Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ 22/6-26/6

Ngày đăng: 29-06-2020, 03:00 - Lượt truy cập: 191
​​Quy định về hình thức đào tạo, nội dung và phương án tổ chức sát hạch lái xe mô tô 2 bánh hạng A1, máy kéo nhỏ hạng A4 đối với ĐBDTTS không biết đọc, viết tiếng Việt; tăng cường truyền thông chính sách pháp luật bảo hiểm y tế; tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người; phòng, ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em,… là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần từ ngày 15/6-19/6/2020.Tăng cường truyền thông chính sách pháp luật bảo hiểm y tế

Ngày 23/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1295/UBND-KGVX chỉ đạo tăng cường truyền thông chính sách pháp luật bảo hiểm y tế (BHYT) nhân Ngày kỷ niệm BHYT Việt Nam 01/7 với chủ đề “Thực hiện nghiêm Luật BHYT hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân". Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu tổ chức tốt các hoạt động truyền thông trước, trong và sau Ngày BHYT. Trọng tâm tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong việc vận động, huy động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật về BHYT; duy trì, phát triển đối tượng tham gia BHYT để bao phủ phần dân số chưa tham gia BHYT. Đặc biệt, tuyên truyền để 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, tăng tỷ lệ hộ gia đình tham gia BHYT với toàn bộ thành viên trong gia đình. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khám, chữa bệnh BHYT; tăng cường thanh tra, kiểm tra phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ BHYT. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo ngành chuyên môn, các đơn vị liên quan, xã, phường, thị trấn tổ chức các hoạt động tuyên truyền thực hiện chính sách pháp luật về BHYT. Trong đó, chú trọng tuyên truyền đến nhóm đối tượng có tỷ lệ tham gia thấp như: người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình; học sinh, sinh viên; phấn đấu đạt tỷ lệ người tham gia BHYT năm 2020 của địa phương và vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao.

Tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người

UBND tỉnh mới ban hành Kế hoạch số 1304/KH-UBND chỉ đạo tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân, giai đoạn 2020 – 2030 trên địa bàn tỉnh. Mục đích của Kế hoạch nhằm động viên đông đảo nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước" trong cả nước góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.Tham mưu thành lập Ban Tổ chức để tổ chức các hoạt động thể dục thể thao và ngày chạy Olympic; phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị đứng chân trên địa bàn, các tổ chức chính trị xã hội liên quan huy động cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, công chức, viên chức, người lao động, người trung cao tuổi... hiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn cùng tham gia các hoạt động thể dục thể thao và ngày chạy nêu cao tinh thần tự giác tập luyện và rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên. Đồng thời, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố triển khai tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và kết hợp tổ chức các giải thể thao quần chúng, giải thế thao dân tộc như: Giải việt dã, kéo co, đẩy gậy, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, thể dục dưỡng sinh... và các môn thể thao truyền thống, các trò chơi dân gian trên địa bàn. Phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, lợi ích, tác dụng của tập luyện thể dục thể thao đối với sức khỏe. Tuyên truyền bài viết “Thể dục và sức khỏe" của Bác Hồ và sự hình thành, phát triển của ngành thế dục thể thao. Tuyên truyền, vận động nhân dân hưỏng ứng tham gia các hoạt động thể dục thể thao và ngày chạy Olympic.

Hình thức đào tạo, nội dung và phương án tổ chức sát hạch lái xe mô tô 2 bánh hạng A1, máy kéo nhỏ hạng A4

Ngày 25/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND Quy định về hình thức đào tạo, nội dung và phương án tổ chức sát hạch lái xe mô tô 2 bánh hạng A1, máy kéo nhỏ hạng A4 đối với đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh. Theo đó, quy định này áp dụng đối với cơ quan quản lý công tác đào tạo, sát hạch lái xe; cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác đào tạo, sát hạch lái xe trong phạm vi tỉnh Gia Lai; người học và người dự sát hạch lái xe là ĐBDTTS không biết đọc, viết tiếng Việt. Để tổ chức thực hiện, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện, các cơ quan, ban ngành triển khai thực hiện, quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra và tổng hợp, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện Quy định này. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn, phát hành giáo trình giảng dạy, bộ câu hỏi dùng để ôn tập, sát hạch lái xe bằng ba thứ tiếng: Tiếng Việt, tiếng Jrai và tiếng Bahnar; biên soạn, phát hành bộ đề, đáp án sát hạch lý thuyết. UBND cấp huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, triển khai thực hiện Quy định này để tổ chức, cá nhân biết, thực hiện; phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý, giám sát công tác đào tạo, sát hạch lái xe. Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra UBND cấp xã xác nhận người học và người dự sát hạch lái xe là ĐNDTTS không biết đọc, viết tiếng Việt. UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND cấp xã tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đào tạo, sát hạch lái xe mô tô 2 bánh hạng A1, máy kéo nhỏ hạng A4 nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, rèn luyện kỹ năng lái xe an toàn cho ĐBDTTS không biết đọc, viết tiếng Việt; phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý, giám sát, tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong quá trình đào tạo, sát hạch lái xe. Phối hợp với cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe thông báo lịch học, sát hạch lái xe đến tổ dân phố, thôn, làng hoặc tổ chức tương đương khác thuộc phạm vi quản lý để người dân biết, đăng ký đào tạo, sát hạch lái xe. Ngoài ra, xác nhận người học và người dự sát hạch lái xe là ĐBDTTS không biết đọc, viết tiếng Việt, đảm bảo quy định về cải cách thủ tục hành chính. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/7/2020 và thay thế Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 27/02/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về hình thức đào tạo, nội dung và phương án tổ chức sát hạch lái xe mô tô 2 bánh hạng A1 đối với người ĐBDTTS có trình độ học vấn quá thấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Phòng, ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em

Ngày 24/6/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1318/KH-UBND về triển khai thực hiện Kế hoạch hành động phòng, ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong cơ sở giáo dục giai đoạn 2020-2025. Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là: phấn đấu 100% các cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em đến cán bộ, nhà giáo và người học; 100% các cấp quản lý giáo dục ban hành văn bản chỉ đạo theo phân cấp về công tác phòng ngừa, hỗ trợ can thiệp đối với bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em; 100% cơ sở giáo dục thực hiện nâng cao năng lực, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong cơ sở giáo dục; 100% các cơ sở giáo dục công khai tuyên truyền về kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường thông qua tổng đài bào vệ trẻ em Quốc gia (số 111), các kênh tiếp nhận thông tin về bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em trong cơ sở giáo dục; thực hiện các biện pháp can thiệp hỗ trợ kịp thời khi phát hiện người học bị hoặc có nguy cơ bị bạo lực học đường, bị xâm hại tình dục,… Để tổ chức thực hiện, Kế hoạch đã đề ra 04 nhóm nhiệm vụ, giải pháp gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về phòng ngừa, hỗ trợ can thiệp đối với bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em; Tích hợp nội dung giáo dục phòng ngừa, hỗ trợ can thiệp đối với bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em vào một số hoạt đông giáo dục, nội dung chương trình, sách giáo khoa; Nâng cao năng lực, phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên các cơ sở giáo dục và hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục trong các cơ sở giáo dục.

Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP

Ngày 26/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1336/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả các nội dung Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 10/CT- UBND ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về ATTP, vận động người dân nâng cao ý thức bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Đặc biệt, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với sở, ngành, cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trong việc quảng cáo thực phẩm trên các trang web, mạng xã hội theo quy định của pháp luật./.​

Mai Đào

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh