Sign In

Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Gia Lai

Quy trình, thủ tục quyết định hỗ trợ đầu tư

Ngày đăng: 23-05-2016, 11:00 - Lượt truy cập: 2229
Căn cứ Điều 10, Quyết định số 26 /2016/QĐ-UBND, ngày 23/5/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai, quy định một số ngành, nghề hỗ trợ đầu tư như sau:

1. Lập kế hoạch hỗ trợ đầu tư:

1.1. Hằng năm, căn cứ vào thời gian, nhiệm vụ lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách theo chỉ đạo của UBND tỉnh; căn cứ vào nội dung, mức hỗ trợ quy định và kết quả, tiến độ, kế hoạch thực hiện dự án, nhà đầu tư lập hồ sơ kế hoạch hỗ trợ kinh phí đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để kiểm tra tổng hợp gửi Sở Tài chính.

1.2. Sở Tài chính thẩm tra các điều kiện, nội dung và mức hỗ trợ, khả năng cân đối nguồn kinh phí của ngân sách để xây dựng dự toán chi ngân sách hàng năm đối với chính sách hỗ trợ đầu tư, báo cáo UBND tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ:

2.1. Để được hỗ trợ, doanh nghiệp cần nộp bộ hồ sơ như sau:

a) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

b) Báo cáo tóm tắt tình hình và kết quả thực hiện dự án từ khi bắt đầu hoạt động đến thời điểm đề nghị hỗ trợ đầu tư; hoặc (và) văn bản báo cáo cụ thể về quá trình tham gia triển lãm, chợ công nghệ của doanh nghiệp.

c) Quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giải trình kinh tế - kỹ thuật về mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư, vốn đầu tư, trong đó nêu rõ về các khoản kiến nghị hỗ trợ đầu tư hoặc (và) thư mời tham gia triển lãm, chợ công nghệ của các cơ quan, tổ chức và văn bản giới thiệu, chấp thuận của UBND tỉnh.

d) Quyết định phê duyệt dự án đầu tư và tổng dự toán; quyết định phê duyệt hạng mục công trình đề nghị hỗ trợ; bản sao hợp lệ các chứng từ có liên quan đến chi phí tham gia triển lãm, chợ công nghệ như: Thuê gian hàng, chi phí đi lại, chi phí vận chuyển hàng mẫu, giới thiệu sản phẩm, sản phẩm hàng hoá khuyến mãi...

e) Văn bản đề nghị hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp.

2.2. Nhà đầu tư có dự án đầu tư thuộc danh mục ngành, nghề hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Quy định này nộp 01 bộ hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2.3. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các thông tin ghi trong hồ sơ đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Quy định này.

3. Trình tự, thủ tục cấp quyết định hỗ trợ đầu tư:

3.1. Sau khi doanh nghiệp nộp đủ Hồ sơ quy định tại khoản 2.1 Điều 10 Quy định này, trong thời hạn 03 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố nơi thực hiện dự án.

3.2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến, các cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có ý kiến thẩm tra bằng văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và chịu trách nhiệm về những vấn đề thuộc chức năng quản lý của mình.

3.3. Nội dung thẩm tra đề nghị hỗ trợ đầu tư:

a) Dự án đầu tư thuộc đối tượng quy định tại Quy định này.

b) Dự án đầu tư đáp ứng các điều kiện được hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Quy định này.

c) Rà soát các hỗ trợ đầu tư mà doanh nghiệp đề nghị quy định tại Quy định này.

3.4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn nhận ý kiến của các cơ quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan và căn cứ khả năng cân đối ngân sách đối với đề nghị hỗ trợ đầu tư của doanh nghiệp để lập báo cáo thẩm tra trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hỗ trợ đầu tư cho dự án. Trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp thẩm tra trước khi trình UBND tỉnh quyết định hỗ trợ đầu tư.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH GIA LAI | Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai
© 2010 Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai.
02 Trần Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai - Tel: 0269. 3824404 - Fax: 0269. 3824711 - Email: vpubndtinh@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT cấp ngày 31/7/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cấp - Người phụ trách: ông Nguyễn Văn Lộc