Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ 16/9-20/9/2019

Ngày đăng: 24-09-2019, 09:00 - Lượt truy cập: 268

Ban hành quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu TNMT trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2019; Tổ chức Tuần Lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019; Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trong trường học giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Gia Lai; chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy - 04/10/2019”... là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND  tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần từ ngày 16/9-20/9/2019.


 

1.     Ban hành quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu TNMT trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày 18/9/2019 UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 27/2019/QĐ-UBND “Về việc ban hành quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu TNMT trên địa bàn tỉnh Gia Lai". Quy chế này quy định việc thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu về đất đai, tài nguyên nước, địa chất và khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, viễn thám (sau đây gọi chung là thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường); cơ chế phối hợp, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Quy chế này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Đối với cơ sở thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường cấp tỉnh là tích hợp, tập hợp toàn bộ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường đã được kiểm tra, đánh giá và tổ chức quản lý, lưu trữ một cách có hệ thống được xây dựng, cập nhật và duy trì phục vụ quản lý nhà nước và các hoạt động  kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo và nâng cao dân trí do Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng, lưu trữ, quản lý. Cơ sở thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường cấp huyện là tích hợp, tập hợp toàn bộ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường đã được kiểm tra, đánh giá và tổ chức quản lý, lưu trữ một cách có hệ thống được xây dựng, cập nhật và duy trì phục vụ quản lý nhà nước và các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo và nâng cao dân trí do Phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng, lưu trữ, quản lý.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước để thu thập, tạo lập dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, trong thời hạn chậm nhất 03 (ba) tháng kể từ ngày hoàn thành nghiệm thu sản phẩm có trách nhiệm giao nộp cho đơn vị được giao quản lý thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường (Thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết định) thuộc loại quản lý lưu trữ ở tỉnh thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thực hiện giao nộp cho Sở Tài nguyên và Môi trường phân công quản lý thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; thuộc loại quản lý lưu trữ ở cấp huyện thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thực hiện giao nộp cho Phòng Tài nguyên và Môi trường phân công quản lý thông tin, dữ liệu tài nguyên và Môi trường 01 (một) bộ thông tin, dữ liệu đúng theo chuẩn thông tin dữ liệu chuyên ngành đã được quy định.

2.     Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2019

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc phát động định kỳ vào tuần thứ 3 của tháng 9 hàng năm. Chiến dịch năm 2019 được phát động và tổ chức trên toàn cầu từ ngày 20 - 22 tháng 9. Năm 2019 được Liên Hợp Quốc lựa chọn chủ đề về ô nhiễm rác thải nhựa, theo đó khuyến khích tất cả các quốc gia và địa phương cùng nhau hành động để chống lại ô nhiễm rác thải nhựa. Tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường lựa chọn chủ đề Chiến dịch năm 2019 là “Hành động địa phương, tác động toàn cầu", trong đó tập trung chính vào vấn đề giảm thiểu, chống ô nhiễm rác thải nhựa.

Nhằm hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn số:  2038/UBND-CNXD ngày 17/9/2019 “Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2019". Qua đó giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về thống nhất đầu mối quản lý nhà nước về chất thải rắn, tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng công tác phân loại, thu gom, xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh và đề xuất UBND tỉnh xử lý theo đúng quy định. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh phối hợp; Yêu cầu các sở, ban, ngành trực thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch: Tổ chức triển khai các hoạt động, các giải pháp thiết thực thực hiện phong trào chống rác thải nhựa theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ tại Lễ ra quân toàn quốc phong trào chống rác thải nhựa; Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020. Đồng loạt triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch năm nay trong đó tập trung chính vào vấn đề giảm thiểu, chống ô nhiễm rác thải nhựa trên phạm vi toàn tỉnh.

Kêu gọi các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nhà hàng, các trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, tạp hóa, cơ sở buôn bán tại các chợ chủ động tái sử dụng túi nilon, sử dụng các sản phẩm thân thiện hơn với môi trường như túi giấy, túi vải sử dụng nhiều lần, túi nilon tự phân hủy, không dùng khăn lau sử dụng một lần tại các quán ăn, dùng giấy, lá chuối hoặc các loại lá có kích thước lớn để gói các mặt hàng phù hợp...nhằm giảm thiểu dùng các sản phẩm nhựa dùng một lần, góp phần xây dựng môi trường trong lành, phát triển bền vững.

3.     Tổ chức Tuần Lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là hoạt động hằng năm, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Trong những năm qua, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời đã được các ngành, các cấp tổ chức thực hiện đạt hiệu quả tích cực, có tác dụng lan tỏa lớn trong xã hội; mở được nhiều lớp học chuyên đề; xây dựng được nhiều thư viện, tủ sách cho các cơ sở giáo dục, lớp học và cho cộng đồng, góp phần phát triển văn hóa đọc trong toàn xã hội. Ngày 18/9/2019 UBND tỉnh có công văn số  2057/UBND-KGVX “Về việc tổ chức Tuần Lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019". Với chủ đề  của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019: “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại".

Thời gian tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 được phát động trên phạm vi cả tỉnh từ ngày 01/10/2019 đến hết ngày 07/10/2019, trong đó Lễ khai mạc sẽ được tổ chức vào ngày 01/10/2019. UBND tỉnh  giao cho Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội trên địa bàn tổ chức Lễ khai mạc đồng loạt tại các địa phương vào sáng ngày 01/10/2019. Tại Lễ khai mạc cần đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 của địa phương. Lễ khai mạc cần được tổ chức trang trọng, đầy đủ các các thành phần song phải ngắn gọn và tiết kiệm, tránh phô trương hình thức. Sau khai mạc có phát động, tổ chức cá hoạt động hưởng ứng Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 với chủ đề nêu trên.

Kết thúc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban, ngành của tỉnh báo cáo kết quả về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/10/2019 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4.     Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trong trường học giai đoạn 2019-2025" trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trong trường học giai đoạn 2018-2025"(sau đây gọi tắt là Đề án); Quyết định số 1506/QĐ-BGDĐT ngày 31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025" của ngành Giáo dục, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 2072/KH-UBND ngày 20/9/2019 “Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trong trường học giai đoạn 2019-2025" trên địa bàn tỉnh Gia Lai"

Mục tiêu Kế hoạch đề ra đó là: Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên (HSSV) và gia đình HSSV về sự cần thiết của việc xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học cũng như trong đời sống xã hội trong giai đoạn hiện nay. Nâng cao năng lực giáo dục văn hóa ứng xử cho cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên và các lực lượng giáo dục khác nhằm tạo sự chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và HSSV để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa; xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, góp phần xây dựng con người Việt Nam yêu nước, nhân ái, tình nghĩa, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.

Kế hoạch nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên, học sinh, sinh viên, gia đình và cộng đồng về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong trường học; về mục đích, ý nghĩa, biện pháp, trách nhiệm của nhà trường, gia đình người học, tổ chức, đoàn thể, chính quyền địa phương đối với việc xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học. Xây dựng các tài liệu giáo dục, tuyên truyền về văn hóa học đường ứng xử văn hóa dành cho cán bộ quản lý, nhà giáo, người học trong các cơ sở giáo dục;… Bên cạnh đó, thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học, đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học. Trong đó, đặc biệt coi trọng phương pháp trải nghiệm, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn hóa của người học; giáo dục kiến thức pháp luật, giáo dục công dân. Thực hiện hiệu quả công tác tư vấn tâm lý học sinh. Đa dạng hóa hình thức giáo dục văn hóa ứng xử thông qua các hoạt động tập thể, các câu lạc bộ, cuộc thi, diễn đàn, tọa đàm, đối thoại...; đặc biệt phát huy vai trò hướng dẫn về ứng xử văn hóa của các học sinh khóa trên, đội ngũ cán bộ lớp, chi đoàn đối với các học sinh khóa sau. Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, tổ chức đa dạng hình thức giáo dục ứng xử văn hóa, thể hiện tinh thần yêu nước, tôn trọng giá trị lịch sử truyền thống văn hóa tốt đẹp cho học sinh, sinh viên thông qua hoạt động hát Quốc ca, Lễ chào cờ Tổ quốc và các hoạt động tập thể.

UBND tỉnh giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan Thường trực, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và các đơn vị liên quan triển khai, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Kế hoạch này.

5.     Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy - 04/10/2019"

Nhằm tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy - 04/10/2019", đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tự giác thực hiện các biện pháp PCCC cho các tầng lớp nhân dân, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, tổ chức trong bảo đảm an toàn cháy nổ tại trụ sở cơ quan, đơn vị, khu dân cư góp phần phòng ngừa, hạn chế tối đa thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Ngày 20/9/2019 UBND Tỉnh Gia Lai có công văn số 2070/UBND-NC về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy - 04/10/2019". Qua đó UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt thực hiện tốt một số nội dung sau: Tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC" gắn với tăng cường chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND, ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh triển khai Chỉ thị 32/CT-TTg, ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC tại khu dân cư; góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia PCCC phát triển sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân; phát huy trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ PCCC; Triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong công tác PCCC, nhất là thực hiện hiệu quả các quy định pháp luật, các biện pháp bảo đảm an toàn cháy nổ tại trụ sở cơ quan, đơn vị, nhà ở, góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại do cháy, nổ tại khu dân cư./.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh