Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

​ Ngành Tổ chức-Xây dựng Đảng Gia Lai: Những kết quả đạt được sau 40 năm giải phóng

Ngày đăng: 21-01-2018, 03:00 - Lượt truy cập: 981

(GLO)- Sau ngày 30-4-1975, thực hiện quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa III), tháng 11-1975, hai Đảng bộ tỉnh Gia Lai và Kon Tum đã hợp nhất thành Đảng bộ tỉnh Gia Lai-Kon Tum. Công tác tổ chức xây dựng Đảng lúc này là phải tham mưu kịp thời với cấp ủy sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp với yêu cầu thực tế của tỉnh sau chiến tranh; tập trung củng cố tổ chức Đảng từ tỉnh đến cơ sở, nâng cao chất lượng đảng viên và vai trò lãnh đạo của chi bộ, của cấp ủy Đảng; đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hiện có và bố trí số cán bộ từ miền Bắc, từ quân đội tăng cường cho các ngành, các địa phương trong tỉnh.


Trong đó, đã tiếp nhận 800 cán bộ quân đội của Quân khu IV, Quân khu V và B3 chuyển sang, tiếp nhận và hình thành các khung cán bộ công nông-lâm trường, khu kinh tế mới của tỉnh Hà Nam Ninh và điều động cán bộ tăng cường cho cơ sở để đánh bại hoạt động phá hoại của FULRO. Cuối năm 1976, toàn Đảng bộ tỉnh Gia Lai-Kon Tum có 10 Đảng bộ huyện, thị xã và 157 Đảng bộ xã, phường, có 588 chi bộ và Đảng bộ cơ sở, gồm 9.142 đảng viên và 72 Đảng ủy cơ sở.

 images1049239_1_nhat.gif

Ban Tổ chức Trung ương Đảng làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng. Ảnh: T.N

Công tác tổ chức xây dựng Đảng giai đoạn sau năm 1990 tiếp tục tập trung vào việc củng cố tổ chức cơ sở (TCCS) đảng, nâng cao chất lượng đảng viên theo yêu cầu của công cuộc đổi mới do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI  đề ra. Tập trung vào việc tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy mở Đại hội Đảng bộ các cấp (vòng 2), đồng thời khẩn trương tổ chức thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc chia tách tỉnh Gia Lai-Kon Tum, tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ các cơ quan Đảng, chính quyền và các đoàn thể ở 2 tỉnh. Sau đó, Đảng bộ tỉnh đã tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VII) về một số nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng; củng cố TCCS đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, sắp xếp tổ chức bộ máy, đào tạo bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đổi mới.

Số cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tăng từ 9% (năm 1993) lên 21,6% (năm 1996), số cơ sở yếu kém giảm từ 20,6% xuống còn 8,2%, đảng viên đủ tư cách đạt 96,4%. Các ban Đảng tỉnh được củng cố, thành lập 23 ban cán sự đảng và 7 đảng đoàn, bảo đảm sự lãnh đạo của Tỉnh ủy trong các cơ quan nhà nước và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, hàng ngàn cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở các trường Trung ương và địa phương.
 images1049240_2_nhat.gif

Ảnh: T.N

Từ năm 1996 đến 2000, công tác tổ chức xây dựng Đảng tập trung xây dựng các đề án, kế hoạch, triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII và các Nghị quyết Trung ương khóa VIII trọng tâm về công tác cán bộ và sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đồng thời, tiến hành điều tra và khảo sát về cơ cấu, chất lượng 14.465 lượt cán bộ từ tỉnh đến cơ sở, quy hoạch 426 chức danh và dự báo nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng hơn 3.000 cán bộ, công chức; mở 4 lớp tạo nguồn 276 cán bộ cơ sở chủ chốt là người dân tộc thiểu số. Sau sắp xếp, kiện toàn các ban đảng tỉnh còn 5 ban, 2 đơn vị sự nghiệp, từ 23 ban cán sự đảng, đảng đoàn sau khi sắp xếp lại còn 3 ban cán sự đảng và 3 đảng đoàn.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, ngành Tổ chức-Xây dựng Đảng của tỉnh đã tham mưu xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 theo Nghị quyết 42-NQ/TW và Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Trong đó, cấp xã đã quy hoạch được 3.450 cán bộ vào Ban Chấp hành và các chức danh chủ chốt cấp xã, phường, thị trấn. Cấp huyện đã quy hoạch được 1.088 cán bộ vào Ban Chấp hành Đảng bộ. Cấp tỉnh đã quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 (gấp 1,58 lần so với Ủy viên Ban Chấp hành đương nhiệm), Ban Thường vụ Tỉnh ủy (gấp 1,43 lần so với Ủy viên Ban Thường vụ đương nhiệm), cùng các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2015-2020 theo đúng quy định.
 

Đặc biệt, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ trì triển khai thực hiện Đề án 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tuyển chọn hơn 140 trí thức trẻ tốt nghiệp đại học bố trí về công tác tại các xã vùng II và III. Tham mưu cho Tỉnh ủy tiến hành sắp xếp, hệ thống tổ chức đảng theo hướng tinh gọn. Hệ thống tổ chức các đảng bộ, chi bộ, cấp ủy các cấp, ban cán sự đảng, đảng đoàn và cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp ủy theo đúng quy định Điều lệ Đảng; đồng thời tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy và các Huyện, Thị, Thành ủy theo quy định của Ban Bí thư, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ. Hàng năm, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn các Huyện, Thị, Thành ủy và tương đương, các sở ngành triển khai thực hiện đạt hiệu quả Quyết định số 286-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc đánh giá cán bộ hàng năm và Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đảm bảo yêu cầu.
 

Đến nay, Đảng bộ tỉnh có 45.981 đảng viên, trong đó có gần 11.000 đảng viên người dân tộc thiểu số. Công tác kết nạp đảng viên đã hoàn thành sớm hơn 2 năm so với chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra. Đảng bộ tỉnh có 22 đảng bộ trực thuộc (gồm 17 Huyện, Thị, Thành ủy và 5 đảng ủy trực thuộc), 1.001 tổ chức cơ sở đảng (349 đảng bộ cơ sở, 652 chi bộ cơ sở, 3.889 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở).

Bên cạnh đó, đã tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 44-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị 04-CT/TU của Tỉnh ủy về việc kết nạp đảng viên, xóa thôn, làng, tổ dân phố trắng đảng viên và tổ chức Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 13.805 đảng viên mới, đạt tỷ lệ hàng năm là 7,08% so với tổng số đảng viên đầu năm.

Cùng với việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ năm 2012 đến nay, ngành đã tham mưu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; hướng dẫn, theo dõi việc kiểm điểm và các biện pháp để sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm; điều chuyển, sắp xếp lại một số chức danh chủ chốt ở các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; luân chuyển bố trí, sắp xếp lại cán bộ sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 ở các sở, ban, ngành tỉnh và các đảng bộ trực thuộc tỉnh, thực hiện việc bỏ phiếu kín trong công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và một số khâu trong công tác cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý...

Phát huy thành quả đạt được, đội ngũ những người làm công tác tổ chức xây dựng Đảng sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng của địa phương trong giai đoạn mới. Đồng thời trong năm 2015 sẽ tập trung tham mưu giúp cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng...

 


Nguyễn Mộng Hoàng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh