Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Gia Lai tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu của các ngành

Ngày đăng: 09-03-2023, 08:00 - Lượt truy cập: 93

(GLO)- Tập trung xây dựng, phát triển, hoàn thiện cơ sở dữ liệu của ngành là một trong những yêu cầu của UBND tỉnh Gia Lai trong việc thực hiện Thông báo số 55/TB-VPCP ngày 24-2-2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ 3.


Theo kết luận của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, năm 2023 sẽ tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trọng tâm là cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC), nhất là TTHC trong nội bộ các cơ quan hành chính nhà nước, quy định kinh doanh, giảm thời gian, chi phí hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tăng cường mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, làm trung tâm phục vụ.

Gia Lai tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu của các ngành ảnh 1

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Q.T

Để thực hiện, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh rà soát, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, tạo đột phá trong công tác CCHC trên cơ sở bám sát các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, pháp luật của nhà nước; chủ động tích cực, sáng tạo trong việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ CCHC.

Cùng với đó, tiếp tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp. Triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia theo Kế hoạch số 407/KH-UBND ngày 24-2-2023, Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 26-1-2022 của UBND tỉnh. Tập trung xây dựng, phát triển, hoàn thiện cơ sở dữ liệu của ngành mình. Thực hiện “Năm dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới”.

Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án phân cấp các TTHC; rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử được giao.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, địa phương, Trung tâm Phục vụ hành chính công đẩy mạnh cải cách TTHC, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành tại Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 6-10-2022 của Chính phủ, Kế hoạch số 2547/KH-UBND ngày 3-11-2022 của UBND tỉnh; đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành. Trong đó, tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong việc thanh toán không dùng tiền mặt các lĩnh vực thuế, phí, ngân hàng; thực hiện chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025; tiếp tục rà soát, kiến nghị bãi bỏ các điều kiện kinh doanh tại các luật chuyên ngành, bãi bỏ điều kiện kinh doanh không hợp pháp, không cần thiết, không khả thi, thiếu cụ thể; nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; chú trọng công tác “hậu kiểm” văn bản quy phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, đáp ứng tiêu chí theo quy định của Chính phủ; tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại các đơn vị, địa phương; rà soát các nhiệm vụ CCHC nợ đọng năm 2022 và đôn đốc các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ.​

PHƯƠNG VI – GLO

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc