động được áp dụng định mức lao động bằng 80% định mức lao động chung của đơn vị để khoán hoặc trả công cho người lao động là người dân tộc">On the application of labor norms, clearly stated decision, the employer unit shall apply the norms of labor by 80% of the general norms of labor units or securities to pay for workers from ethnic minorities. <span title="Thời gian áp dụng là 5 năm kể từ ngày người lao động vào làm việc tại đơn vị.">Time to apply is 5 years from the date the employee to work at the unit. 
<span title="Đối với tiền thuê đất, đơn vị sử dụng lao động có sử dụng từ 30% đến dưới 50% lao động là người dân tộc thiểu số so với tổng số lao động có mặt làm việc tại đơn vị thì được giảm 50% tiền thuê">For rent units on employers which employ 30% to 50% of the workforce from ethnic minorities compared to the total number of employees working there at the unit shall be reduced by 50% rent <span title="đất trong năm đối với diện tích đất của đơn vị thuộc diện phải thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.">for land in the unit area of land subject to lease in accordance with the law of the land. <span title="Trường hợp sử dụng từ 50% lao động là người dân tộc thiểu số trở lên thì được miễn 100% tiền thuê đất trong năm.">Use cases from 50% of the workforce are ethnic minorities more then 100% exemption from land rent during the year. 
This decision takes effect from 1.1.2011.

​​

PORTAL GIA LAI | Agencies: People's Committee of Gia Lai province
© 2010 Copyright belongs to the People's Committee of Gia Lai province.
01 Hai Bà Trưng, Pleiku city, Gia Lai province - Tel: 059. 3824404 - Fax: 059. 3824711 - Email: gialai@ubgialai.gov.vn
License number: 2006/GP-BC date of issue 14/05/2004 of Cultural Information - Curator: Mr.Ngô Ngọc Sinh