Sign In

Internet Portal

Gia Lai people's committee

Expired Drafted Documents

Ngày hết hạn: 29/11/2016

Mô tả:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang soạn thảo dự thảo Thông tư quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng. Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.​

Ngày hết hạn: 27/11/2016

Mô tả:

Ngân hàng Nhà nước đang soạn thảo dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán và dịch vụ trung gian thanh toán. Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.​

Ngày hết hạn: 24/11/2016

Mô tả:

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang soạn thảo dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến. ​

Ngày hết hạn: 23/11/2016

Mô tả:

Ngân hàng Nhà nước đang soạn thảo dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.​

Ngày hết hạn: 21/11/2016

Mô tả:
Ngân hàng Nhà nước đang soạn thảo dự thảo Thông tư ban hành quy định về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng. Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến. 

Ngày hết hạn: 20/11/2016

Mô tả:
Bộ Y tế đang đề nghị xây dựng Luật dân số. Cổng TTĐT Chính phủ đăng tải hồ sơ đề nghị của Bộ Y tế để các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Ngày hết hạn: 19/11/2016

Mô tả:
Bộ Y tế đang soạn thảo dự thảo Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng xe ô tô cứu thương. Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến. 

Ngày hết hạn: 18/11/2016

Mô tả:

Ngân hàng Nhà nước đang soạn thảo dự thảo Thông tư quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính. Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.​

Ngày hết hạn: 25/11/2016

Mô tả:

Bộ Nội vụ đang soạn thảo dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước. Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.​

Ngày hết hạn: 17/11/2016

Mô tả:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang soạn thảo dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi). Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.​

  • 1 - 10
PORTAL GIA LAI | Agencies: People's Committee of Gia Lai province
© 2010 Copyright belongs to the People's Committee of Gia Lai province.
01 Hai Bà Trưng, Pleiku city, Gia Lai province - Tel: 059. 3824404 - Fax: 059. 3824711 - Email: gialai@ubgialai.gov.vn
License number: 2006/GP-BC date of issue 14/05/2004 of Cultural Information - Curator: Mr.Ngô Ngọc Sinh