Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ 12/8-18/8

Ngày đăng: 21-08-2019, 09:00 - Lượt truy cập: 106

​Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Gia Lai năm 2019, 2020 và gia đoạn 2021 – 2025; tăng cường thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh Gia Lai; triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT từ nay đến cuối năm 2019, cao điểm dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2019 – 2020 … là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần từ ngày 12/8-18/8/2019.


Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Gia Lai năm 2019, 2020 và gia đoạn 2021 – 2025; tăng cường thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh Gia Lai; triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT từ nay đến cuối năm 2019, cao điểm dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2019 – 2020 … là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần từ ngày 12/8-18/8/2019.

1.     Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Gia Lai năm 2019,2020 và giai đoạn 2021 – 2025

Thực hiện Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Gia Lai giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035; Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Gia Lai giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035;

Căn cứ tình hình thực tế phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Phát triển nhà ở tỉnh Gia Lai năm 2019-2020 và giai đoạn 2021-2025 Ngày 12/8/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 468/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Gia Lai năm 2019,2020 và gia đoạn 2021 – 2025. Quyết định nêu định hướng phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh. Theo đó đối với  khu vực đô thị thì tập trung phát triển nhà ở theo dự án với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, quản lý chặt chẽ việc giao đất cho các hộ gia đình tự xây nhà ở, đồng thời hạn chế tối đa việc giao đất để các hộ gia đình tự xây dựng nhà ở, dành quỹ đất cho cây xanh và các sinh hoạt công cộng khác tại đô thị, hình thành không gian đô thị hiện đại. Đối với cấp huyện sẽ phát triển các khu công nghiệp tập trung, công tác quy hoạch cần đi trước để quản lý xây dựng và phát triển nhà ở theo dự án và góp phần từng bước chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Tại khu vực nông thôn phát triển nhà ở khu vực nông thôn gắn với mục tiêu chung về xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai với kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; kết hợp hài hòa giữa phát triển nhà ở, khu dân cư mới với chỉnh trang nhà ở, hạ tầng hiện có, tôn trọng hiện trạng, đảm bảo phát triển bền vững cơ cấu kinh tế và các hình thức sản xuất hợp lý; gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp dịch vụ; gắn xây dựng nông thôn với đô thị theo quy hoạch; ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái phải được chú trọng bảo vệ; an ninh chính trị được giữ vững; đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Mục tiêu phát triển nhà ở toàn tỉnh đến năm 2019, 2020 và giai đoạn 2021-2025 Tổng diện tích sàn nhà ở tăng thêm (m2 sàn): 5.932.042 m2 sàn. Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 đối với khu vực thành phố Pleiku, thị xã Ayun Pa, thị xã An Khê, thị trấn Chư Sê cần hoàn thiện các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 làm cơ sở cho việc công khai thông tin, các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc được nhanh chóng, thuận lợi, cũng như tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tục trong việc cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ để người dân đầu tư xây dựng mới, cải thiện nhà ở theo nhu cầu và khả năng. Đối với Khu vực thị trấn thuộc các huyện và khu vực nông thôn ưu tiên phát triển nhà theo dự án tại các thị trấn, khu trung tâm tại các xã và khu vực đã có hệ thống hạ tầng kỹ thuật kết nối đồng bộ với những tuyến giao thông chính; phát triển các khu du lịch ở kết hợp sinh thái nghỉ dưỡng. Không phát triển các dự án mới đầu tư xây dựng nhà ở tại các khu vực chưa có kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tương ứng.

2.     Tăng cường thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thực hiện Thông báo số 411/TB-VPCP ngày 25/10/2018 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) giai đoạn 2000-2018; Thông báo số 87/TB - VPCP ngày 08/3/2019 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “TDĐKXDĐSVH" tại phiên họp tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ngày 16/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1789/UBND-KGVX về việc tăng cường thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, tích cực chủ động triển khai nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương trong phong trào “TDĐKXDĐSVH", đồng thời phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp triển khai thực hiện một số công tác trọng tâm như: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ tham mưu, cơ quan, đoàn thể và người dân hưởng ứng thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH". Chú trọng xây dựng đạo đức, lối sống của con người trong gia đình, làng xóm, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nông thôn mới; Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, hỗ trợ cho các hoạt động của Phong trào; tạo mọi điều kiện cần thiết để nhân dân chủ động, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, phát triển và nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở. Phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến và phát huy hiệu quả các danh hiệu văn hóa, có cách nghĩ, cách làm tích cực, sáng tạo; kịp thời bổ sung những giải pháp đặc thù trong quá trình thực hiện phong trào phù hợp với thực tiễn của địa phương.

 

3.     Triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT từ nay đến cuối năm 2019, cao điểm dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2019 – 2020

Triển khai thực hiện Thông báo số 273/TB-VPCP ngày 02/8/2019 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm Quý III và 6 tháng cuối năm 2019; Công điện số 989/CĐ-TTg ngày 14/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2019 – 2020; Công văn số 356/CV-UBATGTQG ngày 07/8/2019 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc triển khai các nhiệm vụ cấp bách bảo đảm an toàn giao thông đối với xe đưa đón học sinh. Ngày 16/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1784/UBND-NC về việc triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT từ nay đến cuối năm 2019, cao điểm dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2019 – 2020.

Để đảm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ nay đến cuối năm 2019, cao điểm dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2019 – 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu các đơn vị triển khai các nhiệm vụ cụ thể như: Giao cho Sở Giao thông vận tải cần tập trung xử lý các điểm có nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông trên hệ thống đường tỉnh, các quốc lộ được ủy thác; tăng cường rà soát, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông trong phạm vi quản lý, đặc biệt là tại các nút giao thông, các đoạn có bán kính cong nhỏ, đoạn bị che khuất tầm nhìn nhằm bảo đảm tốt nhất cho người tham gia giao thông. Tập trung khai thác và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, xử lý các trường hợp vi phạm về lộ trình vận tải, tốc độ, vi phạm thời gian lái xe liên tục và không truyền dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình; triển khai kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh vận tải đối với xe đưa đón học sinh khi vào năm học mới.

Đề nghị Công an tỉnh tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, đặc biệt tập trung vào các hành vi lái xe vi phạm về nồng độ cồn, ma tuý; vi phạm quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy; không thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô, sử dụng điện thoại khi lái xe, vi phạm các quy tắc an toàn khi tham gia giao thông. Mở các đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vào dịp nghỉ Lễ, Tết.

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường triển khai thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên trong dịp đầu năm học mới 2019 – 2020; có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Tháng cao điểm An toàn giao thông cho học sinh đến trường (tháng 9/2019), trọng tâm là triển khai Kế hoạch số 1317/KH-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình trao tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với chủ đề "Giữ trọn ước mơ".

Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT đến tận cơ sở, phường, xã, thị trấn, tổ dân phố. Đổi mới phương thức tuyên truyền, xây dựng văn hoá giao thông gắn với vai trò nêu gương của người đứng đầu./.

Ngọc Chính

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh