Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ 04/5-08/5

Ngày đăng: 11-05-2020, 03:00 - Lượt truy cập: 208

Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới; tập trung các giải pháp phòng ngừa tai nạn giao thông trong thanh, thiếu niên đồng bào dân tộc thiểu số; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; tăng cường công tác quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên địa bàn tỉnh,… là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần từ ngày 04/5-08/5/2020.1.     Tập trung các giải pháp phòng ngừa TNGT trong thanh, thiếu niên ĐBDTTS

Ngày 06/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công điện số 06/CĐ-UBND yêu cầu  các sở, ban, ngành và các địa phương tập trung các giải pháp phòng ngừa TNGT trong thanh, thiếu niên ĐBDTTS và khắc phục hậu quả 02 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn huyện Đức Cơ. Trong đó Công an tỉnh chỉ đạo điều tra nguyên nhân các vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND huyện Đức Cơ tập trung khắc phục hậu quả, tổ chức thăm hỏi và thực hiện hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân trong các vụ tai nạn. Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp trong quản lý, giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn TNGT liên quan đến thanh, thiếu niên ĐBDTTS; trong đó, huy động tối đa các lực lượng tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong thanh, thiếu niên ĐBDTTS trên tất cả các tuyến, địa bàn được phân công phụ trách, nhất là vào chiều tối và ban đêm. UBND tỉnh cũng đề nghị Đề nghị UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể tỉnh chỉ đạo MTTQ và đoàn thể các cấp tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động, phòng ngừa TNGT liên quan đến xe mô tô trong thanh, thiếu niên ĐBDTTS.

2.     Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

          Ngày 05/5/2020, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Theo đó, mục tiêu chủ yếu của kế hoạch là phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh tăng bình quân 9,5% trở lên; đến năm 2025, chỉ số năng lực cạnh trang cấp tỉnh (PCI) của tỉnh nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành có chỉ số PCI tốt nhất cả nước; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020) giảm xuống dưới 1%; có 120 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 7 địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Để đạt được mục tiêu này, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và doanh nghiệp nhà nước căn cứ vào tình hình thực tế, xây dựng các chỉ tiêu của ngành, lĩnh vực, địa phương mình; chỉ tiêu phải phù hợp với phương án tăng trưởng. Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh phải bám sát các nghị quyết của cấp ủy, HĐND các cấp, sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và phù hợp với quy hoạch vùng Tây Nguyên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 của các ngành, lĩnh vực và địa phương phải phù hợp với quy hoạch có liên quan theo pháp luật về quy hoạch; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm của tỉnh, bảo đảm tính kết nối vùng, kết nối với các địa phương lân cận; phù hợp với đặc điểm, trình độ phát triển của từng ngành, từng huyện, thị xã, thành phố. Các mục tiêu, định hướng và giải pháp, chính sách phải bảo đảm tính khả thi, gắn kết với khả năng cân đối, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; cần phân tích, đánh giá,lựa chọn và sắp xếp thứ tự các mục tiêu ưu tiên trong kế hoạch; đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ giữa kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; bảo đảm lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững theo kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030, các nội dung về phòng chống thiên tai biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội. Đồng thời, kế hoạch được xây dựng phải phù hợp với khả năng thực hiện của các ngành, các cấp, các địa phương. Việc xây dựng giải pháp tổ chức thực hiện bảo đảm tính đồng bộ, hệ thống, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, các ngành, các cấp; phải tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong quá trình xây dựng kế hoạch.

3.     Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh

Ngày 07/5/2020, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương tập trung thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm quản lý về ATTP theo đúng quy định của Luật ATTP và các quy định của pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện trách nhiệm được giao và theo phân cấp quản lý về ATTP. Bên cạnh đó, có giải pháp thúc đẩy tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm áp dụng các quy trình quản lý chất lượng tiên tiến, các mô hình sản xuất thực phẩm theo chuỗi, hệ thống phân phối thực phẩm an toàn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và xử lý nghiêm, kể cả về hình sự đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định về ATTP, làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm trong quản lý ATTP. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu  Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm, đẩy mạnh kiểm tra công tác quản lý ATTP của tuyến dưới; chú trọng các cơ sở cung cấp thực phẩm cho nhiều người, thức ăn đường phố. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển các vùng sản xuất nông sản thực phẩm an toàn; tăng cường quản lý thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn nuôi, hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ; tăng cường quản lý ATTP tại các chợ đầu mối nông sản thực phẩm. UBND các địa phương có trách nhiệm tập trung chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về ATTP ở địa phương; quy hoạch và phát triển các vùng nguyên liệu sản xuất nông sản thực phẩm an toàn, xây dựng các khu giết mổ tập trung theo hình thức phù hợp để quản lý, đảm bảo các tiêu chuẩn giết mổ hợp vệ sinh; tuyên truyền, vận động tới từng hộ nông dân, chủ trang trại, doanh nghiệp thực hiện các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm; xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

4.     Tăng cường công tác quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên địa bàn tỉnh

Ngày 08/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 990/UBND-KGVX yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng theo quy định. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí địa phương, hệ thống thông tin cơ sở đổi mới phương thức tuyên truyền, phát huy lợi thế của báo chí chính thống, tạo thành kênh thông tin chuẩn mực nhằm xác thực những thông tin lan truyền trên mạng xã hội, định hướng người sử dụng trước những thông tin xấu, độc; xây dựng ý thức và phong cách văn hóa khi tham gia mạng xã hội. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị, địa phương có liên quan đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời và kiên quyết xử lý những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; đăng, phát các thông tin sai sự thật, giả mạo trên môi trường mạng. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn phòng Văn hóa và Thông tin tăng cường công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm của các điểm truy nhập Internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch Internet và thông tin trên mạng nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi sử dụng dịch vụ Internet và tham gia mạng xã hội. Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet triển khai công tác bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin trong hoạt động cung cấp dịch vụ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, loại bỏ nguy cơ mất an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tăng cường thu thập, phát hiện, điều tra, xử lý thông tin, tài liệu, hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; phòng ngừa, phát hiện, xử lý các cá nhân, tổ chức tại địa phương các hoạt động lợi dụng môi trường mạng để tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bí mật nhà nước. UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác truyền thông, kết hợp chính quyền cơ sở, gia đình, nhà trường, xã hội và các tổ chức đoàn thể giáo dục, định hướng thanh, thiếu niên, học sinh khi tham gia các hoạt động trên môi trường mạng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet cho toàn dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Các doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh phải tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động cung cấp dịch vụ Internet; các quy định về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin theo quy định.

5.     Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 08/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 996/UBND-KGVX chỉ đạo về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành cho đến từng người dân, doanh nghiệp cần xác lập tình trạng bình thường mới trong các hoạt động kinh tế - xã hội để dần đưa xã hội trở lại bình thường trên tinh thần tập trung đẩy mạnh các hoạt động phục hồi kinh tế. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như: Bắt buộc mọi người phải đeo khẩu trang tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, trên các phương tiện giao thông công cộng; rửa tay sát khuẩn,..Về thực hiện nới nỏng các hạn chế: Dỡ bỏ giãn cách và giới hạn số chỗ trên phưong tiện giao thông công cộng. Cho mở lại và bỏ quy định giãn cách đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ với yêu cầu thực hiện các biện pháp bảo đảm an. Được tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, hoạt động có tập trung đông người nhưng yêu cầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn như đeo khâu trang, sát khuẩn tay. Các cơ sở khám, chữa bệnh trở lại hoạt động bình thường, bảo đảm phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân. Không bắt buộc giãn cách trong trường, lớp học; không bắt buộc học sinh đeo khẩu trang trong lớp học,...UBND tỉnh giao Sở Y tế tăng cường giám sát dịch tễ, tổ chức ứng trực mức 100%; tiếp tục duy trì các Đội phản ứng nhanh, trực dự báo và thu thập dữ liệu để phát hiện nhanh nhất các trường hợp dương tính với dịch bệnh Covid-19, các trường hợp tiếp xúc gần, kịp thời khoanh vùng, cách ly, dập dịch (nếu có). Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn chi tiết các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch, tích cực chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học, bảo đảm an toàn, trung thực, khách quan. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. Các sở, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tê - xã hội đã được UBND tỉnh chỉ đạo, trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, các gói hỗ trợ tài khóa, tiền tệ; có phương án kêu gọi, xúc tiến đầu tư, tìm các tập đoàn, các đơn vị trong và ngoài nước đến đầu tư tại tỉnh để thu hút phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới./.

Mai Đào​

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh