Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Duy trì và nhân rộng mô hình phát triển trẻ thơ toàn diện giai đoạn 2023-2026

Ngày đăng: 14-09-2023, 02:00 - Lượt truy cập: 192

Ngày 13/9, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch 2454/KH-UBND về việc duy trì và nhân rộng mô hình hiệu quả của dự án phát triển trẻ thơ toàn diện cho giai đoạn 2023-2026.


Kế hoạch nhằm mục đích phát huy hiệu quả các mô hình, các can thiệp của dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện giai đoạn 2017-2021 để nhân rộng ra các xã trên toàn tỉnh cho giai đoạn 2023-2026, giúp trẻ em toàn tỉnh, đặc biệt là trẻ em người đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm, chăm sóc, giáo dục bảo vệ từ khi còn trong bụng mẹ đến 8 tuổi, để trẻ được phát triển toàn diện. Xác định chi phí, lộ trình nhân rộng và các nguồn lực để các địa phương trong tỉnh lồng ghép, bố trí, huy động nhằm duy trì, nhân rộng bền vững các can thiệp ra toàn tỉnh. Trong đó, nội dung của Kế hoạch tập trung thực hiện các mô hình về y tế và dinh dưỡng, thư viện thân thiện dựa vào cộng đồng trong trường mầm non, hỗ trợ duy trì vận hành hệ thống bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng và câu lạc bộ dinh dưỡng.

F16DF19BFAA445599740D739E835615D.jfif

Dự án phát triển trẻ thơ toàn diện nhằm giúp trẻ em vùng sâu, vùng xa được quan tâm chăm sóc, bảo vệ và phát triển. Nguồn:baogialai.com.vn

UBND tỉnh yêu cầu Sở kế hoạch và Kế hoạch Đầu tư phân công nhiệm vụ cho Ban quản lý dự án Bạn hữu trẻ em và các phòng ban có liên quan chủ trì, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, tổng hợp báo cáo kết quả vể UBND tỉnh. Chủ động phối hợp với UNICEF Việt Nam hỗ trợ về kinh phí cho các hoạt động duy trì và mở rộng các can thiệp, mô hình có hiệu quả của kế hoạch. Chủ trì phối hợp với các sở, ngành theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện; tổ chức kiểm tra giám sát các hoạt động của dự án trên địa bàn các xã và nhân rộng mô hình ra các xã còn lại trên địa bàn các huyện Krông Pa, KBang, Mang Yang, Kông Chro. Chủ trì xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch phân công; hướng dẫn các đơn vị, địa phương lồng ghép đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch. Định kỳ tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện đang được UNICEF Việt Nam hỗ trợ thực hiện tại tỉnh để đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả mục tiêu đã đề ra. Huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực hiện Kế hoạch.

Yêu cầu Sở Y tế, phối hợp tổ chức hướng dẫn triển khai các hoạt động của dự án thuộc lĩnh vực y tế đạt mục tiêu và kế hoạch dự án; triển khai việc lồng ghép các chương trình MTQG và các chương trình, dự án khác thuộc lĩnh vực y tế có liên quan đến việc triển khai các hoạt động của dự án và tại các địa bàn dự án. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức hướng dẫn triển khai các hoạt động của dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ trẻ em; triển khai việc lồng ghép các chương trình MTQG và các chương trình, dự án khác có liên quan đến việc triển khai các hoạt động của dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ trẻ em có liên quan đến việc triển khai các hoạt động của dự án và tại các địa bàn dự án. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức hướng dẫn triển khai các hoạt động của dự án thuộc lĩnh vực giáo dục; triển khai việc lồng ghép các chương trình MTQG và các chương trình, dự án khác thuộc lĩnh vực giáo dục có liên quan đến việc triển khai các hoạt động của dự án và tại các địa bàn dự án. Sở Tài chính, hằng năm, tại thời điểm xây dựng dự toán cho năm sau, căn cứ khả năng cân đối ngân sách và trên cơ sở dự toán của các cơ quan, đơn vị có liên quan lập theo đúng quy định, kiểm tra, tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí theo phân cấp quản lý ngân sách (nếu có phát sinh) để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch theo quy định.

UBND tỉnh yêu các Sở, ban, ngành của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị phối hợp tham gia triển khai thực hiện Kế hoạch; đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư. UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào Kế hoạch này và tình hình thực tế của địa phương chủ động xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo triển khai mô hình, đánh giá, nhân rộng mô hình tại địa phương; chủ động cân đối, bố trí dự toán ngân sách địa phương; huy động các nguồn lực xã hội và lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án, đề án khác có liên quan tại địa phương để thực hiện hiệu quả Kế hoạch; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá và báo cáo theo quy định; đối với UBND các huyện triển khai dự án: Krông Pa, KBang, Mang Yang, Kông Chro chỉ đạo các xã dự án trên địa bàn huyện triển khai kế hoạch theo hướng dẫn của các Sở, ngành và Ban quản lý dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh./.​

Hoàng Thảo​

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc