Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ngày đăng: 16-05-2023, 02:00 - Lượt truy cập: 276

Sáng 16/5, tại Hội trường 2/9 (TP.Pleiku) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/5/2008 của Bộ Chính trị khoá X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Tỉnh ủy. Tham dự hội nghị tại điểm cầu chính của tỉnh có các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và một số sở, ngành của tỉnh; tập thể lãnh đạo Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh; báo cáo viên Tỉnh ủy khoá XVI đang công tác trên địa bàn TP.Pleiku và đại diện một số văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu văn hoá tiêu biểu của tỉnh.


z4349001441960_cc79a14bce8728de00eaa3bf0fc32cd3.jpg 

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường 2/9

Theo báo cáo tại hội nghị, qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, hoạt động văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển mới, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên phương diện sáng tác, trình diễn, quảng bá tác phẩm... làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần, từng bước đáp ứng nhu cầu thưởng thức, hưởng thụ về văn hóa, nghệ thuật ngày càng cao của nhân dân; góp phần quảng bá nét đẹp về mảnh đất, văn hóa con người Gia Lai, gắn với bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của cộng đồng dân tộc thiểu số Bahnar, Jrai. Cụ thể, ở lĩnh vực văn học đã xuất bản được 180 đầu sách; lĩnh vực múa hiện có 14 hội viên; âm nhạc có 12 nhạc sĩ là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam; các nghệ sĩ đã khai thác, phát huy những giá trị nghệ thuật truyền thống và tiếp thu những giá trị nghệ thuật tiên tiến để sáng tạo những tác phẩm vừa đậm đà bản sắc dân tộc vừa mang tính thời đại. Hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm bước đầu phát triển và ổn định; đã có hơn 300 tác phẩm được tuyển chọn trưng bày trong các cuộc triển lãm Mỹ thuật toàn tỉnh Gia Lai; 306 tác phẩm được Hội đồng Quốc gia tuyển chọn trưng bày trong các cuộc triển lãm mỹ thuật khu vực phía Nam miền Trung và Tây Nguyên.

Đồng thời, hoạt động văn nghệ dân gian có nhiều chuyển biến tích cực, các ngành, địa phương đã quan tâm, thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình, chính sách trong việc phát triển nghệ nhân biểu diễn, cũng như sưu tầm. Công tác nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng thành quả lý luận văn học, nghệ thuật tại Gia Lai chủ yếu thông qua Tạp chí Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương; việc vận dụng lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng, được tỉnh định hướng thông qua các văn bản chỉ đạo của Trung ương và các chương trình hành động của Tỉnh ủy, hướng dẫn công tác văn hóa, văn nghệ hằng năm của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Sau 15 năm triển khai Nghị quyết số 23, lực lượng văn nghệ sĩ tỉnh Gia Lai đã có những bước tiến, sự phát triển đáng ghi nhận về cả số lượng và chất lượng; số lượng hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh năm 2008 là 90 hội viên, đến nay đã tăng lên 190 hội viên. Bên cạnh đó, các hội diễn nghệ thuật quần chúng và hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số được các địa phương duy trì tổ chức thường xuyên, định kỳ; thông qua đó, nhiều loại hình văn học, nghệ thuật trong dân gian được khuyến khích lưu truyền, nhiều nhân tố mới trong phong trào văn hóa, văn nghệ và các nghệ nhân là người đồng bào dân tộc thiểu số được phát hiện, tạo nguồn kế cận cho phong trào văn hóa, văn nghệ tại địa phương. Về công tác củng cố, đổi mới hoạt động của Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, hiện nay Hội đã được công nhận là hội đặc thù và được UBND tỉnh quản lý về mặt Nhà nước; có 07 chi hội (Âm nhạc, Múa, Văn học, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Sân khấu, Văn nghệ dân gian).

z4349005075370_9a85a6c1da24f1329e240dfb5a675735.jpg

Lãnh đạo Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày các tham luận liên quan đến các nội dung như: Công tác xây dựng củng cố hoạt động của Hội Văn học - Nghệ thuật và những khó khăn, thuận lợi trong phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ; đảm bảo tài chính cho hoạt động văn học, nghệ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai; thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Gia Lai; công tác sưu tầm, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, nghệ thuật của cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Ayun Pa…

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Châu Ngọc Tuấn ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, các hội đoàn thể, các văn nghệ sĩ và toàn thể nhân dân đã góp phần vào sự phát triển văn học, nghệ thuật của tỉnh trong thời gian qua. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Các cấp, các ngành, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh cần tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn xã hội và đội ngũ văn nghệ sĩ về quan điểm, chủ trương của Đảng liên quan đến văn hóa, văn học, nghệ thuật, nhất là những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 46 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đề nghị Ban cán sự đảng, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng nghiêm túc thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 46; kịp thời tháo gỡ khó khăn, bất cập về cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho văn học, nghệ thuật tỉnh nhà phát triển. Tiếp tục quan tâm, xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ; tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ văn hóa, văn nghệ sĩ phát huy tài năng, trí tuệ, tâm huyết, cống hiến và sáng tạo. Khuyến khích hội viên văn nghệ sĩ tích cực sáng tác, nghiên cứu, sưu tầm để có nhiều tác phẩm có giá trị cao; phát huy vai trò văn hóa, nghệ thuật trong việc bồi dưỡng tâm hồn, phát triển nhân cách, nhất là đối với thế hệ trẻ.

z4349001439014_7d814aea2623a027c821c3f800a557b6.jpg

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn kết luận hội nghị

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn đề nghị đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mình, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy". Đề nghị Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò là “mái nhà chung" tổ chức học tập, động viên để mỗi hội viên văn nghệ sĩ nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, không dao động, không bị lôi kéo bởi các thế lực thù địch. Đẩy mạnh hoạt động sáng tác, giới thiệu, quảng bá tác phẩm, tác giả văn học, nghệ thuật địa phương đến với công chúng; trong đó, tổ chức hiệu quả Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật 5 năm/lần, Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí cấp tỉnh hàng năm. Tập trung nâng cao hiệu quả các loại hình văn học, nghệ thuật, bảo tồn và phát huy các giá trị độc đáo, khác biệt của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương; khuyến khích các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa. Các cấp, các ngành, địa phương cần quan tâm lắng nghe ý kiến, nguyện vọng và đối thoại với đội ngũ văn nghệ sĩ để kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc; chủ động nghiên cứu, tham mưu với tỉnh về các cơ chế, chính sách đãi ngộ, tôn vinh các văn nghệ sĩ có tài năng, phẩm chất đạo đức và có nhiều cống hiến cho sự phát triển của đất nước và tỉnh Gia Lai./.

Hoàng Thảo​

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc