Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ họp phiên thứ ba

Ngày đăng: 04-02-2023, 07:00 - Lượt truy cập: 355

Chiều 03/02, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ, chủ trì phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; cùng các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Dương Mah Tiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành và lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố.


Theo báo cáo tại phiên họp, trong năm 2022 công tác CCHC đã đạt được những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật được quan tâm, chú trọng đổi mới; trong năm, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua đối với 12 dự án luật, 06 nghị quyết; các bộ, ngành đã ban hành khoảng 403 thông tư và tham mưu, trình Chính phủ ban hành 131 nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 29 quyết định; năm 2022, cả nước đã tổ chức 549.271 cuộc tuyên truyền pháp luật trực tiếp, phát miễn phí hơn 62 triệu bản tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật. Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), năm 2022 đã cắt giảm 1041 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; ban hành Quyết định phê duyệt phương án phân cấp thẩm quyền giải quyết đối với 699 TTHC trên 100 lĩnh vực (chiếm 13.47%) thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ; tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn tại các bộ, ngành là 99,96%; tại địa phương, tỷ lệ hồ sơ đúng hạn tại cấp tỉnh là 99,33%, cấp huyện là 98,27% và cấp xã là 99,56%; đến nay, đã cấp hơn 76 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho công dân và hoàn thành tích hợp, cung cấp 21/25 dịch vụ công thiết yếu được giao tại Đề án 06. Liên quan đến công tác cải cách bộ máy hành chính nhà nước, Chính phủ đã ban hành nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 24 bộ, cơ quan; kết quả sau sắp xếp đã giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục chưa đáp ứng đủ tiêu chí thành lập; giảm 08 cục (thuộc tổng cục và thuộc Bộ); giảm 145 Vụ và tương đương (thuộc tổng cục và thuộc Bộ); giảm 22 đơn vị sự nghiệp công lập.

z4081509893239_f725776325ff2a007856c05069f3fad1.jpg

Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai

Đồng thời, cải cách chế độ công vụ tiếp tục được đẩy mạnh, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua một số nội dung sửa đổi, bổ sung quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, đã ban hành 03 nghị định trong lĩnh vực công vụ, công chức và đang xem xét 03 dự thảo Nghị định. Về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số cũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực; trong đó, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia tiếp tục được hoàn thiện, từng bước kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương; tính đến nay, Cổng dịch vụ công quốc gia đã tích hợp 4.419 dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2021; năm 2022, tỷ lệ dịch vụ công có đủ điều kiện được đưa lên cung cấp trực tuyến mức độ 4 đạt 100%, tăng 4% so với năm 2021; tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến trên tổng số hồ sơ TTHC đạt 52,80%, tăng 17,50% so với năm 2021. Công tác cải cách tài chính công được thực hiện quyết liệt, tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước, ước đến 31/12/2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cả nước đạt 66,96% kế hoạch.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương; sự chỉ đạo quyết liệt của các thành viên Ban Chỉ đạo trong công tác CCHC. Đồng thời, khẳng định CCHC nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; giảm thời gian xử lý công việc cho công chức, viên chức; góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giảm chi phí đầu vào, tăng tính cạnh tranh cho hàng hóa, dịch vụ; tạo môi trường hành chính công khai, minh bạch, trong sạch. Vì vậy, Đảng và Nhà nước xác định đây là một trong những đột phá chiến lược.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, năm 2023 là năm dữ liệu số, Chính phủ đã có chủ trương xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia, do đó tất cả các bộ, ngành, địa phương phải bắt tay thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương mình; góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Qua đó, đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh CCHC gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trọng tâm là cải cách thể chế, cắt giảm TTHC, nhất là TTHC trong nội khối Nhà nước, quy định kinh doanh, giảm thời gian, chi phí hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tăng cường mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, là trung tâm phục vụ. Đẩy mạnh rà soát, ban hành các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, tạo đột phá trong công tác CCHC; khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ nợ đọng của năm 2022. Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện phương án phân cấp các TTHC; rà soát, đơn giản hóa thủ tục nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước; đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; rà soát, kiến nghị bãi bỏ các điều kiện kinh doanh tại các luật chuyên ngành, bãi bỏ điều kiện kinh doanh không hợp pháp, không cần thiết, không khả thi và thiếu cụ thể.

Cùng với đó, là tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo Kết luận số 28-KL/TW của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tiếp tục hoàn thiện, kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia, các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Cổng Dịch vụ công quốc gia và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp; triển khai hiệu quả Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu, việc tổ chức thực hiện CCHC phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết; thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt, thường xuyên, liên tục, hiệu quả. Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao các nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành chủ trì thực hiện liên quan đến công tác CCHC; đồng thời yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC bắt tay ngay vào thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh CCHC, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội năm 2023./.​

Hoàng Thảo

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc