Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Ngày đăng: 18-05-2023, 11:00 - Lượt truy cập: 144

Ngày 17/5, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Chương trình hành động số 1150/CTr-UBND về thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 31/3/2023 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.


Việc xây dựng và ban hành Chương trình hành động nhằm quán triệt và chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục tập trung tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 10- NQ/TW và thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chương trình hành động tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 31/3/2023 của Chính phủ thành các nhiệm vụ cụ thể, gắn với chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị và phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện thực tế, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, khả thi cao nhất; kế thừa, phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, yếu kém trong tổ chức thực hiện ở giai đoạn trước; bổ sung đánh giá sự phát triển của kinh tế tư nhân, trong đó chú trọng sự phát triển bền vững cả về số lượng và chất lượng, trong xu hướng phát triển các ngành nghề mới liên quan đến kinh tế số, đổi mới sáng tạo. Đồng thời, đây cũng là căn cứ xác định những nội dung trọng tâm, trọng điểm cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp để các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai nhằm góp phần thực hiện mục tiêu về phát triển kinh tế tư nhân.

11-8746.jpg

Ảnh minh họa. Nguồn: baogialai.com.vn

Theo đó, nhiệm vụ cụ thể của Chương trình, gồm: Phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 12.000 doanh nghiệp và đến năm 2030 đạt khoảng 18.500 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh; khuyến khích và phát triển nhiều Tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh, có tiềm lực, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh trong khu vực kinh tế tư nhân; thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của kinh tế tư nhân cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế. Phấn đấu tăng tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP đến năm 2025 khoảng 55%, đến năm 2030 khoảng 65%. Năng suất lao động tăng khoảng 5%/năm; khuyến khích đổi mới sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật mới trong sản xuất, kinh doanh. Đến năm 2025, hỗ trợ phát triển 05 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phát triển 30 doanh nghiệp khu vực tư nhân tham gia mạng sản xuất, chuỗi giá trị.

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu trên, cần chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng bộ, nhất quán, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân; mở rộng khả năng tham gia thị trường của kinh tế tư nhân và thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng; phát triển kết cấu hạ tầng và tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn lực của kinh tế tư nhân; tập trung hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thống nhất nhận thức, tư tưởng về phát triển kinh tế tư nhân.

UBND tỉnh yêu cầu trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình cần đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán trong triển khai các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế tư nhân. Thể hiện được vai trò kiến tạo, thúc đẩy bằng nhiều chính sách hỗ trợ với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, lấy doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ; phải xác định rõ nhiệm vụ của các cấp, các ngành; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện. Trên cơ sở nhiệm vụ trong Chương trình hành động, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp; xác định các nhiệm vụ trọng tâm và cụ thể hóa thành các nhiệm vụ hàng năm, trong đó phải thể hiện bằng các nhiệm vụ cụ thể và lộ trình triển khai thực hiện; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện các nhiệm vụ. UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả triển khai, thực hiện và báo cáo theo quy định. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, các cơ quan của Đảng, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các sở, cơ quan, địa phương làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội, phát huy tinh thần nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra./.​

Hoàng Thảo

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc