Sign In

Cổng thông tin điện tử

UBND tỉnh Gia Lai

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai

- Lượt truy cập: 989

1. Thông tin liên hệ:
            Đia chỉ : 50 Phan Bội châu - TP. Pleiku - Gia Lai
            Điện thoại:0269 3876838
            Fax: 0269 3821350
            Email:
            Website: http://bqlkkt.gialai.gov.vn/
2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:
           Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh Gia Lai Về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai.

           Nhiệm vụ quyền hạn theo quy định tại Điều 2 Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV; các quy định của pháp luật có liên quan