Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Gia Lai đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp

Ngày đăng: 28-11-2019, 10:00 - Lượt truy cập: 239
(GLO)- Thực hiện Kế hoạch số 248-KH/TU, ngày 9-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về việc “Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng và ban hành Hướng dẫn công tác tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.​Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, vì vậy, công tác tuyên truyền phải đảm bảo tính định hướng sâu rộng, tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; khẳng định những thành tích đạt được trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2015-2020; những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đó góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ tỉnh, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần cổ vũ, tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp, sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống.
 
 

 

  Tuyên truyền trực quan kỷ niệm 90 năm thành lập đô thị Pleiku và 65 năm thành lập Đảng bộ  TP. Pleiku. Ảnh: THANH NHẬT
Tuyên truyền trực quan kỷ niệm 90 năm thành lập đô thị Pleiku và 65 năm thành lập Đảng bộ TP. Pleiku. Ảnh: THANH NHẬT
 
Để phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, từ nay đến sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền một số nội dung trọng tâm như sau:
 
Một là, tuyên truyền những thành tựu của Đảng ta trong 90 năm qua, nhất là ý nghĩa, vị thế và vai trò lãnh đạo của Đảng nói chung, Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ địa phương nói riêng; những thành tựu nổi bật của địa phương qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội XII của Đảng gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng Đảng và kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nhằm đưa nước ta phát triển nhanh, bền vững.
 
Hai là, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra đại hội Đảng bộ các cấp hướng đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Khi tuyên truyền các nội dung của đại hội chú ý phân tích sâu những thành tựu, kết quả đạt được; khó khăn, hạn chế, yếu kém; nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, gắn với việc tuyên truyền thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2015-2020.
 
Ba là, tuyên truyền những kinh nghiệm rút ra trong chỉ đạo và tổ chức đại hội điểm, đại hội thí điểm bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy tại đại hội; thông tin diễn biến và kết quả đại hội Đảng bộ cơ sở, Đảng bộ cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020-2025. Tuyên truyền công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh; Quy chế bầu cử trong Đảng; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Tuyên truyền rộng rãi dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, kết quả, tinh thần đóng góp ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân, ý kiến của đại hội Đảng bộ, chi bộ cấp dưới đối với các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.
 
Đặc biệt, trong thời gian diễn ra đại hội cần tập trung tuyên truyền những nội dung liên quan như: chủ đề của đại hội và phương châm chỉ đạo trong đại hội; vai trò, trách nhiệm của các đại biểu tham dự đại hội; các hoạt động tại đại hội; nội dung các văn kiện trình đại hội; các ý kiến tham gia góp ý và quyết định của đại hội; quy chế hoạt động, bầu cử của đại hội; kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra cấp ủy; những điểm nhấn và thành công của đại hội.
 
Bốn là, tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, những nhân tố mới, thành tích của các địa phương, đơn vị trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, kỷ niệm trong năm 2020, nhất là kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ X; 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh; chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những điển hình tiêu biểu, gương người tốt-việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Năm là, phản ánh tình cảm và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trước, trong và sau đại hội Đảng các cấp, cần quan tâm chú trọng nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Kịp thời phát hiện và phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ; chạy chức, chạy quyền, chạy vị trí; lợi dụng tính dân chủ trong góp ý để gây mất đoàn kết nội bộ; coi trọng việc tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị, lợi dụng việc góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội để xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; phê phán tư tưởng bè phái cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng.
 
Những nội dung nêu trên phải được triển khai thực hiện thông qua các hình thức phong phú, đa dạng, đảm bảo việc tuyên truyền được sâu rộng đến từng thôn, làng, tổ dân phố và từng người dân.
 
Nội dung công tác tuyên truyền đại hội được chia làm 3 đợt. Đợt 1, từ nay đến kết thúc đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương; đợt 2, trước và trong thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; đợt 3, sau thời gian Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua; sự đồng tâm, nhất trí của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, chúng ta tin tưởng rằng công tác tuyên truyền về đại hội Đảng sẽ được đẩy mạnh trong thời gian tới, góp phần quan trọng vào thành công đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
 


TRẦN ĐÌNH HIỆP - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh