Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ 01/02-06/02/2021

Ngày đăng: 08-02-2021, 10:00 - Lượt truy cập: 1195

​Đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; Tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước; Triển khai một số biện pháp cấp bách duy trì phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; Áp dụng biện pháp hạn chế đi lại, cách ly tại một số địa phương để phòng, chống dịch Covid-19... là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần từ ngày 01/02-06/02/2021.1.     Đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Văn bản số 642/VPCP-KTTH ngày 26/01/2021 về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Ngày 04/02/2021 UBND tỉnh ban hành công văn số 173/UBND-KTTH về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Qua công văn UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án: Khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021 cho từng dự án theo quy định tại Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021. Giao chi tiết vốn cân đối ngân sách, nguồn thu tiền sử dụng đất phân cấp cho các huyện, thị xã, thành phố đối với các dự án theo thứ tự ưu tiên như sau: Thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; Thu hồi vốn ứng trước; Dự án cấp bách, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; Vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; Dự án đã có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-­2020 và đã được bố trí vốn hằng năm, cần tiếp tục thực hiện, chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025, trong đó tập trung cho các dự án có khả năng hoàn thành;  Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch đã đủ thủ tục theo quy định tính đến ngày 31/12/2020. Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2021 của các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở địa phương, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh. Đối với các dự án chưa đủ thủ tục đầu tư, khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư của dự án, kịp thời đăng ký thông tin dự án tại Sở Tài chính để được cấp mã số dự án, chuyển dự toán vào hệ thống Tabmis; đẩy nhanh công tác nghiệm thu, quyết toán, không để dồn vào cuối năm; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tiến độ thi công, giải ngân, thanh toán khối lượng hoàn thành và chất lượng công trình.

UBND tỉnh giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình UBND tỉnh danh mục, mức vốn đầu tư và đề xuất cơ quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư để có đủ điều kiện đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (dự kiến phê duyệt vào đầu tháng 6 năm 2021). Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thụ lý, giải quyết kịp thời các thủ tục có liên quan, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư công nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc không để xảy ra tình trạng chậm giao kế hoạch vốn, tồn đọng vốn. Chủ động rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án để kịp thời có phương án xử lý cụ thể, kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư. Phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh tổng hợp báo cáo định kỳ hàng tháng tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021 cho UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (trước ngày 20 hàng tháng). Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh để nâng cao năng lực các chủ đầu tư, không để xảy ra các sai sót.

 

2.     Triển khai một số biện pháp cấp bách duy trì phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh

Để giữ vững đà tăng trưởng ngành chăn nuôi nhằm đạt mục tiêu sản xuất nông nghiệp của tỉnh năm 2021 trong điều kiện dịch Covid 19 có nhiều diễn biến phức tạp, thực hiện Văn bản số 456/BNN-CN ngày 21/01/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn về việc một số biện pháp cấp bách duy trì phát triển chăn nuôi và căn cứ tình hình thực tế của địa phương. Ngày 05/02/2021 UBND tỉnh ban hành công văn số 180/UBND-NL về việc triển khai một số biện pháp cấp bách duy trì phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Thông qua công văn UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh động vật theo đúng quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và chỉ đạo của UBND tỉnh không để dịch bệnh tái phát, lây lan diện rộng trên đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm áp dụng, thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; khuyến cáo người chăn nuôi chấp hành các quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh; tuyên truyên đê người tiêu dùng sử dụng đa dạng nguồn thực phẩm an toàn. Khẩn trương bổ sung, hoàn thiện các dự thảo: “Chiến lược phát triển chăn nuôi, thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021-2030, tầm nhìn đến 2045"; “Quyết định quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030" trình UBND tỉnh sớm phê duyệt làm cơ sở định hướng phát triên và quản lý các hoạt động chăn nuôi trên địa bàn toàn tỉnh.

Đối với UBND huyện, thị xã, thành phố: chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn trực thuộc hướng dẫn người chăn nuôi cùng với việc phòng chống dịch bệnh là duy trì phát triển chăn nuôi an toàn sinh học đảm bảo tính bền vững. Theo dõi, chủ động nguồn cung, ổn định giá thực phẩm cho tiêu dùng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, đặc biệt là người dân tại các địa phương đang chịu ảnh hưởng của dịch Covid 19. Thực hiện việc rà soát, thống kê, theo dõi tổng đàn gia súc, gia cầm tại địa phương, số lượng các trang trại và hộ chăn nuôi. Tuỳ theo tình hình thực tế của địa phương để định hướng, khuyên khích phát triển các loại vật nuôi có thế mạnh nhăm tạo sản phẩm cạnh tranh cao. Thông tin tuyên truyền để người tiêu dùng sử dụng đa dạng nguồn thực phẩm an toàn.

​3.     Áp dụng biện pháp hạn chế đi lại, cách ly tại một số địa phương để phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 931/VPCP-KGVX ngày 05/02/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc áp dụng biện pháp hạn chế đi lại, cách ly tại một số địa phương. Ngày 05/02/2021 UBND tỉnh Gia Lai ban hành công văn số 187/UBND-KGVX về việc áp dụng biện pháp hạn chế đi lại, cách ly tại một số địa phương để phòng, chống dịch Covid-19.

Qua đó UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch để thực hiện nhiệm vụ kép theo đúng tinh thần Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 03/02/2021 của Chủ tịch UBND tình Gia Lai; quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch ở địa phương mình phù hợp với mức nguy cơ của từng khu vực trên địa bàn, bảo đảm khoanh vùng, cách ly, phong tỏa ở phạm vi gọn nhất, hạn chế tối đa các tác động bất lợi đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân và sản xuất kinh doanh, nhất là hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất trong dịp Tết Nguyên đán; có biện pháp cụ thể tạo thuận lợi cho nhân dân tiêu thụ hàng hóa, nông sản, nhất là tại vùng có dịch, vùng bị phong tỏa. Áp dụng biện pháp cách ly tập trung, cách ly tại nhà đối với người đến từ vùng có dịch Covid-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ của ngành hướng dẫn các địa phương, đợn vị thực hiện công tác phòng, chống dịch gắn với thực hiện mục tiêu kép để các địa phương áp dụng biện pháp phù hợp cho nhân dân đón Tết Nguyên đán, không gây cản trở không cần thiết.

4.     Tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước

Triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện công văn số 807/VPCP-KSTT ngày 01/02/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng, chống dịch COVID-19. Ngày 06/02/2021 UBND tỉnh ban hành công văn số 190/UBND-KGVX về việc tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước.

Qua công văn UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên giám sát hạ tầng ứng dụng, mạng, thiết bị, máy chủ bảo mật của hệ thống quản lý văn bản và điều hành, bảo đảm các thiết bị, ứng dụng hoạt động ổn định, an toàn, an ninh thông tin, hạn chế tối đa gián đoạn trong gửi, nhận văn bản điện tử. Đối với các văn bản đã gửi điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia, đặc biệt là các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, hệ thống quản lý văn bản và điều hành của đơn vị gửi phải có chức năng cảnh báo kịp thời đối với các văn bản gửi lỗi, văn bản không đến được nơi nhận, các đơn vị nhận chưa nhận được văn bản để có phương án xử lý kịp thời.

Đối với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố: Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng tại Văn bản thông báo số 8363/VPCP-KSTT ngày 17/9/2019 và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Văn bản thông báo số 11796/VPCP-KSTT ngày 26/12/2019 về gửi, nhận văn bản điện tử. Tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy theo danh mục tại văn bản số 775/VPCP-KSTT ngày 04/02/2020 của Văn phòng Chính phủ, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm thông qua việc tiếp xúc, trao đổi, gửi, nhận văn bản giấy. Tuân thủ các quy định về thời gian gửi, nhận văn bản, cập nhật đầy đủ nội dung thông tin, bảo đảm đúng thể thức văn bản phát hành, gửi văn bản điện tử đúng thẩm quyền, văn bản phải có chữ ký số và đầy đủ thông tin xác thực chữ ký số và nội dung đính kèm, không gửi trùng lặp văn bản, đề cao vai trò cán bộ công chức, viên chức, đặc biệt là vai trò của đội ngũ chuyên viên, văn thư lưu trữ trong công tác rà soát, kiểm tra thành phần văn bản trước khi gửi qua Trục liên thông văn bản quốc gia. Thường xuyên theo dõi, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan để xử lý kịp thời, bảo đảm không có văn bản gửi lỗi, không có văn bản nhận lỗi, không có văn bản tồn đọng, chưa phản hồi trạng thái trên Trục liên thông văn bản quốc gia./. 


Ngọc Chính

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc