Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ 30/9-04/10/2019

Ngày đăng: 08-10-2019, 08:00 - Lượt truy cập: 563

​Tăng cường kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối, giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa các cấp; Tổng kết 10 năm về việc thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg của Thủ tướng CP vè phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng báo DTTS trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"… là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND  tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần từ ngày 30/9-04/10/2019.


 

1.     Tăng cường kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối, giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa các cấp

Qua theo dõi, UBND tỉnh nhận thấy, thời gian qua, việc chấp hành kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối, giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi chung là Bộ phận Một cửa) chưa nghiêm. Để chấn chỉnh tình trạng trên, ngày 04/10/2019 UBND tỉnh có công văn số 2197/UBND-NC “Về việc tăng cường kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối, giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa các cấp". Qua đó UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trong phạm vi trách nhiệm của mình, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở kịp thời việc chấp hành kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối, giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa. Đối với các Bộ phận Một cửa đang triển khai thực hiện thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công sang Bưu điện, đề nghị Bưu điện tỉnh chỉ đạo Bưu điện các cấp phối hợp với lãnh đạo Bộ phận Một cửa theo dõi, nhắc nhở thường xuyên về tác phong, lề lối, giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên Bưu điện làm nhiệm vụ tại Bộ phận Một cửa, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ trong trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ đột xuất tổ chức các Đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối, giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh.

 

2.     Tổng kết 10 năm về việc thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg của Thủ tướng CP vè phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng báo DTTS trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Ngày 30/6/2009, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1840/KH- UBND về thực hiện Chi thị số 06/2008/CT-TTg, ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt các mặt công tác ừong vận động, tranh thủ người có uy tín vùng đồng bào DTTS trên địa bàn và đạt được nhiều kết quả tích cực. Người có uy tín đã thể hiện vai trò, ảnh hưởng của mình đối với cộng đồng; gương mẫu trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng hệ thống chính trị, xã hội, tích cực vận động đồng bào trong đấu tranh với những tập tục lạc hậu, với âm mưu chia rẽ, phá hoại của kẻ địch, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tể - xã hội, giữ vững ổn định ANCT, TTATXH ở địa phương. Nhằm đánh giá tổng thể những két quả đạt được sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Kế hoạch 1840/KH-UBND; xác định những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra những phương hướng, giải pháp tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín vùng DTTS trong thời gian tới. Ngày 04/10/2019 UBND tỉnh Gia Lai xây dựng kế hoạch số 2187/KH-UBND “Về việc Tổng kết 10 năm thực hiện Kế hoạch số 1840/KH-UBND, ngày 30/6/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng báo DTTS trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

          Mục đích của kế hoạch trên cơ sờ chức năng, nhiệm vụ được phân công, các sở, ban, ngành và cấp ủy, chính quyền các địa phương tiến hành đánh giá tổng thể kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch sổ 1840/KH-ƯBND, ngày 30/6/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh của đom vị, địa phưomg mình. Báo cáo tổng kết phải đưa ra những vấn đề còn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế đó. Rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra nhừng phương hướng, giải pháp tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động, tranh thủ người có uy tín vùng đồng bào DTTS theo tinh thần, nội dung Chi thị số 06/2008/CT-TTg, ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung của kế hoạch dự trên đặc điểm, tình hình địa bàn có liên quan đến người có uy tín trong vùng DTTS và công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín. Những yếu tố tiêu cực tác động đến đội ngũ người có uy tín trong DTTS, tập trung vào các nội dung: Hoạt động tuyên truyền, tác động từ các thế lực thù địch; tác động của những vấn đề phức tạp đã và đang xảy ra trong vùng DTTS; tác động từ việc thực hiện chính sách về kinh tế, văn hóa, xã hội trong vùng DTTS. Những đóng góp của người có uy tín vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn tỉnh.  Đối với hình thức, phương pháp tổng kết, UBND tỉnh đã giao cho các sở, ban, ngành liên quan, chính quyền các địa phương căn cứ mục tiêu, yêu cầu và nội dung kế hoạch tiến hành xây dựng báo cáo tổng kết để phục vụ việc tổ chức Hội nghị tổng kết (dự kiến tổ chức vào cuối thảng 12/2019).

3.      Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng “tín dụng đen". Ngày 04/10/2019 UBND tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch số 2188/KH-UBND “về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 25/4/2019 của Thủ tướng CP về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen". Mục đích của kế hoạch để tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12/CT-TTg đến các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến về ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen". Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự; chủ động nắm, dự báo tình hình, làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen". Xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của từng sở, ban, ngành và sự phối hợp chặt chẽ trong phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen".

Nôi dung chính của kế hoạch nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cho vay trong các giao dịch dân sự. Thường xuyên thông báo những phương thức, thủ đoạn cho vay lãi nặng, lừa đảo thông qua huy động vốn tự phát với lãi suất cao bất thường, các hành vi đòi nợ trái pháp luật, hậu quả của “tín dụng đen" và các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến vỡ hụi, họ, biêu, phường trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua để người dân nâng cao ý thức cảnh giác và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; vận động không tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, “tín dụng đen", lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ, kinh doanh tài chính để vi phạm pháp luật. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn; nghiêm cấm tham gia hoạt động góp vốn, huy động vốn trái phép và môi giới, bao che, tiếp tay cho các đối tượng hoạt động “tín dụng đen", cho vay lãi nặng, thành lập doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ, đòi nợ... vi phạm pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Chịu trách nhiệm trước cấp ủy Đảng và cấp trên nếu để xảy ra tình hình phức tạp về tội phạm, vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức cấp dưới hoặc thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, giải quyết.

Tại kế hoạch UBND tỉnh giao cho Công an tỉnh tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phương thức, thủ đoạn và tác hại của “tín dụng đen" để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện của các sở, ban, ngành, địa phương. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Gia Lai, Ngân hàng Chính sách & Xã hội tỉnh cần tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật về cơ chế, chính sách tín dụng ngân hàng, các gói, khoản cho vay ưu đãi đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nắm sát hoạt động cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng của các tổ chức tín dụng, chỉ đạo các tổ chức tín dụng theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có chính sách mở rộng, đa dạng các loại hình cho vay, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng; phát triển các công ty tài chính, tổ chức tài chính vi mô trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời, bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai các chính sách tín dụng, sản phẩm cho vay tiêu dùng với thủ tục đơn giản, nhanh gọn, thuận tiện, đáp ứng nhu cầu vay vốn chính đáng, hợp pháp phục vụ đời sống, sản xuất, tiêu dùng của nhân dân góp phần ngăn chặn “tín dụng đen". Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho người lao động, phòng ngừa “tín dụng đen" và các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tội phạm. Đông thời thông tin rộng rãi, kịp thời về hoạt động vay vốn ưu đãi, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, địa phương để nhân dân biết, tiếp cận nguồn vốn vay.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh. Đẩy mạnh các giải pháp phối hợp thực hiện Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư". Tích cực phối hợp tuyên truyền các chính sách tài chính, hỗ trợ thành viên vay vốn ngân hàng, tổ chức tài chính hợp pháp; các phương thức, thủ đoạn và hậu quả do “tín dụng đen" gây ra, các vụ việc vỡ hụi, vỡ họ, lừa đảo thông qua huy động vốn nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, vận động nhân dân không tham gia các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen". Phối hợp giám sát, vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ, công nhân, viên chức không tham gia các hoạt động vay, cho vay, đòi nợ liên quan đến “tín dụng đen"./.

Ngọc Chính

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh