Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Dự báo thời tiết điểm đến 10 ngày tỉnh Gia Lai(từ ngày 07/1 đến ngày 17/1năm 2018)

Ngày đăng: 08-01-2018, 07:59

 

Điểm Dự báo

Thời gian

08/01

09/01

10/01

11/01

12/01

13/01

14/01

15/01

16/01

17/01

Đêm nay

Ngày mai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KBANG

Thời tiết

mây thay đổi, không mưa

mây thay đổi, không mưa

mây thay đổi, có mưa mưa rào

Có mưa nhỏ

Có mưa nhỏ

Có mưa nhỏ

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

28

25

23

23

22

22

22

23

23

24

Thấp nhất

20

 

18

17

16

16

16

16

17

17

18

Gió

Hướng

Đông bắc (NE)

NE

NE

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

2-3

2-3

2-3

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

70 - 95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AN KHÊ

Thời tiết

mây thay đổi, không mưa

mây thay đổi, không mưa

mây thay đổi, có mưa mưa rào

Có mưa nhỏ

Có mưa nhỏ

Có mưa nhỏ

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

28

25

23

23

22

22

22

23

23

24

Thấp nhất

20

 

18

17

16

16

16

16

17

17

18

Gió

Hướng

Đông bắc (NE)

NE

NE

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

2-3

2-3

2-3

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

70 - 95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẮK PƠ

Thời tiết

mây thay đổi, không mưa

mây thay đổi, không mưa

mây thay đổi, có mưa mưa rào

Có mưa nhỏ

Có mưa nhỏ

Có mưa nhỏ

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

28

25

23

23

22

22

22

23

23

24

Thấp nhất

20

 

18

17

16

16

16

16

17

17

18

Gió

Hướng

Đông bắc (NE)

NE

NE

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

2-3

2-3

2-3

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

70 - 95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KON CHRO

Thời tiết

mây thay đổi, không mưa

mây thay đổi, không mưa

mây thay đổi, có mưa mưa rào

Có mưa nhỏ

Có mưa nhỏ

Có mưa nhỏ

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

29

26

24

24

23

23

23

24

24

25

Thấp nhất

21

 

19

18

17

17

17

17

18

18

19

Gió

Hướng

Đông bắc (NE)

NE

NE

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

2-3

2-3

2-3

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

70 - 95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYUNPA

Thời tiết

mây thay đổi, không mưa

mây thay đổi, không mưa

mây thay đổi, không mưa

mây thay đổi, không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

31

29

27

27

27

27

27

27

28

29

Thấp nhất

24

 

23

21

21

20

20

20

20

21

21

Gió

Hướng

Đông bắc (NE)

NE

NE

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

2-3

2-3

2-3

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

60 - 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIM TÂN

Thời tiết

mây thay đổi, không mưa

mây thay đổi, không mưa

mây thay đổi, không mưa

mây thay đổi, không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

31

29

27

27

27

27

27

27

28

29

Thấp nhất

24

 

23

21

21

20

20

20

20

21

21

Gió

Hướng

Đông bắc (NE)

NE

NE

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

2-3

2-3

2-3

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

60 - 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÚ THIỆN

Thời tiết

mây thay đổi, không mưa

mây thay đổi, không mưa

mây thay đổi, không mưa

mây thay đổi, không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

31

29

27

27

27

27

27

27

28

29

Thấp nhất

24

 

23

21

21

20

20

20

20

21

21

Gió

Hướng

Đông bắc (NE)

NE

NE

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

2-3

2-3

2-3

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

60 - 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRÔNG PA

Thời tiết

mây thay đổi, không mưa

mây thay đổi, không mưa

mây thay đổi, không mưa

mây thay đổi, không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Không mưa

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

31

29

27

27

27

27

27

27

28

29

Thấp nhất

24

 

23

21

21

20

20

20

20

21

21

Gió

Hướng

Đông bắc (NE)

NE

NE

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

2-3

2-3

2-3

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

60 - 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯ SÊ

Thời tiết

mây thay đổi, không mưa

ít mây, không mưa

mây thay đổi, không mưa

mây thay đổi, không mưa

không mưa

không mưa

không mưa

không mưa

không mưa

không mưa

không mưa

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

29

28

27

26

26

25

25

26

27

28

Thấp nhất

18

 

16

15

15

15

15

15

15

16

18

Gió

Hướng

Đông bắc (NE)

NE

NE

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

2-3

2-3

2-3

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

45 - 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHƠN HÒA

Thời tiết

mây thay đổi, không mưa

ít mây, không mưa

mây thay đổi, không mưa

mây thay đổi, không mưa

không mưa

không mưa

không mưa

không mưa

không mưa

không mưa

không mưa

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

31

30

29

28

28

27

27

28

29

30

Thấp nhất

20

 

18

17

17

17

17

17

17

18

20

Gió

Hướng

Đông bắc (NE)

NE

NE

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

2-3

2-3

2-3

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

45 - 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯ PRÔNG

Thời tiết

mây thay đổi, không mưa

ít mây, không mưa

mây thay đổi, không mưa

mây thay đổi, không mưa

không mưa

không mưa

không mưa

không mưa

không mưa

không mưa

không mưa

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

29

28

27

26

26

25

25

26

27

28

Thấp nhất

18

 

16

15

15

15

15

15

15

16

18

Gió

Hướng

Đông bắc (NE)

NE

NE

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

2-3

2-3

2-3

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

45 - 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯ TY

Thời tiết

mây thay đổi, không mưa

ít mây, không mưa

mây thay đổi, không mưa

mây thay đổi, không mưa

không mưa

không mưa

không mưa

không mưa

không mưa

không mưa

không mưa

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

30

30

28

27

27

26

26

27

28

29

Thấp nhất

19

 

17

16

16

16

16

16

16

17

19

Gió

Hướng

Đông bắc (NE)

NE

NE

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

2-3

2-3

2-3

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

45 - 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IA KHA

Thời tiết

mây thay đổi, không mưa

ít mây, không mưa

mây thay đổi, không mưa

mây thay đổi, không mưa

không mưa

không mưa

không mưa

không mưa

không mưa

không mưa

không mưa

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

29

28

27

26

26

25

25

26

27

28

Thấp nhất

18

 

16

15

15

15

15

15

15

16

18

Gió

Hướng

Đông bắc (NE)

NE

NE

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

2-3

2-3

2-3

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

45 - 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YA LY

Thời tiết

mây thay đổi, không mưa

ít mây, không mưa

mây thay đổi, không mưa

mây thay đổi, không mưa

không mưa

không mưa

không mưa

không mưa

không mưa

không mưa

không mưa

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

29

28

27

26

26

25

25

26

27

28

Thấp nhất

18

 

16

15

15

15

15

15

15

16

18

Gió

Hướng

Đông bắc (NE)

NE

NE

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

2-3

2-3

2-3

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

45 - 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLEIKU

Thời tiết

mây thay đổi, không mưa

ít mây, không mưa

mây thay đổi, không mưa

mây thay đổi, không mưa

không mưa

không mưa

không mưa

không mưa

không mưa

không mưa

không mưa

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

28

28

27

26

26

25

25

26

26

27

Thấp nhất

19

 

17

15

15

15

15

15

15

16

17

Gió

Hướng

Đông bắc (NE)

NE

NE

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

2 - 3

2-3

2-3

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

55-90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẮK ĐOA

Thời tiết

mây thay đổi, không mưa

ít mây, không mưa

mây thay đổi, không mưa

mây thay đổi, không mưa

không mưa

không mưa

không mưa

không mưa

không mưa

không mưa

không mưa

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

28

28

27

26

26

25

25

26

26

27

Thấp nhất

19

 

17

15

15

15

15

15

15

16

17

Gió

Hướng

Đông bắc (NE)

NE

NE

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

2 - 3

2-3

2-3

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

55-90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KON DONG

Thời tiết

mây thay đổi, không mưa

ít mây, không mưa

mây thay đổi, không mưa

mây thay đổi, không mưa

không mưa

không mưa

không mưa

không mưa

không mưa

không mưa

không mưa

Nhiệt độ (°C)

Cao nhất

 

28

28

27

26

26

25

25

26

26

27

Thấp nhất

19

 

17

15

15

15

15

15

15

16

17

Gió

Hướng

Đông bắc (NE)

NE

NE

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ (cấp)

2 - 3

2-3

2-3

 

 

 

 

 

 

 

Độ ẩm tương đối %

55-90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc