Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Triển khai thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06

Ngày đăng: 01-06-2023, 11:00 - Lượt truy cập: 130

Ngày 31/5, UBND tỉnh ban hành công văn số 1276/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 84/TB-VPCP ngày 20/3/2023 về Kết luận Phiên họp lần thứ 5 Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06 ngày 25/02/2023.1111img-7678-7069.jpg

​Tuyên truyền, hỗ trợ người dân trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến (Hình: baogialai.com.vn)​

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu đối với địa phương chưa ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 khẩn trương ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023. Hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của các đơn vị, địa phương phải thực chất. Tăng cường nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số của từng ngành, từng địa phương. Bám sát thực tế, tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung thể chế, cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số ngành, địa phương, nhất là tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Gia Lai năm 2023 và các nhiệm vụ tại Chương trình hành động số 921/CTHĐ-UBND ngày 12/5/2022 của UBND tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai (khoá XVI) về chuyển đổi số tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thường xuyên tuyên truyền, hỗ trợ người dân trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến, trong đó cần phát huy vai trò của các Tổ công nghệ số cộng đồng và Bộ phận một cửa các cấp, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trong việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng số và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến có hiệu quả. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Các Sở, ban, ngành đẩy mạnh việc xây dựng, triển khai, kết nối, chia sẻ các nền tảng số, cơ sở dữ liệu của ngành một cách đồng bộ, thực chất, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp. Đẩy nhanh việc hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tập trung triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 và Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến đơn vị, địa phương. Thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện thông qua mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Tập trung rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa. Thực hiện nghiêm quy định về bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, tăng cường khai thác thông tin cư trú từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, không yêu cầu người dân cung cấp Giấy xác nhận tình trạng cư trú trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Bộ phận một cửa các cấp không yêu cầu xác nhận chứng minh thư nhân dân 9 số trong tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì việc kết nối các hệ thống thông tin của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm sử dụng hiệu quả các cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tham mưu, đề xuất, hoạch định chính sách. Phối hợp với Công an tỉnh rà soát, đánh giá an toàn thông tin, an ninh mạng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế, rủi ro về an toàn thông tin, an ninh mạng, đặc biệt là tình trạng lộ lọt thông tin, dữ liệu cá nhân; đáp ứng yêu cầu về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng khi kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tăng cường hợp tác trong chuyển đổi số, nhất là hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ, thu hút và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời chia sẻ những thế mạnh của tỉnh Gia Lai. Công an tỉnh tiếp tục chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND cấp huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh triển khai Đề án 06 tại tỉnh trong năm 2023 và những năm tiếp theo, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ. Các sở, ban, ngành của tỉnh căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường phối hợp, triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Gia Lai năm 2023./.


Ngọc Minh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc