Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

91 năm: Những dấu mốc tự hào về Đảng

Ngày đăng: 03-02-2021, 11:00 - Lượt truy cập: 1416

(GLO)- Trong không khí của mùa xuân mới, cả nước đón mừng 2 sự kiện trọng đại: kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là 2 sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.


1. “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước”. Thế nhưng tại sao trong bối cảnh xã hội Việt Nam những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, ý thức dân tộc, lòng yêu nước ấy chỉ có thể biến thành sức mạnh to lớn khi phong trào đấu tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc có sự dẫn dắt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh sáng lập?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đến dự họp báo sau Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đến dự họp báo sau Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN


Với tư cách là người “đi tìm hình của nước”, Hồ Chí Minh đã thấu hiểu: “Sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản đã chuẩn bị đất rồi: Chủ nghĩa xã hội chỉ còn việc gieo hạt giống của công cuộc giải phóng nữa thôi”. Để hoàn thành sứ mệnh “to tát như giải phóng gông cùm cho đồng bào”, Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng: “Cách mạng trước hết phải có Đảng cách mệnh... Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm nòng cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy”. Xây dựng Đảng cách mạng, vì thế là ưu tiên hàng đầu và cũng là công việc chiếm phần trọng yếu trong suốt cuộc đời cách mạng cứu nước, cứu dân của Người.

Sau những năm tháng chuẩn bị kỹ càng về tư tưởng, chính trị và tổ chức, ngày 3-2-1930, dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc, 3 tổ chức cộng sản là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn họp hội nghị hợp nhất thành một đảng lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng ra đời là bước ngoặt lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam.

 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX, tô thắm những trang sử hào hùng của dân tộc. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi, đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp trong gần 1 thế kỷ, lật nhào chế độ phong kiến hàng ngàn năm, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á và mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

 

Tiếp đó, những thắng lợi giành được trong 2 cuộc kháng chiến oanh liệt, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội là những minh chứng hùng hồn về sức mạnh của một dân tộc khi họ đoàn kết lại chiến đấu cho khát vọng chính đáng, mang tính thời đại: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.

2. Bắt tay vào công cuộc xây dựng, phát triển xã hội mới, trong cơn biến động dữ dội của các nước xã hội chủ nghĩa những thập niên cuối thế kỷ XX, khi nhận ra những bất cập, sai lầm, Đảng ta đã kịp thời khởi xướng và thực hành đổi mới toàn diện và đồng bộ. Lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. Nhờ đó, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn.

 

Đặc biệt, từ sau Đại hội XII đến nay, Đảng ta đã chọn đúng và giải quyết khá thành công cả hai vấn đề căn cốt: hoàn thiện thể chế chính trị tương thích với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đồng thời, với việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó, đặc biệt là chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp… Thành công đó đã tạo nên bầu không khí phấn khởi, tin tưởng trong Đảng, trong xã hội, quan hệ giữa Nhân dân với Đảng thêm đồng thuận, môi trường cho sự phát triển ngày càng trong lành và bền vững hơn.

 

  Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) ra mắt, nhận nhiệm vụ trước Đại hội. Ảnh: Đức Thụy
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) ra mắt, nhận nhiệm vụ trước Đại hội. Ảnh: Đức Thụy


Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Đại hội Đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Đảng ta và của Nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa... Chính vì thế, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng không chỉ là mốc son tô thắm thêm “pho lịch sử bằng vàng” được tạc dựng lên trong 91 năm sắt son mục tiêu vì nước, vì dân của Đảng; đặc biệt quan trọng hơn là sự kiện phản ánh tầm vóc, bản lĩnh của Đảng trong việc tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước, thể hiện trong nội dung các văn kiện được Đại hội thông qua cùng với việc lựa chọn được những đại diện ưu tú gánh vác sứ mệnh cao cả “lo cho nước, cho dân”.

Có thể thấy, nhờ quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển, trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi, các quyết sách được thông qua tại Đại hội XIII thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện rõ sự thống nhất giữa “ý Đảng, lòng Dân” hòa quyện cùng quyết tâm và ý chí phát triển của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Vì thế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

 

Những thành tựu đạt được là sản phẩm kết tinh sự sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Nó tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại.

 

Đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Cương lĩnh chính trị của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, lý luận dẫn dắt dân tộc ta vững vàng tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; là nền tảng để Đảng ta hoàn thiện đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.  
 ​

PGS-TS. Hồ Tấn Sáng-GLO

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc