Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ 01/7-05/7

Ngày đăng: 08-07-2019, 03:00 - Lượt truy cập: 423

Mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới,… là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần từ ngày 01/7-05/7/2019.1.     Mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Ngày 04/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 401/QĐ-UBND về quy định mức hỗ trợ kinh phí cho chủ vật nuôi có lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) buộc phải tiêu hủy. Theo đó, từ ngày 14/5/2019 đến hết ngày 26/6/2019 mức hỗ trợ đối với lợn con, lợn thịt các loại là 32.000 đồng/kg lợn hơi; lợn nái, lợn đực đang khai thác được hỗ trợ 64.000 đồng/kg lợn hơi. Chủ vật nuôi được hỗ trợ khi có lợn buộc phải tiêu hủy không nhất thiết phải đáp ứng điều kiện đăng ký kê khai ban đầu được UBND cấp xã xác nhận khi bắt đầu nuôi lợn; trong quá trình triển khai phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng dưới sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc các cấp và người dân, không để xảy ra hiện tượng trục lợi chính sách hoặc để sót đối tượng được hỗ trợ. Từ ngày 27/6/2019 đến ngày 31/12/2019 thực hiện hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh DTLCP theo quy định tại Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đảm bảo đúng theo quy định. UBND các địa phương chịu trách nhiệm về việc kiểm tra, rà soát tiêu hủy, theo dõi và thực hiện hỗ trợ cho chủ vật nuôi đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, chế độ theo quy định, không để xảy ra hiện tượng trục lợi chính sách hoặc để sót đối tượng được hỗ trợ.

2.     Công bố danh mục thủ tục hành chính

Ngày 03/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 682/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải. Theo đó, thủ tục hành chính bị bãi bỏ gồm: Thủ tục cấp, cấp lại biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch; thủ tục cấp lại đối với trường hợp mất hoặc hỏng không sử dụng được biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch.

3.     Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM

Ngày 02/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1480/UBND-NL chỉ đạo về đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020; UBND các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2019 đã được phân bổ đảm bảo đúng theo các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, các Nghị định của Chính phủ, văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG Trung ương. Kho bạc Nhà nước tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo tiến độ giải ngân các nguồn vốn (đầu tư phát triển và sự nghiệp) đã được phân bổ trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh cũng yêu cầu các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình phân bổ và sử dụng nguồn vốn thực hiện chương trình, kịp thời chấn chỉnh, hỗ trợ các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, tham mưu, đền xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

4.     Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 04/7/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1490/KH-UBND về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về “tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc" trên địa bàn tỉnh. Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ sẽ góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đối với công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng (PCTN) nói chung; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc phát hiện, xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm minh những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, từng bước đẩy lùi tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Kế hoạch đã đề ra các nội dung để thực hiện gồm: Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN và tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm. Để tổ chức thực hiện đạt các mục tiêu đề ra của Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn  vị, địa phương có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10-CT/TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng chính phủ và Kế hoạch này và chịu trách  nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh khi để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý của mình.


Mai Đào

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh