Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày đăng: 07-09-2023, 10:00 - Lượt truy cập: 127

Ngày 05/9, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 2378/KH-UBND về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.


Kế hoạch nhằm mục tiêu nâng cao khả năng ứng dụng và sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội cho vùng đồng bào DTTS&MN; ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong triển khai Chương trình. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc và tổ chức quản lý, tổ chức Chương trình từ tỉnh đến địa phương.Triển khai áp dụng công nghệ số, dữ liệu số nhằm đổi mới và tăng cường hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, đánh giá Chương trình. Đổi mới phương pháp, chuyển đổi số trong truyền thông, tuyên truyền cho Chương trình; nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện Chương trình các cấp. Hỗ trợ đồng bào DTTS được tiếp cận thông tin về khoa học công nghệ và quảng bá các sản phẩm địa phương cho bạn bè trong và ngoài tỉnh.

huong-dan-2679 (1).jpg

Nâng cao khả năng sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội cho vùng đồng bào DTTS&MN. Ảnh:baogialai.com.vn

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025: 100% các cơ quan quản lý, thực hiện Chương trình từ cấp tỉnh đến cấp xã được triển khai hệ thống thông tin phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành, nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá; 100% việc báo cáo định kỳ, báo cáo giám sát, báo cáo tổng hợp, hệ thống chỉ tiêu Chương trình được thực hiện trên môi trường số, hướng tới thay thế các báo cáo truyền thống; 100% các cơ quan, tổ chức quản lý, thực hiện Chương trình được thông tin về các nội dung, nhiệm vụ và kết quả triển khai; phấn đấu 100% các dữ liệu được công bố có khả năng khai thác trên môi trường số; 100% cán bộ quản lý các cấp quản lý, thực hiện Chương trình được tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, chia sẻ thông tin thường xuyên về kỹ năng số và ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý tác nghiệp trên môi trường số; phấn đấu các cơ quan công tác quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình từ cấp tỉnh đến địa phương được đảm bảo hạ tầng, trang bị vận hành phòng họp trực tuyến; có ít nhất 30% các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn được triển khai trên môi trường số; 100% các hệ thống thông tin thuộc Kế hoạch này được triển khai đầy đủ quy định của pháp luật hiện hành về an toàn thông tin mạng; phấn đấu 100% người có uy tín, đồng bào DTTS nắm được chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; được tiếp cận đầy đủ thông tin về Chương trình.

Tại Kế hoạch đã đề ra 06 nhóm nhiệm vụ, gồm: Hệ thống thông tin báo cáo phục vụ kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình; Cổng thông tin thành phần Chương trình; duy trì, nâng cấp hệ thống phòng họp trực tuyến; bộ cơ sở dữ liệu chuyên gia; đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số trong thực hiện Chương trình; tổ chức các hoạt động hội nghị, hội thảo, tập huấn. Trong đó, tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm liên quan đến chuyển đổi nhận thức; thể chế số; phát triển nguồn nhân lực; xây dựng các hạng mục hạ tầng công nghệ thông tin và quản trị, vận hành, đào tạo, bảo trì;  bảo đảm an toàn, an ninh mạng; huy động nguồn lực triển khai thực hiện.

UBND tỉnh yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung của Kế hoạch; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai Kế hoạch đảm bảo thống nhất, đồng bộ các hoạt động, kết nối trong một hệ thống dùng chung; tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ thực hiện Kế hoạch cả giai đoạn 2021-2025 và hàng năm; cụ thể hóa các nội dung của Kế hoạch thành các chương trình, kế hoạch hàng năm trong thực hiện Chương trình; định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo UBND tỉnh, Ủy ban Dân tộc về kết quả thực hiện Kế hoạch. Sở Tài chính, trên cơ sở dự toán được lập theo đúng quy định của các đơn vị, địa phương, Ban Dân tộc tỉnh tổng hợp dự toán gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí để triển khai theo Kế hoạch đã được phê duyệt đối với vốn sự nghiệp. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền để cân đối, bố trí vốn đầu tư phát triển thuộc Chương trình. Yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền về Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 nói chung và các nội dung về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình nói riêng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các sở, ban, ngành của tỉnh tăng cường ứng dụng chuyển đổi số đối với các Dự án, Tiểu dự án được phân công thuộc Chương trình; chủ trì, hướng dẫn các địa phương tăng cường chuyển đổi số trong thực hiện các Dự án, Tiểu dự án được phân công. UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đảm bảo thiết thực, chất lượng và hiệu quả; tổ chức lồng ghép với các chương trình, dự án liên quan của địa phương đang triển khai thực hiện./.​

Hoàng Thảo

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc