Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Bản tin tuần: Từ ngày 28/11/2019 đến ngày 05/12/2019

Ngày đăng: 09-12-2019, 09:00 - Lượt truy cập: 114

​1. Tiến độ sản xuất vụ mùa năm 2019:

Kết thúc vụ mùa năm 2019, toàn tỉnh gieo trồng được 225.320 ha cây trồng các loại, đạt 107,6% KH, bằng 105,8% so với cùng kỳ.

2. Tình hình dịch bệnh trên cây trồng:

2.1. Bệnh khảm lá virus hại sắn:

Xuất hiện trên địa bàn tỉnh từ tháng 9/2018, đến ngày 05/12/2019, bệnh vẫn đang gây hại tại 07 địa phương với tổng diện tích sắn nhiễm bệnh là 3.393,26 ha (nhẹ 2.157,6 ha, trung bình 1.112,36 ha, nặng 123,3 ha); Cụ thể: Ia Pa 1.358,2 ha, Krông Pa 1.508,2 ha, Phú Thiện 297,96 ha, Kbang 186 ha, thị xã An Khê 11 ha, Kông Chro 6,5 ha, Chư Pưh 25,4 ha. Bệnh gây hại tập trung trên giống sắn HL-S11, KM 419, KM 140, KM 98/5.

Hầu hết các địa phương mới chỉ tập trung tuyên truyền, nắm bắt tình hình gây hại của bệnh, ra các văn bản chỉ đạo; huyện Ia Pa và Krông Pa đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống bệnh khảm lá virus hại sắn trên địa bàn huyện.

Công tác tiêu hủy nguồn bệnh: Tiêu hủy tổng số được 27,9 ha, trong đó Ia Pa 13,3 ha (tiêu hủy cục bộ 13 ha, tiêu hủy 100% 0,3 ha), Chư Pưh 10 ha trong đó: diện tích tiêu hủy cục bộ 1,7 ha, diện tích tiêu hủy 100% là 8,3 ha, Kông Chro 4,6 ha (diện tích tiêu hủy 100%).

2.2. Bệnh sâu keo mùa thu:

Xuất hiện tại huyện Kbang vào đầu tháng 5/2019. Hiện nay, cây ngô không còn bị sâu keo mùa thu gây hại.

3. Tình hình bệnh dịch gia súc:

3.1. Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi:

Lũy kế tính từ ngày đầu phát sinh 14/5 đến ngày 05/12/2019, trên địa bàn toàn tỉnh, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh và 3.420 hộ/400 thôn/106 xã, phường, thị trấn thuộc 15/17 địa phương gồm: Chư Prông, Chư Pưh, Đức Cơ, Phú Thiện, Krông Pa, Ia Pa, Ia Grai, Kbang, Ayun Pa, An Khê, Chư Păh, Mang Yang, Đak Đoa, Chư Sê, Tp. Pleiku (chỉ còn 2 huyện Kông Chro và Đak Pơ chưa phát sinh bệnh); tổng số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy là 30.017 con, khối lượng 1.497.112 kg; trong đó, đã có 86 xã, phường, thị trấn thuộc 15 huyện, thị xã, thành phố dịch bệnh đã qua 30 ngày và được UBND huyện, thị xã, thành phố công bố hết dịch, gồm: huyện Chư Prông công bố hết dịch 03/04 xã có dịch (Ia Mơ, Bình Giáo, Ia Piơr); huyện Chư Pưh công bố hết dịch 06/06 xã, thị trấn có dịch (Nhơn Hòa, Chư Don, Ia Blứ, Ia Phang, Ia Le, Ia Ròng); huyện Đức Cơ công bố hết dịch 07/08 xã, thị trấn có dịch (Chư Ty, Ia Kla, Ia Pnôn, Ia Dơk, Ia Krêl, Ia Lang, Ia Dom); huyện Ia Grai công bố hết dịch 05/05 xã, thị trấn (Ia Kha, Ia O, Ia Sao, Ia Chia, Ia Dêr); huyện Krông Pa công bố hết dịch 04/10 xã, thị trấn (Chư Đrăng, Uar, IaRsai, Krông Năng); huyện Chư Sê công bố hết dịch 05/05 xã, thị trấn (Chư Sê, Ia Glai, Barmaih, Hbông, Dun); huyện Phú Thiện công bố hết dịch 10/10 xã, thị trấn (Phú Thiện, Ia Sol, Ia Piar, Ia Yeng, Chư A Thai, Chrôh Pơnan, Ayun Hạ, Ia Peng, Ia A Ke, Ia Hiao); huyện Kbang công bố hết dịch 02/02 xã, thị trấn (Kbang, Đăk Hlơ); huyện Mang Yang công bố hết dịch 04/07 xã (Kon Thụp, Đăk Ta Ley, Đăk JơTa, Đê Ar); huyện Đak Đoa công bố hết dịch tại 10/10 xã, thị trấn (Đak Đoa, Đak Sơmei, A Dơk, Tân Bình, Ia Pết, Hải Yang, Hà Đông, Hneng, Ia Băng, K'Dang); huyện Ia Pa công bố hết dịch tại 08/09 xã (Kim Tân, Pờ Tó, Ia Kđăm, Ia Broăi, Chư Răng, Ia Trôk, Ia Tul, Chư Mố); huyện Chư Păh công bố hết dịch tại 03/06 xã (Chư Đăng Ya, Ia Khươl, Ia Nhin); thị xã An Khê công bố hết dịch 03/03 xã, phường (Ngô Mây, An Bình, Xuân An); thị xã Ayun Pa công bố hết dịch 05/08 xã, phường (Ia Rtô, Ia Sao, Chư Băh, Cheo Reo, Đoàn Kết); thành phố Pleiku công bố hết dịch 11/13 xã, phường (Diên Hồng, Ia Kring, Hoa Lư, Thắng Lợi, Yên Thế, Trà Đa, Tân Sơn, Biển Hồ, An Phú, Chư Á, Trà Bá).

Toàn tỉnh hiện còn 700 hộ/80 thôn, làng của 20 xã, phường, thị trấn (trong đó có xã Ia Nan (Đức Cơ), Phú Cần (Krông Pa), Đak Djrăng (Mang Yang), Phú Hòa (Chư Păh), Diên Phú, Phù Đổng (Pleiku) bị dịch tái phát) thuộc 08 huyện, thị xã, thành phố (Chư Prông, Đức Cơ, Krông Pa, Ia Pa, Ayun Pa, Chư Păh, Mang Yang, Pleiku) có lợn bị mắc bệnh DTLCP chưa qua 30 ngày; tổng số lợn mắc bệnh chết và tiêu hủy là 5.825 con, khối lượng 299.043 kg, cụ thể:

- Huyện Chư Pưh: Phát hiện ngày 14/5, đến ngày 30/9/2019, UBND huyện công bố hết dịch tại 06/06 xã, thị trấn có dịch gồm: Nhơn Hòa, Chư Don, Ia Blứ, Ia Phang, Ia Le, Ia Ròng.

- Huyện Chư Prông: Phát hiện ngày 04/6, đến ngày 05/12/2019, UBND huyện công bố hết dịch tại 03/04 xã có dịch gồm: Ia Mơ, Bình Giáo, Ia Piơr; toàn huyện hiện còn 15 hộ/05 thôn của xã Ia Lâu có lợn mắc bệnh DTLCP, số lợn mắc bệnh và tiêu hủy là 487 con, khối lượng 31.861 kg.

- Huyện Đức Cơ: Phát hiện ngày 03/6, đến ngày 05/12/2019, UBND huyện đã công bố hết dịch tại 07/08 xã, thị trấn có dịch: Chư Ty, Ia Kla, Ia Pnôn, Ia Dơk, Ia Krêl, Ia Lang, Ia Dom; toàn huyện hiện còn 10 hộ/05 thôn của xã Ia Nan có dịch; số lợn mắc bệnh và tiêu hủy là 63 con, khối lượng 1.957 kg.

- Huyện Phú Thiện: Phát hiện ngày 11/6, đến ngày 05/11/2019, UBND huyện đã công bố hết dịch tại 10/10 xã, thị trấn có dịch gồm: Phú Thiện, Ia Sol, Ia Piar, Ia Yeng, Chư A Thai, Chrôh Pơnan, Ia A Ke, Ayun Hạ, Ia Peng, Ia Hiao.

- Huyện Ia Pa: Phát hiện ngày 24/6, đến ngày 05/12/2019, UBND huyện đã công bố hết dịch tại 08/09 xã, thị trấn có dịch: Kim Tân, Pờ Tó, Ia Kđăm, Ia Broăi, Chư Răng, Ia Tul, Ia Trôk, Chư Mố; toàn huyện hiện còn 153 hộ/10 thôn của xã Ia Mrơn có dịch; tổng số lợn bệnh, chết và tiêu hủy là 1.796 con, khối lượng 102.059 kg.

- Thị xã Ayun Pa: Phát hiện ngày 12/7, đến 05/12/2019, UBND thị xã đã công bố hết dịch tại 05/08 xã, phường có dịch: Ia Rtô, Ia Sao, Chư Băh, Đoàn Kết, Cheo Reo; toàn thị xã hiện còn 276 hộ/19 thôn/03 xã, phường có dịch gồm: Ia Rbol, Hòa Bình, Sông Bờ; tổng số lợn bệnh, chết và tiêu hủy là 2.496 con, khối lượng 124.379 kg.

- Huyện Krông Pa: Phát hiện ngày 19/7, đến ngày 05/12/2019, UBND huyện đã công bố hết dịch tại 04/10 xã, thi trấn có dịch: Chư Đrăng, Uar, IaRsai, Krông Năng; toàn huyện hiện còn 105 hộ/25 thôn/06 xã, thị trấn có dịch gồm: thị trấn Phú Túc, Ia Mlah, Chư Ngọc, Chư Gu, Phú Cần, Iar Sươm; tổng số lợn bệnh, chết và tiêu hủy là 338 con, khối lượng 12.062 kg.

- Huyện Ia Grai: Phát hiện ngày 22/7, đến ngày 03/12/2019, UBND huyện đã công bố hết dịch tại 05/05 xã, thị trấn có dịch: thị trấn Ia Kha, Ia O, Ia Sao, Ia Chia, Ia Dêr.

- Huyện Kbang: Phát hiện ngày 02/8, đến ngày 06/10/2019, UBND huyện đã công bố hết dịch tại 02/02 xã, thị trấn có dịch: Kbang, Đăk Hlơ.

- Thị xã An Khê: Phát hiện ngày 01/8, đến ngày 23/9/2019, UBND thị xã đã công bố hết dịch tại 03/03 xã, phường có dịch: Ngô Mây, An Bình, Xuân An.

- Thành phố Pleiku: Phát hiện ngày 03/8, đến ngày 05/12/2019, UBND thành phố Pleiku đã công bố hết dịch tại 11/13 xã, phường có dịch: Diên Hồng, Ia Kring, Hoa Lư, Thắng Lợi, Yên Thế, Trà Đa, Tân Sơn, Biển Hồ, An Phú, Chư Á, Trà Bá; toàn thành phố hiện còn 02 hộ/02 thôn/02 xã, phường có dịch: Phù Đổng, Diên Phú có dịch; tổng số lợn bệnh, chết và tiêu hủy là 13 con, khối lượng 526 kg.

- Huyện Chư Păh: Phát hiện ngày 18/8, đến ngày 05/12/2019, UBND huyện đã công bố hết dịch tại 03/06 xã, thị trấn có dịch: Chư Đăng Ya, Ia Khươl, Ia Nhin; toàn huyện hiện còn 123 hộ/09 thôn/03 xã, thị trấn có dịch: thị trấn Phú Hòa, Nghĩa Hưng, Hòa Phú; tổng số lợn bệnh, chết và tiêu hủy là 464 con, khối lượng 17.831 kg.

- Huyện Mang Yang: Phát hiện ngày 18/8, đến ngày 05/12/2019, UBND huyện đã công bố hết dịch tại 04/07 xã có dịch: Kon Thụp, Đăk Ta Ley, Đăk JơTa, Đê Ar; toàn huyện hiện còn 21 hộ/06 thôn/03 xã có dịch gồm: Ayun, Đăk Trôi, Đak Djrăng; tổng số lợn bệnh, chết và tiêu hủy là 168 con, khối lượng 8.368 kg.

- Huyện Chư Sê: Phát hiện ngày 19/8, đến ngày 08/11/2019, UBND huyện đã công bố hết dịch tại 05/05 xã, thị trấn có dịch: Chư Sê, Ia Glai, Barmaih, Dun, Hbông;

- Huyện Đak Đoa: Phát hiện ngày 21/8, đến ngày 30/11/2019, UBND huyện đã công bố hết dịch tại 10/10 xã, thị trấn có dịch: Đak Đoa, Đak Sơmei, A Dơk, Tân Bình, Ia Pết, Hải Yang, Hà Đông, Hneng, Ia Băng, K'Dang.

3.2. Hỗ trợ:

Từ ngày 14/5/2019 - 05/12/2019, có 11 huyện, thị xã, thành phố đã trích ngân sách là 16.607.168.000 đồng để hỗ trợ các hộ có lợn mắc bệnh, tiêu hủy. Trong đó: Đức Cơ 1.251.034.000 đồng, Chư Prông 234.496.000 đồng, Kbang 34.250.000 đồng, Krông Pa 629.930.000 đồng, Ia Grai 40.000.000 đồng, Ia Pa 2.396.150.000 đồng, Đak Đoa 702.070.000 đồng, Phú Thiện: 6.476.492.000 đồng, Ayun Pa 2.312.581.000 đồng, An Khê: 1.262.275.000 đồng, Pleiku 1.267.890.000 đồng.

4. Tình hình bệnh Cúm gia cầm:

       Tình hình bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh ổn định, chưa phát sinh ổ dịch mới.

* Các địa phương còn lại: Chưa phát hiện dịch bệnh DTLCP và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác trên gia súc, gia cầm.

5. Quản lý, bảo vệ rừng:

- Trong tuần trên địa bàn tỉnh xảy ra 05 vụ vi phạm lâm luật (04 vụ vận chuyển, 01 vụ cất giữ lâm sản trái phép). Địa bàn xảy ra: Ia Pa 03 vụ; Chư Pưh, Ia Grai, mỗi nơi 01 vụ. Tang vật vi phạm 6,8 m3 gỗ các loại. Phương tiện vi phạm 05 (02 xe máy, 03 công nông).

- Diện tich rừng đã trồng được đến ngày 05/12/2019: 4.710,2 ha/5.015 ha theo kế hoạch; các địa phương, đơn vị đang tập trung phát dọn thực bì, đào hố, vận chuyển cây giống trồng rừng.

6. Công tác chuẩn bị “Ngày Cà phê Việt Nam" lần thứ 3 - năm 2019 tại Tp.Pleiku

6.1. Các nội dung đã triển khai:

Căn cứ Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Ngày cà phê Việt Nam lần 3 - năm 2019; Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Ngày cà phê Việt Nam" lần 3 - năm 2019; Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể “Ngày cà phê Việt Nam" lần 3 - năm 2019 tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;

Ban Chỉ đạo Ngày cà phê Việt Nam đã ban hành Văn bản số 70/TB-BCĐ ngày 15/8/2019 phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo; Ban Tổ chức đã ban hành Văn bản số 71/TB-BTC ngày 15/8/2019 về phân công nhiệm vụ cho Ban Tổ chức; Ban Chỉ đạo đã tổ chức họp (2 lần) để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị là thành viên BCĐ, BTC triển khai các nhiệm vụ được phân công;

Ngày 27/11/2019, Ban chỉ đạo họp tổng duyệt “Chương trình Ngày Cà phê Việt Nam" lần thứ 3, năm 2019;

- Gửi giấy mời đại biểu tham dự;

- Tổ chức họp báo: Sáng ngày 29/11/2019, Hiệp hội cà phê Việt Nam chủ trì tổ chức họp báo tại Hà Nội; chiều 29/11/2019 Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức họp báo tại thành phố Pleiku;

- Ngày 02/12/2019, Trưởng Ban Tổ chức phê duyệt Kế hoạch chi tiết“Chương trình Ngày Cà phê Việt Nam" lần thứ 3, năm 2019 tại Quyết định số 581/QĐ-BTC.

6.2. Nhiệm vụ trong thời gian tới

­- Ban Chỉ đạo tổ chức kiểm tra các địa điểm diễn các hoạt động và tổng duyệt Chương trình Ngày cà phê Việt Nam (vào ngày 07/12/2019);

- Từ ngày 08 - 10/12/2019 tổ chức Ngày cà phê Việt Nam lần thứ 3 - năm 2019 theo kế hoạch đã được duyệt.

7. Tình hình thu ngân sách

Tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn thực hiện đến ngày 05/12/2019 là 4.136,5 tỷ đồng đạt 91,8% (4.136,5/4.503,6 tỷ đồng) so với dự toán trung ương giao, đạt 84,3% (4.136,5/4.905 tỷ đồng) so với dự toán HĐND giao.

8. Tình hình giải ngân vốn đầu tư công

Tổng kết hoạch vốn đầu tư là 4.190 tỷ đồng; khối lượng giải ngân 2.573 tỷ đồng, bằng 61% kế hoạch.

          9. Tình hình tiếp công dân

Trong tuần, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh đã tiếp thường xuyên 10 lượt công dân đến phản ảnh, kiến nghị; có 06 vụ việc thuộc thẩm quyền cơ quan hành chính các cấp; 04 vụ thuộc thẩm quyền cơ quan tư pháp. Ban tiếp công dân và các cơ quan liên quan đã trả lời, hướng dẫn công dân theo quy định.

Trong tuần UBND tỉnh đã tiếp nhận 40 đơn (trong đó lưu 30 đơn trùng, không đủ điều kiện thụ lý; chuyển 03 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; hướng dẫn, trả lời công dân 01 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; giao 06 đơn đến cơ quan chuyên môn tham mưu xử lý)

Tiếp nhận 01 thông tin từ đường dây nóng (Ban Tiếp công dân đã hướng dẫn trực tiếp cho công dân đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết)


UBND tỉnh Gia Lai

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh