Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ 13/7-17/7

Ngày đăng: 20-07-2020, 10:00 - Lượt truy cập: 350

​Đảm bảo an toàn, nghiêm túc trong các kỳ kiểm tra, kỳ thi; triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; thực hiện Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với CBCCVC giai đoạn 2021-2025"; tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19,… là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần từ ngày 13/7-17/7/2020.


1. Đảm bảo an toàn, nghiêm túc trong các kỳ kiểm tra, kỳ thi

Để ngăn ngừa những sai phạm, tổ chức thực hiện các kỳ kiểm tra, các kỳ thi trên địa bàn tỉnh an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Ngày 13/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1448/UBND-KGVX chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc, các Phòng GD&ĐT thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn hiện hành của Bộ GD&ĐT trong việc tổ chức các kỳ kiểm tra, các kỳ thi; phổ biến rộng rãi đến học sinh, sinh viên, học viên những nội dung của Quy chế thi, hướng dẫn, quy định... có liên quan khi tham gia các kỳ kiểm tra, các kỳ thi. Đồng thời, thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra việc tổ chức các kỳ kiểm tra, các kỳ thi trên địa bàn tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc xác định tiêu chuẩn người tham gia các khâu trọng yếu của kỳ kiểm tra, kỳ thi. Chỉ đạo các Phòng GD&ĐT, các trường trực thuộc chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo an toàn, bí mật trong việc ra đề, in sao đề ... Công an tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở GD&ĐT đảm bảo an ninh, an toàn trong việc tổ chức các kỳ kiểm tra, các kỳ thi khi được đề nghị (bảo mật đề thi, bài thi, việc vận chuyển đề thi, bài thi; bảo đảm an toàn khu vực in sao đề thi, khu vực chấm thi; giữ gìn an ninh, trật tự và bào vệ an toàn đề thi, bài thi tại các điểm thi trong các ngày thi ...). Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố trong việc phối hợp với ngành GD&ĐT địa phương trong việc đảm bảo an ninh, an toàn trong việc tổ chức các kỳ kiểm tra, các kỳ thi. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan Báo, Đài thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về các kỳ kiểm tra, các kỳ thi; không gây hoang mang dư luận khi vụ việc chưa được xác minh, làm rõ. UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng, các xã, phường, thị trấn có phương án đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho cá kỳ kiểm tra, các kỳ thi diễn ra trên địa bàn. Bên cạnh đó, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chức năng theo thẩm quyền thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về các kỳ kiểm tra, các kỳ thi; không gây hoang mang dư luận khi vụ việc chưa được xác minh, làm rõ.

2. Triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Ngày 13/7/2020, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1449/UBND-NC chỉ đạo về triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tập huấn, quán triệt tới các cơ quan, đơn vị liên quan đặc biệt là cán bộ tư pháp, chứng thực tại UBND cấp huyện, cấp xã triển khai theo quy trình nghiệp vụ. Chi tiết các bước thực hiện trên Hệ thống theo hướng dẫn tại Chức năng “Hướng dẫn sử dụng" trên cổng Dịch vụ Công quốc gia. Văn UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện sử dụng chứng thư số được cấp cho UBND tỉnh hoặc cơ quan được UBND tỉnh uỷ quyền quản lý tài khoản quản trị chung của tỉnh để đăng ký tài khoản cơ quan nhà nước trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và thông báo cho Văn phòng Chính phủ để được cấp quyền quản trị. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc rà soát, bảo đảm điều kiện trang thiết bị để triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên cổng Dịch vụ công quốc gia. Trường hợp chưa đáp ứng các thiết bị chứng thư số của Lãnh đạo, công chức và các cơ quan tiếp nhận, xử lý dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính (UBND các xã, phường, thị trấn; Phòng tư pháp huyện, thị xã, thành phố) đề nghị có văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp đề xuất Ban Cơ yếu Chính phủ để được cung cấp dáp ứng nhiệm vụ, công việc được giao.

3. Thực hiện Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025"

Ngày 15/7/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1482/KH-UBND về việc thực hiện Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025". Mục đích cụ thể của Kế hoạch là phấn đấu đến năm 2025, tối thiểu 75% cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thuộc nhóm đối tượng 2, 3, 4 được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dân tộc. Tối thiểu 80% CBCCVC thuộc nhóm đối tượng 3, 4 của cấp huyện, cấp xã tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) được bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số. Theo đó, đối tượng để bồi dưỡng kiến thức dân tộc là CBCCVC trực tiếp theo dõi công tác dân tộc, chuyên trách làm công tác dân tộc; CBCCVC công tác trên địa bàn tỉnh; cán bộ cấp cơ sở tiếp xúc, làm việc trực tiếp với ĐBDTTS, gồm 4 nhóm đối tượng sau: Nhóm đối tượng 1: Bí thư, Phó Bí thư tỉnh ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở địa bàn có đông ĐBDTTS. Nhóm đối tượng 2: Giám đốc, Phó Giám đốc sở và tương đương; Trưởng, Phó ban ngành trực thuộc Tỉnh ủy; Trưởng, Phó ban ngành trực thuộc HĐND tỉnh, UBND tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện; ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy ở địa bàn có đông ĐBDTTS. Nhóm đối tượng 3: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc cơ quan chuyên môn cấp huyện; Trưởng, Phó ban ngành trực thuộc huyện ủy, thành ủy, thị ủy; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND cấp xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học nội trú, bán trú ở địa bàn có đông ĐBDTTS. Nhóm đối tượng 4: Công chức, viên chức trực tiếp tham mưu, theo dõi về công tác dân tộc ở cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện; Cán bộ, công chức cấp xã; Bí thư chi bộ, trưởng thôn, làng ở địa bàn có đông ĐBDTTS. Theo Kế hoạch, giai đoạn 2021-2025, dự kiến sẽ tổ chức 113 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho 3 nhóm đối tượng (đối tượng 2, 3 và 4) với 7.960 người, đạt tỷ lệ 78,3%. Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số, dự kiến giai đoạn 2021-2025, rà soát, tham mưu UBND tỉnh đề nghị Uỷ ban Dân tộc giao Học viện Dân tộc chủ trì thực hiện 15 lớp Bồi dưỡng tiếng DTTS cho 1.050 người thuộc nhóm đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4 cấp huyện, cấp xã, đạt tỷ lệ 80%.

4. Tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Hiện nay, trên thế giới dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Việt Nam vẫn có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19. Ngày 17/7/2020, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1489/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ngành, địa phương, lực lượng chức năng của tỉnh tiếp tục giữ vững thành quả quan trọng về phòng, chống dịch đã đạt được trong thời gian qua; tăng cường đề cao cảnh giác, không lơ là công tác phòng, chống dịch; tiếp tục quan tâm hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch, tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh. UBND tỉnh giao Sở Y tế tiếp tục theo dõi sát diễn biến dịch; luôn chủ động, sẵn sàng để kịp thời xử lý các tình huống dịch bệnh trong thời gian tiếp theo. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị về Chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế của đất nước; các Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế. Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận các nguồn vốn vay; tập trung đôn đốc, tháo gỡ khó khăn cho từng dự án cụ thể, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng nội địa, kích cầu du lịch nội địa; tiếp tục mở rộng, củng cố hình thức làm việc, học tập, khám chữa bệnh... trực tuyến. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan và các địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện gói an sinh xã hội và hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ bảo đảm đến nhanh người lao động và doanh nghiệp khó khăn.


Mai Đào

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh