Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ 02/11-06/11

Ngày đăng: 09-11-2020, 10:00 - Lượt truy cập: 231

​Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin Một cửa và Cổng Dịch vụ tỉnh Gia Lai; quy định giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn huyện Ia Pa và huyện Phú Thiện; tăng cường sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng; triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò,… là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần từ ngày 02/11-06/11/2020.


​1.     Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin Một cửa và Cổng Dịch vụ tỉnh

Ngày 02/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin Một cửa và Cổng Dịch vụ tỉnh Gia Lai. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/11/2020 và thay thế Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống Một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai. Theo đó, việc quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin Một cửa điện tử và Cổng Dịch vụ công tỉnh Gia Lai phải tuân thủ các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, an toàn thông tin, giao dịch điện tử, bảo vệ bí mật nhà nước và các quy định khác có liên quan về thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử. Việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh và Cổng Dịch vụ công tỉnh Gia Lai được thực hiện hợp pháp, hợp lý, khoa học; bảo đảm sự bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch, an toàn thông tin trong quá trình giải quyết TTHC. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, địa phương trong giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân và đánh giá đúng tình hình thực thi nhiệm vụ của CBCCVC và của các đơn vị, địa phương trong giải quyết TTHC. Nội dung thông tin, các TTHC thuộc các lĩnh vực được triển khai trên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh và Cổng Dịch vụ công tỉnh Gia Lai phải đảm bảo chính xác, rõ ràng, cập nhật thường xuyên, liên tục, phản ánh đúng tình hình thực tế kết quả tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, khai thác, sử dụng. Cổng Dịch vụ công tiỉnh Gia Lai và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử phải đảm bảo các yêu cầu, điều kiện theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ và Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tất cà CBCCVC và người được phân công có nhiệm vụ, quyền hạn tiếp nhận, giải quyết TTHC phải trực tiếp tham gia xử lý hồ sơ trên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện các TTHC đã triển khai trên Hệ thống.

2.     Quy định giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn huyện Ia Pa và huyện Phú Thiện

Ngày 03/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND Quy định giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn huyện Ia Pa và huyện Phú Thiện, do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai sản xuất và cung cấp. Đối tượng áp dụng là hộ gia đình sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt. Theo đó, giá nước sạch sinh hoạt áp dụng đối với hộ gia đình người đồng bào dân tộc thiểu số là 4.281 đồng/m3. Đối với các hộ gia đình khác là: Mức từ 1 -10 m3 đầu tiên (hộ/tháng):  5.708 đồng/m3; mức từ trên 10-20 m3 tiếp theo (hộ/tháng): 7.136 đồng/m3; mức từ trên 20-30 m3 tiếp theo (hộ/tháng): 7.421đồng/m3; mức trên 30 m3 (hộ/tháng): 7.849đồng/m3. UBND tỉnh yêu cầu đơn vị cấp nước thực hiện giá nước sạch sinh hoạt đúng quy định tại Quyết định này. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Phú Thiện và UBND huyện Ia Pa kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện giá nước sạch sinh hoạt đúng theo quy định tại quyết định này và quy định của pháp luật.

3.     Tăng cường sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng

Thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 07/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai và tăng cường sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng. UBND tỉnh ban hành Công văn số 2229/UBND-CNXD  yêu Sở Giao thông vận tải phối hợp, theo dõi, đôn đốc nhà đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, nhà cung cấp dịch vụ thu phí đối với 02 dự án BOT trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong quá trình triển khai đảm bảo đúng quy định tại Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng. Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Đăng kiểm 81 02D; 81 03D, 81 04D, 81 05D, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai gắn thẻ thu phí điện tử không dừng khi kiểm định phương tiện xe ô tô; thực hiện chia sẻ dữ liệu phương tiện cho nhà cung cấp dịch vụ thu phí để đảm bảo đồng bộ về dữ liệu phương tiện giao thông. Chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện gắn thẻ đầu cuối đối với xe ô tô kinh doanh vận tải để lưu thông qua cửa thu phí điện tử không dừng, hạn chế ùn tăc giao thông tại các trạm thu phí,… Công an tỉnh chủ trì, cùng với UBND các huyện: Mang Yang, Chư Prông, Đak Đoa, Chư Pưh triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong quá trình lấp đặt, vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật,… UBND các địa phương có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, vận động, yêu cầu chủ phương tiện giao thông trên địa bàn thuộc diện thu phí phải tham gia sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng thông qua việc gắn thẻ đầu cuối trên phương tiện xe ô tô và thanh toán qua tài khoản thu phí. Các công ty quản lý vận hành dự án BOT và nhà cung cấp dịch vụ thu phí thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu; công khai, minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực trong hoạt động thu phí đúng quy định tại Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

4.     Khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò

Ngày 03/11/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2238/UBND-NL chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ công tác phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Công điện khẩn số 7575/CĐ-BNN-TY ngày 31/10/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Trong đó, Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tăng cường giám sát, theo dõi, nắm bắt chặt chẽ diễn biến của các dịch bệnh động vật trên đàn trâu, bò của tỉnh. Trường hợp phát hiện gia súc nghi mắc bệnh Viêm da nổi cục, chủ động lấy mẫu gửi đến các phòng thí nghiệm của Cục Thú y để xét nghiệm và triển khai các giải pháp xử lý kịp thời để ngăn chặn dịch bệnh. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho người chăn nuôi trên địa bàn nhận biết về tính chất nguy hiểm, triệu chứng bệnh điển hình và các biện pháp phòng chống bệnh. Thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch động vật tại các Trạm Kiểm dịch động vật đầu mối giao thông, tổ chức kiểm soát 24/24 giờ; xử lý những trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên cạn và thủy sản vào tỉnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch đúng quy định. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường cán bộ giám sát, theo dõi, nắm bắt chặt chẽ diễn biến của các dịch bệnh động vật trên đàn trâu bò trên địa bàn; tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi chủ động giám sát gia súc, kịp thời phát hiện các trường hợp gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, báo cáo chính quyền, cơ quan thú y và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng hoặc sử dụng vôi bột để sát trùng khu vực nuôi. Trong trường hợp phát hiện trâu, bò nghi mắc bệnh Viêm da nổi cục trên địa bàn cần báo cáo kịp thời cho Sở Nông nghiệp và PTNT và cơ quan thú y cấp tinh để phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống, nhanh chóng khống chế dịch bệnh trong diện hẹp.

5.     Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh

UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 598/QĐ-UBND về Kế hoạch phát triển thương mại điện tử (TMĐT) tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch nhằm tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển TMĐT trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đến năm 2025 đạt các mục tiêu đề ra và đạt mức trung bình khá so với mục tiêu chung của cả nước về ứng dụng TMĐT. Hỗ trợ, thúc đẩy việc ứng dụng TMĐT phổ biến, rộng rãi trong doanh nghiệp và cộng đồng, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước trong lĩnh vực TMĐT, xây dựng thị trường TMĐT lành mạnh, có tính cạnh tranh và phát triển bền vững. Để đạt được các mục tiêu đề ra, UBND tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện gồm: Triển khai thực hiện các  cơ chế, chính sách nhằm đáp úng nhu cầu phát triển TMĐT trong bối cảnh CMCN 4.0 theo hướng tạo điều kiện, khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động ứng dụng TMĐT và các mô hình kinh doanh mới trên nền tảng công nghệ số. Nâng cao năng lực quản lý và tố chức hoạt động TMĐT, đấu tranh chống các hành vi gian lận thưong mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuề và cạnh tranh không lành mạnh trong TMĐT. Các giải pháp xây dựng thị trường và nâng cao lòng tin ngưòi tiêu dùng trong TMĐT. Tăng cường năng lực các hệ thống hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ cho TMĐT, phát triển nguồn nhân lực TMĐT. Đẩy mạnh ứng dụng TMĐT hỗ trợ các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh, mở rộng tiêu thụ hàng hóa nội địa và thúc đấy phát triển TMĐT trên địa bàn tỉnh. Phát triền và ứng dụng các công nghệ mới trong TMĐT, hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp trên địa bàn./.

Mai Đào

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc