Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần từ 14/10-18/10/2019

Ngày đăng: 22-10-2019, 02:00 - Lượt truy cập: 657

​Ban hành bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Ban hành kế hoạch duy trì nâng cao chỉ số CCHC tỉnh Gia Lai năm 2019 và những năm tiếp theo; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết TTHC... là những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND  tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần từ ngày 14/10-18/10/2019.


 

1.     Ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu
giai đoạn 2019-2020

Ngày 14/10/2019, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 589/QĐ-UBND ban hành bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Theo đó bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là căn cứ đế đánh giá mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu; lập và thực hiện kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mầu giai đoạn 2019-2020 đối với các xã sau khi đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; là cơ sở để chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá, xét, công nhận, công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới kiêu mầu và xét khen thưởng trong phong trào thi đua “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Điều kiện để xét, công nhận, công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, khi xã đạt đủ các yêu cầu sau: Được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Đạt chuẩn 12/12 tiêu chí chung và 1/5 tiêu chí lựa chọn trong Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định tại Quyết định này.

UBND tỉnh giao tổ chức thực hiện cho các Sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao, ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, giúp đỡ địa phương thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí theo quy định tại Quyết định này. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh: chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, báo cáo đề xuất UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tinh Gia Lai giai đoạn 2016-2020 để chỉ đạo xử lý.

 

2.     Ban hành kế hoạch duy trì nâng cao chỉ số CCHC tỉnh Gia Lai năm 2019 và những năm tiếp theo

Cải thiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nội dung của Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Gia Lai; góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 của UBND tỉnh; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XV về CCHC và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020. Ngày 14/10/2019 UBND tỉnh Gia Lai ban hành quyết định số 600/QĐ-UBND Về việc ban hành kế hoạch duy trì nâng cao chỉ số CCHC tỉnh Gia Lai năm 2019 và những năm tiếp theo. Với mục đích duy trì và tiếp tục nâng cao các nội dung của Chỉ số CCHC đã đạt được kết quả và điểm số tốt nhằm nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương về công tác CCHC trong việc xây dựng hệ thống cơ quan hành chính nhà nước thông suốt từ cấp tỉnh đến cơ sở, xây dựng bộ máy hành chính trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; tăng tính dân chủ, pháp quyền trong hoạt động điều hành; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) có phẩm chất, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ; mang lại sự hài lòng cho tổ chức, công dân, góp phần nâng cao Chỉ số CCHC của tỉnh trong giai đoạn 2016-2020; tăng cường nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành về Chỉ số CCHC cấp tỉnh của tỉnh Gia Lai, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện CCHC, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về công tác CCHC.

Yêu cầu của quyết định đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá đúng thực trạng và khẩn trương có biện pháp khắc phục hiệu quả đối với những tồn tại, hạn chế để cải thiện Chỉ số CCHC; các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra phải khả thi, sát với quy định đạt điểm các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo Đề án, Kế hoạch xác định Chỉ số CCHC và văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ triển khai hàng năm. Các cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì triển khai các lĩnh vực CCHC của tỉnh phải tăng cường phối hợp, nâng cao trách nhiệm giám sát, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác CCHC. Các giải pháp và trách nhiệm thực hiện UBND tỉnh giao cho Sở Nội vụ: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch CCHC hàng năm của tỉnh đảm bảo đúng thời gian; nội dung kế hoạch phải xác định đầy đủ 6 nội dung CCHC theo quy định của Chính phủ; kết quả đầu ra của từng nhiệm vụ trong Kế hoạch phải cụ thể, rõ trách nhiệm triển khai, chi tiết mốc thời gian hoàn thành trong năm; đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện và định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện kế hoạch, đảm bảo việc thực hiện kế hoạch đạt 100%. Văn phòng UBND tỉnh: Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động tham mưu UBND tỉnh thực hiện hoàn thành đúng tiến độ 100% các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong năm.

Về tổ chức thực hiện UBND tỉnh giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch, định kỳ hàng quý, báo cáo kết quả thực hiện (lồng ghép trong báo cáo CCHC) về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh). Sở Nội vụ làm đầu mối theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch nhằm cải thiện thứ hạng từng tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC được xác định trong Đề án Chỉ số CCHC. Định kỳ hàng quý tổng hợp, lồng ghép việc thực hiện kế hoạch này vào báo cáo CCHC để báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh các nhiệm vụ mới theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh hoặc các cơ quan, đơn vị, địa phương nhận thấy bất cập, vướng mắc trong việc triển khai các nhiệm vụ đã giao thì đề xuất UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) xem xét điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

3.     Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết TTHC

Thực hiện Văn bản số 252-TB/VPTU ngày 30/9/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy về thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2019. Ngày ngày 17/10/2019  Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn số 2304 /UBND-NC qua đó UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tổ chức thực hiện các nội dung sau: Khẩn trương triển khai thực hiện tốt Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về ban hành Kế hoạch duy trì, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Gia Lai năm 2019 và những năm tiếp theo. Căn cứ theo Bộ tiêu chí đánh giá về cải cách hành chính do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định số 2636/QĐ-BNV ngày 10/12/2018 về phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" chủ động rà soát, đánh giá lại các tiêu chí chưa đạt để tập trung chỉ đạo khắc phục. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu của cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong chỉ đạo, điều hành thực thi công vụ.

UBND tỉnh yêu cầu sau khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính theo quy định, không được yêu cầu doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 01 lần nhằm hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần, việc bổ sung hồ sơ, tài liệu chỉ được thực hiện tại Bộ phận một cửa. Nghiêm túc xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn./.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Ngô Ngọc Sinh