Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ 23/9-27/9/2019

Ngày đăng: 30-09-2019, 04:00 - Lượt truy cập: 324

Thực hiện Đề án tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019, năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông” trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2019-2025; Triển khai tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019... là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND  tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần từ ngày 23/9-27/9/2019.


 

1.        Thực hiện Đề án tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019, năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1744/KH-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh về triển khai Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn tỉnh Gia Lai và theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 1478/TTCP-PC ngày 29/8/2019. Ngày 26/9/2019 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2130/UBND-NC về việc thực hiện đề án tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019, năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Mục đích nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng  (PCTN) và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về  PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và Nhân dân; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về PCTN  và ý thức tìm hiểu pháp luật về PCTN trở thành nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực; góp phần tích cực cải thiện tình hình tham nhũng và công tác PCTN. Tăng cường bảo đảm pháp chế, kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan, tổ chức nhà nước; Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, loại bỏ dần các điều kiện và cơ hội phát sinh tham  nhũng, nhất là tham nhũng vặt  ở tất cả các lĩnh vực, các ngành, các cấp.

Mục tiêu phần đấu của dự án đến hết năm 2019 có 100% CBCCVC được PBGDPL về PCTN dưới các hình thức. Đến hết năm 2020, có  60% chương trình đào tạo thuộc các loại hình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có nội dung về chính sách, pháp luật về PCTN, đạo đức liêm chính; có 60% lãnh đạo doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 60% người lao động tại tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 50% người lao động tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh được PBGDPL về PCTN; có 60% đến 70% người dân nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tiểu thương, lao động tự do được PBGDPL về PCTN; 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; giáo viên, giảng viên các môn pháp luật, giáo dục công dân được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN.

Theo kế hoạch UBND tỉnh giao cho các sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là các cơ quan, đơn vị, địa phương) trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính cho CBCCVC, người lao động và Nhân dân với các hình thức phù hợp; trong đó chú trọng  PBGGPL về PCTN thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt của cơ quan, tổ chức, đơn vị và Nhân dân trên các địa bàn dân cư; Tập trung tuyên truyền treo băng rôn, khẩu hiệu cổ động về PCTN, cao điểm trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế  PCTN (09/12/2019 và 09/12/2020). Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN thông qua hoạt động chuyên môn, nhất là trong các hoạt động: cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính; kiểm tra, thanh tra, giám sát, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính. Duy trì và  củng cố việc xây dựng tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; bổ sung kịp thời, đầy đủ các tài liệu PBGDPL về PCTN và đạo đức liêm chính; đồng thời tạo điều kiện thuận tiện, khuyến khích CBCCVC, Nhân dân tham gia nghiên cứu, học tập. Thường xuyên cập nhập nội dung các văn bản pháp luật về PCTN và các tài liệu phổ biến pháp luật về PCTN, đạo đức liêm chính và các hoạt động PCTN của cơ quan, đơn vị, địa phương vào Trang thông tin điện tử của đơn vị để tạo điều kiện thuận lợi cho CBCCVC và Nhân dân truy cập, nghiên cứu.

2.        Thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông"

Ngày 26 tháng 9 năm 2019, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 2134/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông" trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025. Mục tiêu chung nâng cao nhận thức của toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông. Tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông, góp phần chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của đất nước, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, tạo nguồn nhân lực của tỉnh, quốc gia, hội nhập khu vực và quốc tế.

Nội dung thực hiện của kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông. Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cơ quan quản lý giáo dục các cấp, các cơ sở giáo dục phổ thông, cha mẹ học sinh, học sinh và toàn thể xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông. Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đưa nội dung, nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông vào chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng cơ quan, đơn vị và địa phương. Xây dựng trang thông tin về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông; hình thành cơ sở dữ liệu về nghề nghiệp, thị trường lao động và thông tin, dữ liệu liên quan đến ngành, nghề; mô tả ngành, nghề và thông tin tuyển dụng, sử dụng lao động của từng ngành, nghề, tương ứng với từng khu vực; kết nối giữa các trường phổ thông với cơ quan dự báo nhu cầu nhân lực, hội nghề nghiệp, hội doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các doanh nghiệp. Đẩy mạnh và tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng cho học sinh phổ thông như: Ngày hội tư vấn, hướng nghiệp; thi tìm hiểu về thế giới nghề nghiệp; các hoạt động giao lưu của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục với các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nhân.

Lộ trình thực hiện của kế hoạch đề ra từ từ năm 2019 đến năm 2020: Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, xây dựng Kế hoạch và bố trí kinh phí thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch giai đoạn 2019-2020. Tiếp tục bổ sung, cập nhật nội dung giáo dục hướng nghiệp trong Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; triển khai thực hiện nội dung giáo dục hướng nghiệp trong Chương trình giáo dục phổ thông mới. Tiếp tục bổ sung về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông. Tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học liên thông giữa các trình độ đào tạo, lên các cấp học cao hơn; khuyến khích học sinh đi học nghề; hỗ trợ kinh phí cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo, học sinh thuộc diện chính sách và những cơ sở đào tạo học sinh sau tốt nghiệp THCS để học sinh tiếp tục vào học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định. Cử cán bộ quản lý, giáo viên kiêm nhiệm làm công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong trường phổ thông tham gia đào tạo, bồi dưỡng.

Tại kế hoạch UBND tỉnh giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo: Tham mưu đưa nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông vào chủ trương, kế hoạch phát triến kinh tế - xã hội của tỉnh hàng năm, từng giai đoạn; tham mưu xây dựng cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh; bố trí kinh phí tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại một số trường trung học, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên triển khai mô hình điểm về giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh. Đối với các UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch trên địa bàn phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và Kế hoạch của tỉnh; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch; định kỳ sơ kết, tổng kết. Thực hiện các quy định về sử dụng ngân sách chi cho giáo dục - đào tạo trong đó có phần dành cho thực hiện Kế hoạch “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025". Chỉ đạo các phòng, ban chức năng, UBND cấp xã phối hợp với ngành giáo dục - đào tạo cùng cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông trên địa bàn.

 

3.   Triển khai tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

Thực hiện Công văn số 3304/LĐTBXH-BĐG ngày 06/8/2019 của Bộ Lao động - TB&XH về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019. Ngày 27/9/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 2135/UBND-KGVX về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Tháng hành động).

Mục đích của Tháng hành động: Thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của các cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực và xâm hại phụ nữ và trẻ em. Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, cho cha, mẹ, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Các hoạt động của Tháng hành động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; lồng ghép với các sự kiện khác để tạo hiệu ứng về truyền thông. Chú trọng các hoạt động ở cấp cộng đồng, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số Thông điệp của Tháng hành động “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em". Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/11/2019 đến ngày 15/12/2019.

Các hoạt động chính của Lễ phát động Tháng hành động đối với cấp tỉnh: Giao Sở Lao động - TB&XH chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, UBND thành phố Pleiku và các ngành liên quan tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vào ngày 15/11/2019 tại thành phố Pleiku. Cấp huyện: Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Lễ phát động Tháng hành động. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND cấp huyện hướng dẫn các cơ quan trực thuộc và phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các hoạt động trong Tháng hành động năm 2019 tại đơn vị và địa phương cụ thể: Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, các thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng; treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền; Tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới tại các cơ quan, đơn vị và địa phương trong thời gian diễn ra Tháng hành động; Viết các tin, bài về hoạt động triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 để đăng trên website của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các cấp. Tổ chức các cuộc thi về chủ đề của Tháng hành động (thi tìm hiểu pháp luật, thi sáng tác, thi sân khấu hóa, hội diễn tuyên truyền viên giỏi, giao lưu văn nghệ, thể thao...) để đa dạng hóa tài liệu, hình thức tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cho cộng đồng./.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh