Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Bản tin tuần: Từ ngày 7/11/2019 đến ngày 14/11/2019

Ngày đăng: 25-11-2019, 11:00 - Lượt truy cập: 149

1. Tiến độ sản xuất vụ mùa năm 2019:

Kết thúc vụ mùa năm 2019, toàn tỉnh gieo trồng được 225.320 ha cây trồng các loại, đạt 107,6% KH, bằng 105,8% so với cùng kỳ.

2. Tình hình dịch bệnh trên cây trồng:

2.1. Bệnh khảm lá virus hại sắn:

Xuất hiện trên địa bàn tỉnh từ tháng 9/2018, đến ngày 14/11/2019, bệnh vẫn đang gây hại tại 07 địa phương với tổng diện tích sắn nhiễm bệnh là 3.531,26 ha (nhẹ 2.162,6 ha, trung bình 1.115,36 ha, nặng 253,3 ha); Cụ thể: Ia Pa 1.488,2 ha, Krông Pa 1.508,2 ha, Phú Thiện 297,96 ha, Kbang 190 ha, An Khê 15 ha, Kông Chro 6,5 ha, Chư Pưh 25,4 ha. Bệnh gây hại tập trung trên giống sắn HL-S11, KM 419, KM 140, KM 98/5.

Hầu hết các địa phương mới chỉ tập trung tuyên truyền, nắm bắt tình hình gây hại của bệnh, ra các văn bản chỉ đạo; huyện Ia Pa và Krông Pa đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống bệnh khảm lá virus hại sắn trên địa bàn huyện.

Công tác tiêu hủy nguồn bệnh: Tiêu hủy tổng số được 27,9 ha, trong đó Ia Pa 13,3 ha (tiêu hủy cục bộ 13 ha, tiêu hủy 100% 0,3 ha), Chư Pưh 10 ha trong đó: diện tích tiêu hủy cục bộ 1,7 ha, diện tích tiêu hủy 100% là 8,3 ha, Kông Chro 4,6 ha (diện tích tiêu hủy 100%).

2.2. Bệnh sâu keo mùa thu:

Xuất hiện tại huyện Kbang vào đầu tháng 5/2019. Hiện nay, cây ngô không còn bị sâu keo mùa thu gây hại.

3. Tình hình bệnh dịch gia súc:

3.1. Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi:

Lũy kế tính từ ngày đầu phát sinh 14/5 đến ngày 14/11/2019, trên địa bàn toàn tỉnh, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh và 3.355 hộ/395 thôn/106 xã, phường, thị trấn thuộc 15/17 địa phương gồm: Chư Prông, Chư Pưh, Đức Cơ, Phú Thiện, Krông Pa, Ia Pa, Ia Grai, Kbang, Ayun Pa, An Khê, Chư Păh, Mang Yang, Đak Đoa, Chư Sê, Tp. Pleiku (chỉ còn 2 huyện Kông Chro và Đak Pơ chưa phát sinh bệnh); tổng số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy là 29.846 con, khối lượng 1.490.665 kg; trong đó, đã có 80 xã, phường, thị trấn thuộc 15 huyện, thị xã, thành phố dịch bệnh đã qua 30 ngày và được UBND huyện, thị xã, thành phố công bố hết dịch, gồm: huyện Chư Prông công bố hết dịch 02/04 xã có dịch (Ia Mơ, Bình Giáo); huyện Chư Pưh công bố hết dịch 06/06 xã, thị trấn có dịch (Nhơn Hòa, Chư Don, Ia Blứ, Ia Phang, Ia Le, Ia Ròng); huyện Đức Cơ công bố hết dịch 06/08 xã, thị trấn có dịch (Chư Ty, Ia Kla, Ia Pnôn, Ia Dơk, Ia Krêl, Ia Lang); huyện Ia Grai công bố hết dịch 04/05 xã (Ia O, Ia Sao, Ia Chia, Ia Dêr); huyện Krông Pa công bố hết dịch 03/10 xã, thị trấn (Chư Đrăng, Uar, IaRsai); huyện Chư Sê công bố hết dịch 05/05 xã, thị trấn (Chư Sê, Ia Glai, Barmaih, Hbông, Dun); huyện Phú Thiện công bố hết dịch 10/10 xã, thị trấn (Phú Thiện, Ia Sol, Ia Piar, Ia Yeng, Chư A Thai, Chrôh Pơnan, Ayun Hạ, Ia Peng, Ia A Ke, Ia Hiao); huyện Kbang công bố hết dịch 02/02 xã, thị trấn (Kbang, Đăk Hlơ); huyện Mang Yang công bố hết dịch 03/07 xã (Kon Thụp, Đăk Ta Ley, Đăk JơTa); huyện Đak Đoa công bố hết dịch tại 08/10 xã, thị trấn (Đak Đoa, Đak Sơmei, A Dơk, Tân Bình, Ia Pết, Hải Yang, Hà Đông, Hneng); huyện Ia Pa công bố hết dịch tại 08/09 xã (Kim Tân, Pờ Tó, Ia Kđăm, Ia Broăi, Chư Răng, Ia Trôk, Ia Tul, Chư Mố); huyện Chư Păh công bố hết dịch tại 04/06 xã (Phú Hòa, Chư Đăng Ya, Ia Khươl, Ia Nhin); thị xã An Khê công bố hết dịch 03/03 xã, phường (Ngô Mây, An Bình, Xuân An); thị xã Ayun Pa công bố hết dịch 05/08 xã, phường (Ia Rtô, Ia Sao, Chư Băh, Cheo Reo, Đoàn Kết); thành phố Pleiku công bố hết dịch 11/13 xã, phường (Diên Hồng, Ia Kring, Hoa Lư, Thắng Lợi, Yên Thế, Phù Đổng, Diên Phú, Trà Đa, Tân Sơn, Biển Hồ, An Phú).

Toàn tỉnh hiện còn 751 hộ/100 thôn, làng của 26 xã, phường, thị trấn (trong đó có xã Ia Nan, Ia Dom (Đức Cơ), Ia Piơr (Chư Prông), Phú Cần (Krông Pa), Đak Djrăng (Mang Yang) bị dịch tái phát) thuộc 10 huyện, thị xã, thành phố (Chư Prông, Đức Cơ, Krông Pa, Ia Pa, Ia Grai, Ayun Pa, Chư Păh, Mang Yang, Đak Đoa, Pleiku) có lợn bị mắc bệnh DTLCP chưa qua 30 ngày; tổng số lợn mắc bệnh chết và tiêu hủy là 6.678 con, khối lượng 341.065 kg, cụ thể:

- Huyện Chư Pưh: Phát hiện ngày 14/5, đến ngày 30/9/2019, UBND huyện công bố hết dịch tại 06/06 xã, thị trấn có dịch gồm: Nhơn Hòa, Chư Don, Ia Blứ, Ia Phang, Ia Le, Ia Ròng.

- Huyện Chư Prông: Phát hiện ngày 04/6, đến ngày 14/11/2019, UBND huyện công bố hết dịch tại 02/04 xã có dịch gồm: Ia Mơ, Bình Giáo; toàn huyện hiện còn 50 hộ/15 thôn của xã Ia Lâu, Ia Piơr có lợn mắc bệnh DTLCP, số lợn mắc bệnh và tiêu hủy là 955 con, khối lượng 54.171 kg.

- Huyện Đức Cơ: Phát hiện ngày 03/6, đến ngày 14/11/2019, UBND huyện đã công bố hết dịch tại 06/08 xã, thị trấn có dịch: Chư Ty, Ia Kla, Ia Pnôn, Ia Dơk, Ia Krêl, Ia Lang; toàn huyện hiện còn 11 hộ/05 thôn/02 xã có dịch gồm: Ia Nan, Ia Dom; số lợn mắc bệnh và tiêu hủy là 101 con, khối lượng 2.709 kg.

- Huyện Phú Thiện: Phát hiện ngày 11/6, đến ngày 05/11/2019, UBND huyện đã công bố hết dịch tại 10/10 xã, thị trấn có dịch gồm: Phú Thiện, Ia Sol, Ia Piar, Ia Yeng, Chư A Thai, Chrôh Pơnan, Ia A Ke, Ayun Hạ, Ia Peng, Ia Hiao.

- Huyện Ia Pa: Phát hiện ngày 24/6, đến ngày 14/11/2019, UBND huyện đã công bố hết dịch tại 08/09 xã, thị trấn có dịch: Kim Tân, Pờ Tó, Ia Kđăm, Ia Broăi, Chư Răng, Ia Tul, Ia Trôk, Chư Mố; toàn huyện hiện còn 135 hộ/10 thôn của xã Ia Mrơn có dịch; tổng số lợn bệnh, chết và tiêu hủy là 1.767 con, khối lượng 100.732 kg

- Thị xã Ayun Pa: Phát hiện ngày 12/7, đến 14/11/2019, UBND thị xã đã công bố hết dịch tại 05/08 xã, phường có dịch: Ia Rtô, Ia Sao, Chư Băh, Đoàn Kết, Cheo Reo; toàn thị xã hiện còn 273 hộ/19 thôn/03 xã, phường có dịch gồm: Ia Rbol, Hòa Bình, Sông Bờ; tổng số lợn bệnh, chết và tiêu hủy là 2.484 con, khối lượng 123.900 kg

- Huyện Krông Pa: Phát hiện ngày 19/7, đến ngày 14/11/2019, UBND huyện đã công bố hết dịch tại 03/10 xã, thi trấn có dịch: Chư Đrăng, Uar, IaRsai; toàn huyện huyện hiện còn 90 hộ/25 thôn/07 xã, thị trấn có dịch gồm: thị trấn Phú Túc, Ia Mlah, Chư Ngọc, Krông Năng, Chư Gu, Phú Cần, Iar Sươm; tổng số lợn bệnh, chết và tiêu hủy là 320 con, khối lượng 11.039 kg.

- Huyện Ia Grai: Phát hiện ngày 22/7, đến ngày 14/11/2019, UBND huyện đã công bố hết dịch tại 04/05 xã, thị trấn có dịch: Ia O, Ia Sao, Ia Chia, Ia Dêr; toàn huyện hiện còn 01 hộ/01 thôn của thị trấn Ia Kha có dịch; tổng số lợn bệnh, chết và tiêu hủy là 21 con, khối lượng 307 kg.

- Huyện Kbang: Phát hiện ngày 02/8, đến ngày 06/10/2019, UBND huyện đã công bố hết dịch tại 02/02 xã, thị trấn có dịch: Kbang, Đăk Hlơ.

- Thị xã An Khê: Phát hiện ngày 01/8, đến ngày 23/9/2019, UBND thị xã đã công bố hết dịch tại 03/03 xã, phường có dịch: Ngô Mây, An Bình, Xuân An.

- Thành phố Pleiku: Phát hiện ngày 03/8, đến ngày 14/11/2019, UBND thành phố Pleiku đã công bố hết dịch tại 11/13 xã, phường có dịch: Diên Hồng, Ia Kring, Hoa Lư, Thắng Lợi, Yên Thế, Phù Đổng, Diên Phú, Trà Đa, Tân Sơn, Biển Hồ, An Phú; toàn thành phố hiện còn 04 hộ/03 thôn/02 xã, phường có dịch: Trà Bá, Chư Á có dịch; tổng số lợn bệnh, chết và tiêu hủy là 37 con, khối lượng 1.249 kg.

- Huyện Chư Păh: Phát hiện ngày 18/8, đến ngày 14/11/2019, UBND huyện đã công bố hết dịch tại 04/06 xã, thị trấn có dịch: Phú Hòa, Chư Đăng Ya, Ia Khươl, Ia Nhin; toàn huyện hiện còn 117 hộ/07 thôn/02 xã có dịch: Nghĩa Hưng, Hòa Phú; tổng số lợn bệnh, chết và tiêu hủy là 428 con, khối lượng 15.487 kg.

- Huyện Mang Yang: Phát hiện ngày 18/8, đến ngày 14/11/2019, UBND huyện đã công bố hết dịch tại 03/07 xã có dịch: Kon Thụp, Đăk Ta Ley, Đăk JơTa; toàn huyện hiện còn 35 hộ/10 thôn/04 xã có dịch gồm: Ayun, Đê Ar, Đăk Trôi, Đak Djrăng; tổng số lợn bệnh, chết và tiêu hủy là 150 con, khối lượng 8.036 kg.

- Huyện Chư Sê: Phát hiện ngày 19/8, đến ngày 08/11/2019, UBND huyện đã công bố hết dịch tại 05/05 xã, thị trấn có dịch: Chư Sê, Ia Glai, Barmaih, Dun, Hbông;

- Huyện Đak Đoa: Phát hiện ngày 21/8, đến ngày 14/11/2019, UBND huyện đã công bố hết dịch tại 08/10 xã, thị trấn có dịch: Đak Đoa, Đak Sơmei, A Dơk, Tân Bình, Ia Pết, Hải Yang, Hà Đông, Hneng; toàn huyện hiện còn 35 hộ/05 thôn/02 xã có dịch gồm: Ia Băng, K'Dang; tổng số lợn bệnh, chết và tiêu hủy là 415 con, khối lượng 23.435 kg.

3.2. Hỗ trợ:

Từ ngày 14/5/2019 - 14/11/2019, có 09 huyện, thị xã, thành phố đã xuất ngân sách là 8.327.276.000 đồng để hỗ trợ các hộ có lợn mắc bệnh, tiêu hủy. Trong đó: Đức Cơ 1.251.034.000 đồng, Chư Prông 234.496.000 đồng, Kbang 34.250.000 đồng, Krông Pa 93.535.000 đồng, Ia Grai 40.000.000 đồng, Ia Pa 2.396.150.000 đồng, Đak Đoa 697.340.000 đồng, Ayun Pa 2.312.581.000 đồng, thành phố Pleiku 1.267.890.000 đồng.

4. Tình hình bệnh Cúm gia cầm:

       Tình hình bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh ổn định, chưa phát sinh ổ dịch mới.

* Các địa phương còn lại: Chưa phát hiện dịch bệnh DTLCP và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác trên gia súc, gia cầm.

5. Quản lý, bảo vệ rừng:

- Trong tuần trên địa bàn tỉnh xảy ra 06 vụ vi phạm lâm luật (02 vụ vận chuyển, 04 vụ cất giữ lâm sản trái phép). Địa bàn xảy ra: Krông Pa 03 vụ; Mang Yang 02 vụ; Đak Đoa 01 vụ. Tang vật vi phạm 12,383 m3 gỗ các loại. Phương tiện vi phạm 02 (ô tô).

- Diện tich rừng đã trồng được đến ngày 14/11/2019: 4.314,8 ha/5.015 ha theo kế hoạch; các địa phương, đơn vị đang tập trung phát dọn thực bì, đào hố, vận chuyển cây giống trồng rừng.

6. Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ III - năm 2019

- Khâu chuẩn bị tổ chức Đại hội cơ bản xong.

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Tờ trình số 205/TTr-BCSUBND ngày 05/11/2019 xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về nội dung đại hội.

- Đã triển khai gửi giấy mời cho các Đại biểu Trung Ương dự Đại hội.

- Đại hội sẽ chính thức diễn ra từ ngày 24 - 25/11/2019.

7. Công tác chuẩn bị “Ngày Cà phê Việt Nam" lần thứ 3 - năm 2019 tại Tp.Pleiku

7.1. Các nội dung đã triển khai:

Căn cứ Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Ngày cà phê Việt Nam lần 3 - năm 2019; Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Ngày cà phê Việt Nam" lần 3 - năm 2019; Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể “Ngày cà phê Việt Nam" lần 3 - năm 2019 tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;

Ban Chỉ đạo Ngày cà phê Việt Nam đã ban hành Văn bản số 70/TB-BCĐ ngày 15/8/2019 phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo; Ban Tổ chức đã ban hành Văn bản số 71/TB-BTC ngày 15/8/2019 về phân công nhiệm vụ cho Ban Tổ chức; Ban Chỉ đạo đã tổ chức họp (2 lần) để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị là thành viên BCĐ, BTC triển khai các nhiệm vụ được phân công.

Theo tiến độ Kế hoạch, từ tháng 11-12/2019 phê duyệt Kế hoạch chi tiết, gửi giấy mời đại biểu tham dự; tổ chức họp báo để thông tin về chương trình của từng sự kiện và tổng duyệt kế hoạch.

7.2. Nhiệm vụ trong thời gian tới

- Đôn đốc Sở Nông nghiệp và PTNT căn cứ ý kiến kết luận của đồng chí Lương Văn Tự - Chủ tịch Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam - Trưởng Ban chỉ đạo tại cuộc họp nghe báo cáo về tiến độ triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày cà phê Việt Nam lần 3 vào sáng ngày 06/11/2019 để hoàn chỉnh Kế hoạch chi tiết, trình Trưởng Ban Tổ chức phê duyệt;

- Gửi giấy mời đại biểu tham dự;

- Tổ chức họp báo: Ngày 28/11/2019 Hiệp hội cà phê Việt Nam chủ trì tổ chức họp báo tại Hà Nội; ngày 30/11/2019 Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức họp báo tại thành phố Pleiku;

­- Ban Chỉ đạo tổ chức kiểm tra các địa điểm diễn các hoạt động và tổng duyệt Chương trình Ngày cà phê Việt Nam (vào ngày 07/12/2019);

- Từ ngày 08 - 10/12/2019 tổ chức Ngày cà phê Việt Nam lần thứ 3 - năm 2019 theo kế hoạch đã được duyệt.

8. Công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

- Đã xin ý kiến đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất thời gian tổ chức vào ngày 21/11/2019 (thứ 5);

- Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Văn phòng nông thôn mới chuẩn bị hội trường và các tài liệu có liên quan để chuẩn bị cho công tác tổ chức.

 9. Tình hình thiên tai:

9.1. Cơn bão số 5:

- Tình hình thiệt hại do ảnh hưởng cơn bão số 05 trên địa bàn tỉnh, tính đến 16 giờ ngày 05/11/2019 (tính đến thời điểm hiện tại không có thiệt hại tăng thêm): Ứơc thiệt hại khoảng 14,942 tỷ đồng; 196 căn nhà bị hư hỏng tốc mái; 05 trường học bị tốc mái; 01 phòng học vị ngập; 02 Trạm Y tế bị tốc mái; 01 nhà rông bị sập đổ hoàn toàn; 794 ha cây trồng bị ngã đổ, giảm năng suất; 03 con gia súc và 293 con gia cầm bị chết; 40 m kênh mương bị hư hỏng; 3,8 km đường bị hư hỏng, sạt lở (khối lượng sạt lở 901 m3); 15 trụ điện Trung thế và 07 trụ điện hạ thế bị gãy đổ và một số thiệt hại khác: 234 m2 trụ sở các xã.

- Công tác khắc phục: Các địa phương đã chủ động huy động lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, dân quân trên địa bàn giúp đỡ nhân dân sửa chữa nhà cửa, công trình bị thiệt hại (trường học, trạm y tế bị tốc mái), đảm bảo đời sống và sản xuất của nhân dân; đối với các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn chính quyền địa phương chủ động xuất ngân sách hỗ trợ (nhà bị hư hỏng: 10 triệu đồng, hộ bị tốc mái hoàn toàn: 06 triệu đồng, các hộ bị tốc mái 1 phần: hỗ trợ 01 đến 02 triệu đồng). Riêng diện tích cây trồng bị ngã đổ giảm năng suất, các địa phương đang cho kiểm tra đánh giá mức độ thiệt hại theo quy định để xem xét hỗ trợ.

- UBND tỉnh đã ban hành Văn bản yêu cầu các địa phương chủ động xuất ngân sách địa phương để hỗ trợ khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng cơn bão số 5 (Văn bản số 2522/UBND-NL ngày 11/11/2019).

9.2. Cơn bão số 06:

Tình hình thiệt hại do cơn bão số 6, tính đến 17 giờ ngày 12/11/2019, có 01 địa phương bị thiệt hại do ảnh hưởng cơn bão số 6 là huyện Krông Pa: 65,25 ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng, giảm năng suất (hiện tại huyện đang cho kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại theo quy định); 03 con bò bị chết. Các địa phương khác chưa có báo thiệt hại (tính đến thời điểm hiện tại chưa có thiệt hại tăng thêm)

10. Báo cáo tình hình thu ngân sách:

a. Thu ngân sách trên địa bàn đến nay là 3.830 tỷ đồng, bằng 85,8% dự toán trung ương giao, đạt 78,1% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

b. Tiến độ thực hiện thu ngân sách nhà nước của các huyện, thị xã, thành phố:

- Tính tiền sử dụng đất: Có 10 huyện, thị xã đạt và vượt dự toán đề ra, gồm: Huyện Chư Sê (210,5%); Huyện Chư Păh (158%); Huyện Phú Thiện (121%); Huyện KBang (115,7%); Huyện Chư Prông (115,6%); Thị xã An Khê (110%); Huyện Ia Grai (109,6%); Huyện Krông Pa (103%); Huyện IaPa (102,4%); Huyện Mang Yang (95,3%);

Có 7 huyện, thị xã, thành phố chưa đạt tiến độ: Huyện Đăk Pơ (90,8%); Huyện Đăk Đoa (89,5%); Thị xã AyunPa (88,2%); Huyện Đức Cơ (76,7%); Huyện Kông Chro (69,7%); Thành phố Pleiku (65,7%); Huyện Chư Pưh (59,5%).

- Không tính tiền sử dụng đất: Có 7 huyện đạt và vượt dự toán đề ra, gồm: Huyện Krông Pa (111,8%); Huyện Chư Sê (107,7%); Huyện Chư Păh (103,8%); Huyện Mang Yang (100,2%); Huyện IaPa (100%); Huyện KBang (98,1%); Huyện Phú Thiện (96,6%);

Có 10 huyện, thị xã, thành phố chưa đạt tiến độ: Huyện Đăk Pơ (92%); Huyện Chư Pưh (91,4%); Huyện Đức Cơ (90,4%); Thị xã An Khê (87,8%); Huyện Đăk Đoa (87,6%); Thị xã AyunPa (86,1%); Huyện Chư Prông (85,6%); Thành phố Pleiku (77,7%); Huyện Ia Grai (73,3%); Huyện Kông Chro (66,9%).

11. Tình hình giải ngân vốn đầu tư công:

Tổng kết hoạch vốn đầu tư là 4.169 tỷ đồng; khối lượng giải ngân 2.435 tỷ đồng, bằng 58% kế hoạch.UBND tỉnh Gia Lai

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh