Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ 09/9-13/9/2019

Ngày đăng: 17-09-2019, 09:00 - Lượt truy cập: 350
Triển khai thực hiện Chương trình bố trí dân cư trên địa bà n tỉnh; triển khai đôn đốc, tăng cường trách nhiệm và triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch hành động về cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Gia Lai... là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND  tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần từ ngày 09/9-13/9/2019.

Triển khai thực hiện Chương trình bố trí dân cư trên địa bà n tỉnh; triển khai đôn đốc, tăng cường trách nhiệm và triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch hành động về cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Gia Lai... là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND  tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần từ ngày 09/9-13/9/2019.

1.     Triển khai thực hiện Chương trình bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh

Để tiếp tục triển khai chương trình bố trí dân cư Giai đoạn 2019-2020 có hiệu quả. Ngày 09/9/2019 UBND tỉnh đã có công văn số 1966/UBND-NL “Về việc triển khai thực hiện Chương trình bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh". Quá đó UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; ủy ban nhân dân các huyện thị xã, thành phố (cấp huyện) triển khai một số nhiệm vụ như sau:

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các Sở ngành liên quan, UBND cấp huyện tiếp tục làm tốt công tác quản lý nhà nước về thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thử tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn biên giới, hải đảo, di dân tự do, khu rừng đặc dụng 2013-2015 và định hướng dến năm 2020 (gọi tắt là Chương trình bố trí dân cư) trên địa bàn tỉnh.

Đối với UBND huyện, thị xã, thành phố: theo dõi, phát hiện sớm di dân cư tự do trên địa bàn, xử lý ngay những điểm nóng di dân cư tự do phá rừng làm nương rẫy, quản lý chặt chẽ, nhân hộ khẩu; chủ động kiểm tra, thống kê các hộ dân cư bị ảnh hưởng do thiện tai, lũ lụt trên địa bàn vào mùa mua lũ; định kỳ hàng tháng, quý, năm báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Chụi trách nhiệm khi đước giao làm chủ đầu tư về lập dự án, phương án bố trí dân cư trên địa bàn và tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả các công trình đầu tư; tổ chức lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn với Chương trình bố trí dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới. Tuân thủ các quy định về thực hiện các quy định về Chương trình bố trí dân cư theo Thông tư số 03/2014/TT-BNNPTNT ngày 15/01/2014; Thông tư 19/2015/TT-BNNPTNN ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tại công văn này UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện.

2.     Triển khai đôn đốc, tăng cường trách nhiệm và triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến phong trào “Chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh một số cơ quan, đơn vị đã tích cực triển khai, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa triển khai tại đơn vị, còn sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần trong hội họp tiếp khách, việc triển khai chưa sâu rộng đến người dân, cộng đồng xã hội; vẫn còn tình trạng sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần tràn lan. Do đó, ngày 10/9/2019 UBND tỉnh có công văn 1980/UBND-CNXD “Về việc đôn đốc, tăng cường trách nhiệm và triển khai phong trào "Chống rác thải" trên địa bàn tỉnh" yêu cầu:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị nhà nước trực thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đi đầu, gương mẫu trong phong trào “Chống rác thải nhựa", thực hiện nghiêm túc cam kết không sử dụng sản phẩm nhựa khó phân hủy sử dụng một lần trong hoạt động của cơ quan, đơn vị đã triển khai tại Kế hoạch “Chống rác thải nhựa" của tỉnh bằng hành động cụ thể; xem đây là tiêu chí đánh giá trong thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị. Sở Tài chính lưu ý không thanh toán các khoản chi trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp đối với việc sử dụng các sản phẩm nhựa, nilon sử dụng một lần, khó phân hủy theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố với vai trò là người đứng đầu cơ quan hành chính của địa phương, tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến phong trào “Chống rác thải nhựa" bằng nhiều hình thức, phương pháp phù hợp, để phong trào lan tỏa đến từng thôn, làng, tổ dân phố, hộ gia đình; kêu gọi các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, cửa hàng ăn uống, tạp hóa, tiểu thương... tích cực tham gia phong trào bằng cách giảm sử dụng các sản phẩm nhựa nilon, các sản phẩm sử dụng một lần khó phân hủy như túi nilon, hộp xốp, ly nhựa,... thay thế bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn trong hoạt động của mình phù hợp với cơ sở. Qua đó, đưa địa phương mình trở thành địa phương “xanh, sạch, văn hóa".

Các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường vận động, kêu gọi các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ ăn uống, nhà hàng, tiểu thương... xây dựng hình ảnh doanh nghiệp, cơ sở hoạt động “xanh", “sạch" vì môi trường; giảm sản xuất, kinh doanh, sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa và các sản phẩm khác sử dụng một lần khó phân hủy.

3.     Kế hoạch hành động về cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Gia Lai

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Ngày 10/9/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động số: 1978/UBND-KTTH
“Về việc kế hoạch hành động Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 01/7/2016 cảu Tỉnh ủy về cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Gia Lai" nhằm thực hiện  những nhiệm vụ, giải pháp về CCHC và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Gia Lai trong năm 2019, định hướng đến năm 2020. Với nhưng mục đích và yêu cầu cụ thể như sau:

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Tỉnh ủy, trong đó xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị đối với từng nhiệm vụ được giao. Đảm bảo việc triển khai Kế hoạch kịp thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp tại tất cả các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tại đơn vị; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến Kế hoạch hành động đến từng cán bộ, công chức, viên chức trong mỗi cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch.

Mục tiêu chung của kế hoạch đó là:  Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý điều hành của các cơ quan nhà nước, đẩy mạnh CCHC đáp ứng yêu cầu trong thời gian tới. Xây dựng môi trường kinh doanh của tỉnh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn và thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Phấn đấu chỉ số PCI của tỉnh nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành có chỉ số PCI tốt nhất cả nước. Phấn đấu đạt mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Tỉnh ủy.

 

 

Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp CCHC bao gồm các nhiệm vụ đó là: cải cách về thể chế; cải cách thủ tục hành chính, cải cách bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách về tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính; công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính.

Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ và giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối chủ trì, theo dõi, tham mưu UBND tỉnh các giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); cải thiện bộ chỉ số môi trường kinh doanh của WB và năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 của WEF; chỉ số khởi sự kinh doanh (A1), chỉ số bảo vệ nhà đầu tư theo EoDB (A5) (theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Chủ trì tổ chức triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương năm 2019 và những năm tiếp theo. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: Quán triệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ người dân, hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp; tăng cường thông tin, trao đổi, công khai, minh bạch các chủ trương, định hướng về phát triển kinh tế - xã hội, các quy hoạch, kế hoạch để người dân theo dõi, giám sát, cùng tham gia. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đúng quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định của pháp luật (nếu có), nếu trong cơ quan, đơn vị xảy ra sai phạm thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm. Xây dựng kế hoạch rút ngắn từ 30%-70% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Thiết lập hòm thư góp ý điện tử và đường dây nóng của cơ quan, đơn vị; công khai trên các phương tiện thông tin, đại chúng và Trang thông tin điện tử của tỉnh, Thanh tra tỉnh và các hiệp, hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, làm thủ tục trực tuyến, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Yêu cầu cuối năm nay, tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh phải thực hiện việc tiếp nhận và trả hồ sơ thủ tục hành chính công qua bưu điện. Hướng dẫn người dân thao tác gửi hồ sơ trên máy tính để rút ngắn thời gian giải quyết.

Căn cứ kế hoạch này và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả Kế hoạch hành động thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp về cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời gian tới của cơ quan, đơn vị mình; xác định rõ nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá, giải pháp chủ yếu và trách nhiệm thực hiện Kế hoạch của cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Ngọc Chính

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh